Annual Global Revenue Announcement

Մամլո հաղորդագրություններ

Դելոյթը հայտարարում է 38.8 մլրդ ԱՄՆ դոլարի ռեկորդային հասույթ  

Աճի արձանագրում ութերորդ հաջորդական տարում 

Դիտել բովանդակությունը

Հիմնական նորությունները՝

  • Աճ է արձանագրվել բոլոր բիզնես ուղղություններով, տարածաշրջաններով և ռազմավարական գործընկերությունների ուղղությամբ 
  • Վերջին երկու տարիներին եկամտի միջին աճը կազմել է 8.3 տոկոս
  • Գրեթե 70,000 նոր աշխատակից (յուրաքանչյուր 8-րդ րոպեում նոր աշխատակցի համալրում)

Լոնդոն, սեպտեմբերի 14, 2017 - Այսօր Դելոյթ Գլոբալը հայտարարել է, որ 2017 թվականի մայիսի 30-ին ավարտված ֆինանսական տարվա համընդհանուր եկամուտը կազմել է 38.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը տեղի արժույթով 7.1 տոկոսի աճ է կամ 2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի աճ, ինչպես նաև 8.3 տոկոսի աճ՝ երկու տարվա կտրվածքով։

Մամուլի պատասխանատու

Սթիվ Դաթոն
Գլոբալ հաղորդակցություն
Դելոյթ Թուշ Թոմացու Լիմիթեդ
Հեռ․՝ +1-202-738-7586
Բջջ․՝ +1- 202-734-3207
Էլ․հասցե՝ sdutton@deloitte.com

 

Deloitte announces record revenue of US$38.8 billion

About Deloitte

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte provides audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax & legal and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 263,900 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

Դիտել բովանդակությունը

Did you find this useful?