Corporate Governance

Corporate Governance - Bolagsstyrning

Deloittes Center for Corporate Governance har som ambition att ge dig en samlad bild av bolagsstyrning och ämnen som påverkar diskussionen i styrelserummet. Du får tillgång till intressanta rapporter, publikationer och webbfilmer från Sverige men även från andra länder runt om i världen.

Corporate Governance 2015

Insikter

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Läs mer om bolagsstyrningsprofil och koden för svensk bolagsstyrning 

Insikter

Global governance centers site selector

Besök något av våra Corporate Governance Center runt om i världen.

Insikter

Board refreshment

Artikeln kan hjälpa styrelseledamöter att möta investerares och aktieägares krav på en uppdaterad styrelse. För att möta omgivningens förväntningar är det bland annat viktigt att se över styrelsens sammansättning och förstå hur den relaterar till organisationens strategier.

Insikter

2014 Board Practices Report

Rapporten bygger på en undersökning av 250 publika företag och belyser frågeställningar såsom riskhantering, styrelsesammansättning och prioriteringar för styrelser för 2015. Läs också kommentar på rapporten från Deborah DeHaas, Center for Corporate Governance, Deloitte LLP.

Insikter

Kollegiet utfärdar rekommendation om god sed vid riktade kontantemissioner i börsbolag

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en rekommendation avseende riktade kontantemissioner i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm, NGM Equity, First North, Nordic MTF och AktieTorget. Rekommendationen ska tillämpas på emissioner som offentliggörs den 1 januari 2015 eller senare

Insikter

Changing course on boardroom composition 

Att få styrelsen att anamma mångfalden av erfarenheter, tankar, röst och generation kan kräva betydande insatser för många organisationer.

Insikter

Global Economic Outlook

Global Economic Outlook utkommer kvartalsvis och innehåller en aktuell analys av läget på världsmarknaderna.

Insikter

Bank board risk governance

Insatser för att stärka riskhanteringen och implementera lämpliga policys och en "risk intelligent" kultur i hela organisationen har kommit att bli högsta prioritet för många banker. Denna rapport tar upp de viktigaste resultaten från en undersökning som Deloitte Center for Financial Services genomfört. 

Kontakt

Svante Forsberg

Partner | Styrelseordförande Deloitte Sverige

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory

Insikter

Aggregate impact of regulation on the work of boards:

Regulatorer ser ett företags styrning som en nyckel till att det fungerar väl. Därför måste styrelsen förstå innebörden av beslutsfattandet och ge nödvändigt förvaltarskap för att effektivt ta itu med denna utmaning.

Insikter

Conflicts in the Boardroom Survey - Results and Analysis

Hur skapar man ett bra klimat i styrelsearbetet?

Analys

Board gender diversity: A governance and career advantage

I en globalt sammanlänkad värld, där aktörerna är mer diversifierad än någonsin, är styrelsens och ledningens mångfald viktigt för företag. Det finns fortfarande en del arbete att göra för att uppnå en verklig balans mellan könen.

Insikter

Managing Reputational Risks Across the Enterprise

Henry Ristuccia, partner för Deloitte & Touche LLP, och Global Governance, Regulatory och risk ledare, intervjuas i Risk and Compliance Journal of the Wall Street Journal. I artikeln diskuteras vikten av att se rykte som en tillgång som bidrar värde och vad cheferna kan göra för att skydda den.

 

Insikter

Audit Committee Brief

Audit Committee Brief är Deloittes publikation för revisionsutskottsledamöter. Den erbjuder rekommendationer, översikt av företagets resurser, styrning, reglering och lagstiftning samt tekniska uppdateringar.

Insikter

Revised principles on corporate governance for banks issued by the Basel Committee 

Den 8 juli släppte Baselkommittén sina ändrade principer för bolagsstyrning för banker. De reviderade principerna betonar vikten av bolagsstyrning och styrelsens/styrelseutskottets roll i effektiv riskövervakning inom bankerna.

Insikter

The European Parliament

Directive of the European Parliament and of the council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups

Insikter

Deloitte Review

Deloitte Review nummer 17 belyser ”the Internet of Things” och de möjligheter och risker som kan uppstå - från maktbalansen mellan konsumenter och företag, till möjliga leveranskedjor och innovation som drivs av unikt mänskliga uppgifter.

Insikter

A new dawn for the board's involvement in transactions

Hector Calzada, VD, Deloitte Corporate Finance LLC, ger sin syn på olika sätt för styrelser att vara involverade i förvärvsprocesser