Raporti i Transparencës 

Deloitte Kosova

Raporti i transparencës 2023

Raporti vjetor i transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032, datë 30 mars 2018.

Si një firmë auditimi që kryen auditim ligjor të shoqërive tregtare në Kosovë, Deloitte Kosova sh.p.k publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim i datës 30 mars 2018.

I gjithë informacioni i përfshirë në këtë raport lidhet me situatën e Deloitte Kosova më 31 dhjetor 2023, përveç rasteve kur është shprehur ndryshe.

 

 

 

Raporti i transparencës 2022

Raporti vjetor i transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032, datë 30 mars 2018.

Si një firmë auditimi që kryen auditim ligjor të shoqërive tregtare në Kosovë, Deloitte Kosova sh.p.k publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim i datës 30 mars 2018.

I gjithë informacioni i përfshirë në këtë raport lidhet me situatën e Deloitte Kosova më 31 dhjetor 2022, përveç rasteve kur është shprehur ndryshe.

 

 

 

 

Raporti i transparencës 2021

Raporti vjetor i transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032, datë 30 mars 2018.

Si një firmë auditimi që kryen auditim ligjor të shoqërive tregtare në Kosovë, Deloitte Kosova sh.p.k publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim i datës 30 mars 2018.

I gjithë informacioni i përfshirë në këtë raport lidhet me situatën e Deloitte Kosova më 31 dhjetor 2021, përveç rasteve kur është shprehur ndryshe.

 

 

 

Raporti i transparencës 2020

Raporti vjetor i transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032, datë 30 mars 2018.

Si një firmë auditimi që kryen auditim ligjor të shoqërive tregtare në Kosovë, Deloitte Kosova sh.p.k publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim i datës 30 mars 2018.

I gjithë informacioni i përfshirë në këtë raport lidhet me situatën e Deloitte Kosova më 31 dhjetor 2020, përveç rasteve kur është shprehur ndryshe.

 

 

 

Raporti i transparencës 2019

Raporti vjetor i transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032, datë 30 mars 2018.

Si një firmë auditimi që kryen auditim ligjor të shoqërive tregtare në Kosovë, Deloitte Kosova sh.p.k publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 4 të Ligjit nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim i datës 30 mars 2018.

I gjithë informacioni i përfshirë në këtë raport lidhet me situatën e Deloitte Kosova më 31 dhjetor 2019, përveç rasteve kur është shprehur ndryshe.

Did you find this useful?