Insights

Publieke Sector Learning

Bekijk hier het actuele cursusaanbod

Ontwikkelingen binnen de publieke sector zoals bezuinigingen en de voortdurende veranderende wet- en regelgeving maken het noodzakelijk uw deskundigheid op peil te houden.

De publieke sector bevindt zich midden in een heroriëntatie. Welke taken mag u blijven uitvoeren? Waar gaat het heen met digitale dienstverlening? Welke nieuwe eisen stellen burgers en bedrijven aan uw organisatie? Bij Deloitte weten we wat u bezighoudt. We helpen u graag met onze ervaring.

Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen

Ontvang per halfjaar de nieuwsbrief op het gebied van de Publieke Sector

open in new window Vul hier uw gegevens in

Cursusaanbod

Cursus

Datum

PE-punten

Landelijk congres 'Jaarrekening'

9 november 2016

6 PE-uren

Masterclass Strategisch Programma Management

16-17 november 2016

 

Actualiteitendag fiscale ontwikkelingen lokaal en midden bestuur

16 november 2016

6 PE-uren

Data Visualisatie

17 november 2016

 

Data Visualisatie

8 december 2016

 

Jaarverslaggeving Onderwijs (Rjo/RJ 660 update)

19 januari 2017

4 PE-uren

Lokaal Bestuur

Landelijk congres "Jaarrekening" 2016

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie BBV, Stand van zaken rapport commissie Depla, 3 Decentralisaties, Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, Vennootschapsbelasting voor Overheidsbedrijven (VPB)) hebben invloed op uw jaarrekening en bedrijfsvoering. Het is daarom noodzakelijk dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied! Specifiek gericht op Gemeenten en Provincies.

Actualiteitendag fiscale ontwikkelingen lokaal en midden bestuur

Tijdens de actualiteitendag krijgt u van onze ervaren fiscale specialisten antwoord op de meest gestelde vragen op het gebied van vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen binnen het lokaal en midden bestuur. Er wordt gewerkt op basis van casuïstiek van actuele en door de deelnemers zelf ingebrachte vraagstukken. Na afloop kunt u een efficiency slag slaan binnen uw organisatie door het combineren van de verschillende actualiteiten en de vernieuwde wet-en regelgeving.

De actualiteitendag wordt gehouden op 16 november 2016 bij NBC te Nieuwegein en is een aanvulling op het landelijk congres jaarrekening 2016 dat op 9 november bij NBC wordt gehouden.

Interne Controle Publieke Sector - Basic

De basiscursus Interne Controle is een must voor iedereen die te maken heeft of krijgt met interne controle binnen zijn of haar organisatie. In deze basis cursus Interne Controle krijgt u praktische tips en handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de interne controle. Binnen 1 dag bent u bekend met de meerwaarde van IC.

Interne Controle Publieke Sector - Advanced

De 2 daagse cursus Interne Controle – Advanced geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Van BBV naar VPB bij grondexploitaties gemeenten

Wat betekent de nieuwe regelgeving op het gebied van BBV (herziening verslaggevingsregels grondexploitatie per 1 januari 2016) en regelgeving op het gebied van de vennootschapsbelasting bij grondexploitaties voor uw gemeente?

Wmo, Jeugdzorg en Interne controle

Hoe uw gemeente de wijze van verantwoording en controle heeft ingeregeld, is van invloed op de administratieve lasten die met de Wmo gepaard gaan voor uw gemeente en de burger. Verantwoording en controle moeten echter in breder perspectief worden gezien.

In deze cursus geven wij u voortschrijdend inzichten om verdere invulling te geven aan de wijze van verantwoording en (verbijzonderde) interne controle binnen uw gemeente.

Data Visualisatie

Het gebruik van rapportages en dashboards heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen onder managers. Verlekkerd door de mogelijkheden van analytics, big data en design, en meer dan ooit beperkt door tijdgebrek, zijn managers steeds meer gaan houden van de ‘alles-in-een’-overzichten. Deze ‘alles-in-een’ overzichten zorgen echter vaak voor een informatie overload. In een complex dashboard is vaak niet meer duidelijk wat nu de essentie is.

In de training data visualisatie leer je begrijpen hoe de mens visuele inzichten tot zich neemt en hoe je deze kennis kan gebruiken om data visualisaties zo vorm te geven dat ze de juiste inzichten op een eenduidige manier overbrengen. En krijg je concrete handvatten voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards.

Masterclass Strategisch Programma Management 

Deloitte Academy organiseert de masterclass Strategisch Programma Management. Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn of haar effectiviteit in het aansturen van grootschalige transformatie wil vergroten. Kennis van en ervaring met het leidinggeven in overheidsorganisaties is een vereiste voor deelname.

