Barry Salzberg

DTTL Global CEO

Salzberg leads and manages the DTTL Executive Committee and sets the strategic direction of the Deloitte global network.

Կյանքը Դելոյթում

Ծանոթացեք Բարրի Զալցբերգին

Ծանոթացեք Deloitte Touche Tohmatsu Limitedի գլխավոր գործադիր տնօրենին

Հեռանկարներ

Can business and government meet Millennials’ expectations?

DTTL CEO Barry Salzberg explains the power of collaboration across public and private sectors, and how coming together to tackle society’s biggest challenges can help to achieve real change. Read the full story.

Վերլուծական նյութեր

Դելոյթի տարեկան հաշվետվությունը «Global Impact 2013»

Ծանոթացեք մեր 2013թ. տարեկան հաշվետվությանը: Այստեղ կգտնեք մանրամասն տեղեկություններ գործունեության բոլոր ոլորտներում Դելոյթի ձեռքբերումների վերաբերյալ:

Վերլուծական նյութեր

Stop Complaining and Roll Up Your Sleeves

DTTL CEO Barry Salzberg talks about leadership lessons he's learned over the years, in his 10th blog as a LinkedIn Influencer.

Ինչպես կապվել մեզ հետ

Կապվեք մեզ հետ առցանց ձևի միջոցով

Գտնել գրասենյակ

Գտնել տեղական գրասենյակ

Հեռանկարներ

A crash course in leadership for 20-something CEOs

DTTL Global CEO Barry Salzberg offers five essential lessons for today’s crop of leaders, garnered from his experience as both a parent and CEO. Read the full article.

Հեռանկարներ

DTTL Global CEO Salzberg is optimistic about the U.S. economy

Barry Salzberg is optimistic about the U.S.’s economic recovery and expects ‘2014 will be a reasonably good year’. Read the full story.