Corporate Governance

Corporate Governance - Bolagsstyrning

Deloittes Center for Corporate Governance har som ambition att ge dig en samlad bild av bolagsstyrning och ämnen som påverkar diskussionen i styrelserummet. Du får tillgång till intressanta rapporter, publikationer och webbfilmer från Sverige men även från andra länder runt om i världen.

Corporate Governance 2015

Insikter

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Läs mer om bolagsstyrningsprofil och koden för svensk bolagsstyrning 

Insikter

Sharpening the board's role in cyber risk oversight

Cyber risk har blivit en av de största företagsövergripande riskerna för företag. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att kontrollera att ledningen har ett tydligt perspektiv på hur verksamheten skulle bli mest påverkat.

Insikter

Five reasons to bring brand into the boardroom

Styrelseledamöter har en lång lista på ansvar och orosområden; ett ämne som får allt mindre uppmärksamhet är varumärke. Läs mer om de fem skäl varför varumärke borde vara viktigt för styrelsen.

Insikter

G20/OECD Principles of Corporate Governance

God bolagsstyrning är inte ett mål i sig. Det är ett sätt att stödja ekonomisk effektivitet, hållbar tillväxt och finansiell stabilitet. Det underlättar företagens tillgång till kapital för investeringar och bidrar till att aktieägare och andra intressenter för företaget behandlas rättvist.

Insikter

Global governance centers site selector

Besök något av våra Corporate Governance Center runt om i världen.

Insikter

Board refreshment

Artikeln kan hjälpa styrelseledamöter att möta investerares och aktieägares krav på en uppdaterad styrelse. För att möta omgivningens förväntningar är det bland annat viktigt att se över styrelsens sammansättning och förstå hur den relaterar till organisationens strategier.

Insikter

Changing course on boardroom composition 

Att få styrelsen att anamma mångfalden av erfarenheter, tankar, röst och generation kan kräva betydande insatser för många organisationer.

Insikter

2014 Board Practices Report

Rapporten bygger på en undersökning av 250 publika företag och belyser frågeställningar såsom riskhantering, styrelsesammansättning och prioriteringar för styrelser för 2015. Läs också kommentar på rapporten från Deborah DeHaas, Center for Corporate Governance, Deloitte LLP.

Insikter

Bank board risk governance

Insatser för att stärka riskhanteringen och implementera lämpliga policys och en "risk intelligent" kultur i hela organisationen har kommit att bli högsta prioritet för många banker. Denna rapport tar upp de viktigaste resultaten från en undersökning som Deloitte Center for Financial Services genomfört. 

Insikter

Deloitte Review Issue 18

Människor är inte perfekt. Vi generaliserar från vår egen erfarenhet, försummar ofta logiska analyser och är i allmänhet tvärsäkra i våra bedömningar. Dessa fördomar sträcker sig bortom vårt privatliv och påverkar ekonomin och ledningsbeslut mer än vi inser.

Kontakt

Svante Forsberg

Senior Partner | Revision

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory

Insikter

Analytics Trends 2016

Ta en titt på utvecklingen av analyser och dess revolutionära potential att förändra vanliga företag, driva nya affärsmodeller, möjliggöra innovation och leverera högre värde. Det finns sex trender att titta extra noga på under det kommande året.

Insikter

Audit Committee Brief

Audit Committee Brief är Deloittes publikation för revisionsutskottsledamöter. Den erbjuder rekommendationer, översikt av företagets resurser, styrning, reglering och lagstiftning samt tekniska uppdateringar.

Insikter

Global Economic Outlook

Global Economic Outlook utkommer kvartalsvis och innehåller en aktuell analys av läget på världsmarknaderna.

Insikter

Leadership in crises

Hur kan dagens ledarskap lära av dem som har upplevt kriser? Läs mer om verkliga fall av ledarska under kriser samt de fem grundläggande principerna för ledare under kriser.

Insikter

Aggregate impact of regulation on the work of boards:

Regulatorer ser ett företags styrning som en nyckel till att det fungerar väl. Därför måste styrelsen förstå innebörden av beslutsfattandet och ge nödvändigt förvaltarskap för att effektivt ta itu med denna utmaning.

Insikter

State-Owned Enterprise Governance

Denna rapport granskar motiveringar som erbjuds av de nationella regeringarna för att inkludera eller upprätthålla vissa företagstillgångar i statlig ägo. Undersökning av 24 länder, ger rapporten vägledning för myndigheter som vill reformera eller över sina ägarpolitik.

Analys

Board gender diversity: A governance and career advantage

I en globalt sammanlänkad värld, där aktörerna är mer diversifierad än någonsin, är styrelsens och ledningens mångfald viktigt för företag. Det finns fortfarande en del arbete att göra för att uppnå en verklig balans mellan könen.

Insikter

A new dawn for the board's involvement in transactions

Hector Calzada, VD, Deloitte Corporate Finance LLC, ger sin syn på olika sätt för styrelser att vara involverade i förvärvsprocesser

Insikter

Managing Reputational Risks Across the Enterprise

Henry Ristuccia, partner för Deloitte & Touche LLP, och Global Governance, Regulatory och risk ledare, intervjuas i Risk and Compliance Journal of the Wall Street Journal. I artikeln diskuteras vikten av att se rykte som en tillgång som bidrar värde och vad cheferna kan göra för att skydda den.

 

Insikter

Revised principles on corporate governance for banks issued by the Basel Committee 

Den 8 juli släppte Baselkommittén sina ändrade principer för bolagsstyrning för banker. De reviderade principerna betonar vikten av bolagsstyrning och styrelsens/styrelseutskottets roll i effektiv riskövervakning inom bankerna.