Onderwijs

Jaarverslaggeving Onderwijs

Uw jaarrekening dient te worden opgesteld. Deze jaarrekening moet overeenkomen met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) en in het bijzonder de Richtlijn 660.

Heeft u vragen over de jaarverslaggevingsvoorschriften bij onderwijsinstellingen of bent u opzoek naar nieuwe inzichten? Dan is deze cursus beslist interessant voor u!

Woningcorporaties

Marktwaarde en Vastgoedsturing Congres

Woningcorporaties worden verplicht om hun vastgoed te gaan waarderen op marktwaarde in de jaarrekening 2016. Welke voor- en nadelen zijn er voor u? Welke kansen, aandachtspunten, maar ook risico's zijn er voor u? Uw jaarlijkse resultaten kunnen flink gaan schommelen door de op- en neergaande waarde van uw bezit. Om u te helpen de juiste keuzes te maken organiseren we een congres waar we de bestuurlijke kant belichten. 

Besturen is vooruitzien - Ontwikkelprogramma voor corporatiebestuurders

De wereld waarin corporaties functioneren, verandert in rap tempo. Dat stelt hoge eisen aan bestuurders. Met ‘Besturen is vooruitzien’ biedt Deloitte u een ontwikkelprogramma waarmee u in zeven masterclasses zicht krijgt op de belangrijkste trends en ontwikkelingen en uw organisatie voorbereidt op de toekomst.

Het ontwikkelprogramma is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Zorg

Tax in de praktijk voor zorginstellingen

Loonheffingen, VpB en btw hebben een steeds grotere impact op financiële vraagstukken binnen zorginstellingen. Veel meer dan voorheen is het van belang vooraf rekening te houden met deze vraagstukken. Zo worden financiële risico’s eerder onderkend en mogelijke voordelen beter benut.

De cursus ‘tax in de praktijk’ voor zorginstellingen is een uitstekend vertrekpunt om de fiscale aspecten binnen uw organisatie op hoofdlijnen in kaart te brengen.

Actualiteitendag: Fiscale ontwikkelingen in de zorg

We organiseren een actualiteitendag over de meest relevante fiscale ontwikkelingen in de zorg. Hierin zullen de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving aan bod komen tijdens diverse sessies, workshops en discussies. De te bespreken onderwerpen zullen (mede) worden bepaald aan de hand van de actualiteiten.

Executive Program Public CFO - i.s.m. Vrije Universiteit

In het voorjaar van 2016 start de tweede editie van het Executive Program Public CFO, een programma voor de financiële top bij overheids- en non-profit organisaties. In een vijfdaags programma worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van control, governance en leiderschap besproken.

De opleiding is een co-productie van het Zijlstra Center en Deloitte en bedoeld voor ervaren controllers, financieel directeuren en bestuurders met al de nodige postacademische scholing achter de rug, die vooral behoefte hebben aan uitwisseling en reflectie. 

Integriteit in de praktijk

Het werken aan integriteit is geen eenmalige activiteit, maar heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig. De organisatie dient voortdurend te sturen op haar integriteitsmanagement, waardoor de medewerkers zich bewust gaan worden van integriteitsrisico’s, deze risico’s kunnen hanteren en daarbij afwegingen kunnen maken in lijn met de normen en waarden van de organisatie. Daarbij biedt goed integriteitsmanagement ook aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van de organisatie naar een meer professionele organisatie, waarin vertrouwen de basis is, feedback geven en ontvangen de norm en waarin fouten kunnen en mogen worden gemaakt.

Om integriteit daadwerkelijk te organiseren, is het van belang om binnen het integriteitsmanagement van de organisatie de benodigde activiteiten op te nemen, bijvoorbeeld het volgen van trainingen op het gebied van integriteit, op grond waarvan de komende jaren het gewenste integriteitsniveau kan worden bereikt en vastgehouden.

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat u een goed inzicht heeft in het functioneren van uw raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kunt u zowel uw kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren.

Deloitte heeft speciaal hiervoor een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt u bewust van uw rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

Inhouse

Bestaat binnen uw organisatie dezelfde leerbehoefte voor meerdere werknemers? Deloitte biedt naast een scala aan standaardtrainingen ook de mogelijkheid om een training in-house bij u op kantoor te verzorgen.

Voordelen

  • PE-uren te behalen
  • De cursus is specifiek voor uw organisatie
  • Focus ligt op de voor u relevante onderwerpen
  • Casussen zijn afgestemd op uw organisatie

Meer onderwerpen

Bianca Hofstede

Deloitte Academy

Consultant