Corporate Governance - Bolagsstyrning

Deloittes Center for Corporate Governance har som ambition att ge dig en samlad bild av svensk bolagsstyrning och ämnen som påverkar diskussionen i styrelserummet. Du får tillgång till intressanta rapporter, publikationer och webbfilmer från Sverige men även från andra länder runt om i världen.

Insikter

Bank board risk governance

Insatser för att stärka riskhanteringen och implementera lämpliga policys och en "risk intelligent" kultur i hela organisationen har kommit att bli högsta prioritet för många banker. Denna rapport tar upp de viktigaste resultaten från en undersökning som Deloitte Center for Financial Services genomfört. 

Insikter

Changing course on boardroom composition 

Att få styrelsen att anamma mångfalden av erfarenheter, tankar, röst och generation kan kräva betydande insatser för många organisationer.

Insikter

Kollegiet utfärdar rekommendation om god sed vid riktade kontantemissioner i börsbolag

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en rekommendation avseende riktade kontantemissioner i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm, NGM Equity, First North, Nordic MTF och AktieTorget. Rekommendationen ska tillämpas på emissioner som offentliggörs den 1 januari 2015 eller senare

Insikter

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Läs mer om koden för svensk bolagsstyrning 

Insikter

Defining Engagement:

This Institutional Shareholder Services (ISS) and  Investor Responsibility Research Center Institute (IRRC) study outlines the drivers and impediments impacting the levels of engagement between investors and public companies. 

Insikter

As risks rise, boards respond- A global view of risk committees

Based on analysis of 400 large public companies in eight countries, this piece notes that a board-level risk committee, whether standalone or hybrid, can be one effective means of attaining the necessary visibility into risks and risk management and of exercising risk oversight.

Insikter

Global governance centers site selector

Besök något av våra Corporate Governance Center runt om i världen.

Insikter

Bolagsstyrningsprofil

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett så effektivt sätt som möjligt. Modellen för bolagsstyrning i olika länder bestäms av en blandning av lagar, regler, kultur och sedvänja.

Insikter

Styrelse

Runt om i världen har under senare år såväl lagstiftare som andra organisationer med inflytande över gällande praxis introducerat nya regler med syfte att öka transparensen och insynen i börsnoterade bolag.

Insikter

Revisionsutskott

Enligt ABL ska samtliga börsnoterade bolag ha ett revisionsutskott. Revisionsutskottet har enligt ABL 8 kap 49b§ ett antal uppgifter.

Insikter

Valberedning

Enligt Koden ska valberedningens ledamöter tillvarata samtliga aktieägares intresse. Koden innehåller regler för hur aktieägare kan lämna sina synpunkter till valberedningen.

Insikter

Board refreshment

Artikeln kan hjälpa styrelseledamöter att möta investerares och aktieägares krav på en uppdaterad styrelse. För att möta omgivningens förväntningar är det bland annat viktigt att se över styrelsens sammansättning och förstå hur den relaterar till organisationens strategier.

Insikter

2014 Board Practices Report

Rapporten bygger på en undersökning av 250 publika företag och belyser frågeställningar såsom riskhantering, styrelsesammansättning och prioriteringar för styrelser för 2015. Läs också kommentar på rapporten från Deborah DeHaas, Center for Corporate Governance, Deloitte LLP.

Kontakt

Svante Forsberg

Partner | Styrelseordförande Deloitte Sverige

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory

Insikter

Conflicts in the Boardroom Survey - Results and Analysis

Hur skapar man ett bra klimat i styrelsearbetet?

Insikter

Global Economic Outlook

Global Economic Outlook utkommer kvartalsvis och innehåller en aktuell analys av läget på världsmarknaderna.

Insikter

Risk Intelligent governance:

We offer this paper to directors as food for thought and a catalyst for focused action, with the caveat that Risk Intelligent governance is not a one-size-fits-all approach to be adopted by every organization or within each industry

Insikter

The European Parliament

Directive of the European Parliament and of the council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups

Insikter

Audit Committee Brief

Audit Committee Brief is Deloitte's publication for audit committee members. It provides recommendations, overviews of corporate governance resources, regulatory and legislative environment outlooks, and technical updates.

Perspektiv

Deloitte Review

Deloitte Review är ett magasin som utkommer halvårsvis och innehåller ett urval av artiklar - inklusive ny research och synvinklar - om ämnen som är särskilt intressanta för beslutsfattare och specifikt våra klienter.

Insikter

A new dawn for the board's involvement in transactions

Hector Calzada, VD, Deloitte Corporate Finance LLC, ger sin syn på olika sätt för styrelser att vara involverade i förvärvsprocesser