About Deloitte Korea

About Deloitte Korea

Deloitte Anjin LLC is the DTTL (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) member firm in Korea.

People

Jong Ho Ham

CEO, Deloitte Korea