Zgjidhje

Produkte TMT

Deloitte Albania & Kosova

Ndihma ne perditesimin e sistemit te raportimit financiar ne perputhje me kuadrin rregullator te nxjerre nga AKEP.

Kuadri i ri rregullator i leshuar nga Rregullatori detyron te gjithe telekomunikacionin celular te pergatise pasqyra financiare ne perputhje me ndarjen e kontabilitetit dhe te kontabilitetit te kostos qe perfshijne:

a)      Pasqyrat financiare rregullative duke perfshire nje deklarate te fitimit dhe humbjes, qe do te thote deklarata e kapitalit te punesuareve, deklarata e pajtimit, analiza e njesive te kostos dhe raportimi per transferimin e ngarkuar. Deklaratat e perfshira duhet te kene nivelin e kerkuar te ndarjes se tregjeve, segmenteve dhe strukturave divizionale.

b)      Dokumentet e kontabilitetit, duke perfshire deklaratat ne parimet e kontabilitetit, metodologjine e rivleresimit te pasurive, nje pershkrim te modelit te kostos dhe koston e metodologjive te kapitalit.

c)       Shperndarja e dokumentacionit te metodologjise, duke siguruar nivel te permbledhur informacioni per publikun dhe detaje te hollesishme mbi alokimin e kostos te kryera nga modeli i kostos per dhenie informacionesh shpjeguese vetem ne AKEP.

Kompania jone ka ekspertizen e nevojshme per:

-          Asistence ne ngritjen e te ardhurave, shpenzimeve, aseteve dhe detyrimeve qe lidhen me secilin sherbim perkates.

-          Asistence ne krijimin e rregullave dhe kushteve ne te cilat shpenzimet e lidhura me aktivitetet e perbashketa shperndahen ndermjet sherbimeve te ofruara.

-          Asistence ne pregatitjen e pasqyrave financiare ne perputhje me rregulloren e re.

-          Asistence ne modifikimet e nevojshme qe duhet te kryhen ne sistemin e kontabilitetit per te gjeneruar pasqyrat financiare ne perputhje me rregulloren e re. 

Asistenca gjate kontrollit fizik te mjeteve fikse.

Ne e dime se kontrolli fizik I prones, objekteve dhe pajisjeve ne industrine e telekomunikacionit eshte nje proces me kerkese dhe rrezik te larte per kompanite e telekomunikacionit. Ekipi yne I perkushtuar ka eksperiencen e nevojshme dhe perkushtimin ne kryerjen e:

-          Inspektimit fizik dhe numerimit te artikujve duke perziere ekuilibrin e pronave, impianteve dhe pajisjeve.

-          Pergatitja e rregjistrimit te pronave, impianteve dhe pajisjeve. Rregjistrimi do te kryhet per cdo njesi.

-          Identifikimi i gabimeve ne regjistrin ekzistues te prones, impianteve dhe pajisjeve.