Tax alerts

Lajme

Tax & Legal News Albania

Ndryshimet më të rëndësishme të përditësuara

Specialistët e Tax & Legal në Deloitte kanë njohurinë dhe eksperiencën për t’ju ndihmuar të adresoni çdo sfidë që përballoni

Ndryshimet ne legjislacion, nentor 2016

Në këtë publikim:

-  Ligji Nr. 05/L – 120 “Për Trepçën”
-  Ligji Nr. 05/L-010 “Për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës”
-  Ligji Nr. 05/L-11 “Për Kamatë–Vonesat në Transaksionet Tregtare”
-  Ligji Nr. 05/L- 066 “Për Profesionet e rregulluara në Republikën e Kosovës”
-  Ligji Nr. 05/L – 024 “Për shërbimin mjekësor emergjent”
- Marrëveshja Ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe mbi Promovimin dhe Mbrojtjen Reciproke të Investimeve
-  Rregullore për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin të Terrorizmit
-  Rregullore për Raportimin e Fondeve Plotësuese Penzionale
-  Rregullore MMPH Nr. 03/2016 për Normat Minimale Teknike për Ndërtesat e Banimit në Bashkëpronësi
-  Rregullore për Mbajtësin e Mjeteve të Pensioneve
-  Rregullore Nr. 04/2016 Për kërkesat minimale për sigurimin e shenjave të sigurisë dhe shëndetit në punë,
-  Rregullore Nr. 02/2016 Për Kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse në vendin e punës
-  Rregullore Nr. 03/2016 Për Kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punësuarve lidhur me punën e krahut me ngarkesa

Ndryshimet ne legjislacion, tetor 2016

Në këtë publikim:

- Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2016 Për Përcaktimin e Procedurës së Digjitalizimit të Regjistrave Themeltarë të Skanuar të Gjendjes Civile

- Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2016 Për Pajisjen me Letërnjoftim, Pasaportë dhe Patentë Shofer me Procedurë të Përshpejtuar.

- Udhëzimi Administrativ Nr. 14/2016 Për Shkatërrimin e Autorizuar të Dokumenteve Publike dhe Shkresave Zyrtare.

- Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2016 Për Mënyrën e Themelimit, Funksionimit, dhe Administrimit të Inkubatorëve të Biznesit

Edicioni Special i Tax News

Paketa Fiskale e  2016.

Këto ndryshime jane publikuar në dy Fletore të ndryshme Zyrtare: në Fletoren Zyrtare nr. 244, datë 11.01.2016 dhe në atë nr. 252, datë 22.01.2016. 
 
Shumica e këtyre ndryshimeve i shtrijnë efektet nga 1 janari 2016.

 

Access the links below to view tax alerts prepared by Deloitte professionals around the world.

Subscribe to receive tax alerts directly via email.

Global Rewards Updates

Global Tax Alerts

Global Transfer Pricing Alerts

Did you find this useful?