Վերլուծական նյութեր

Էլ. դասընթացներ ՖՀՄՍ գծով

Ներբեռնեք. Բացահայտեք. Ուսումնասիրեք.

Մեր բարձրակարգ, անվճար ՖՀՄՍ դասընթացների մոդուլները օգնում են օգտագործողին զարգացնել իրենց գիտելիքները և գործնական գիտելիքներ ձեռք բերել ՖՀՄՍ և ՀՀՄՍ հիմնական սկզբունքների մասին:

Դիտել բովանդակությունը

Պատրա՞ստ եք սկսել

Դելոյթը մշակել է ՖՀՄՍ դասընթացների մոդուլներ, որոնք գրանցման դեպքում առաջարկվում են անվճար: Յուրաքանչյուր մոդուլը մոտ 3մբ ծավալ ունի և կարելի է ներբեռնել անվճար .zip ֆայլի տեսքով, և ներառում է՝

  • Իրական գործնական սցենարներ, որոնք ցուցադրում են ստանդարտների կիրառումը
  • «Ուղղորդիր ինձ» բաժիններ, որոնք բացատրում են սկզբունքները և տեսությունը
  • Հատուկ մշակած օրինակներ, որոնք ցույց կտան ստանդարտները գործողության մեջ
  • Դասընթացների համար օժանդակ նյութեր
  • Հավաստագիր այն մասին, որ դուք անցել եք յուրաքանչյուր մոդուլի գնահատումը:

ՖՀՄՍ դասընթացներն անվճար են և հրապարակայնորեն հասանելի են, դրանք կարելի է կայքում գրանցվելու դեպքում ստանալ և տարածել առանց փոփոխելու օրիգինալ տեսքը և Դելոյթի հեղինակային իրավունքի ներքո:

ՖՀՄՍ դասընթացների առաջին անգամ օգտագործողներին առաջարկվում է անցնել «ՖՀՄՍ էլ. դասընթացների օգտագործումը» մոդուլը, քանի որ այս հակիրճ մոդուլը կօգնի ձեզ լավագույնս օգտվել առկա այլ մոդուլներից: 

Գրանցվեք ՖՀՄՍ դասընթացներին

Ավելի քան 130  երկրների հազարավոր օգտագործողներ արդեն իսկ գրանցված են և օգտագործում են մոդուլները: ներբեռումների թիվը 2007թ. դրությամբ արդեն իսկ կազմել է ավելի քան մեկ միլիոն: Շատ խոշոր կազմակերպություններ են ընտրել Դելոյթի ՖՀՄՍ դասընթացները որպես իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման առաջնահերթ գործիք և ներբեռնել են այդ դասընթացներն իրենց կայքերում:

Այցելեք  Deloitte IFRS e-learning էջը գրանցվելու և մոդուլներից օգտվելու համար

ՖՀՄՍ էլ. դասընթացների օգտագործումը

ՀՀՄՍ 18. Հասույթ

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հիմունքները

ՀՀՄՍ 19. Աշխատակիցների հատուցումներ

ՖՀՄՍ 1. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը

ՀՀՄՍ 21. Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները

ՖՀՄՍ 2. Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում

ՀՀՄՍ 23. Փոխառության ծախսումներ

ՖՀՄՍ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ

ՀՀՄՍ 24. Կապակցված կողմերի բացահայտումներ

ՖՀՄՍ 5. Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեություն

ՀՀՄՍ 27. Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ

ՖՀՄՍ 8. Գործառնական սեգմենտներ

ՀՀՄՍ 27. Առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ (վերանայված  2011թ. )

ՖՀՄՍ 9.  Ֆինանսական գործիքներ: Դասակարգումը և չափումը

ՀՀՄՍ 28. Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում

ՖՀՄՍ 9.  Ֆինանսական գործիքներ: Ապաճանաչում

ՀՀՄՍ 28. Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում (վերանայված 2011թ.)

ՖՀՄՍ 10. Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀՀՄՍ 29 Հիպերինֆլյացիոն տնտեսություններ

ՖՀՄՍ 11 Համատեղ ձեռնարկումներ

ՀՀՄՍ 31. Մասնակցություն համատեղ ձեռնարկումներում

ՖՀՄՍ 13 Իրական արժեքով չափում

ՀՀՄՍ 32. Ֆինանսական գործիքներ. Ներկայացումը (վերանայված 2011 թ. ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների հաշվացման վերաբերյալ պահանջները ներառելու համար)

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

ՀՀՄՍ 32/39 Ֆինանսական գործիքներ - մաս 1

ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 12. Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ

ՀՀՄՍ 32/39 Ֆինանսական գործիքներ - մաս 2 (հեդջավորում)

ՀՀՄՍ 1. Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում

ՀՀՄՍ 32/39 Ֆինանսական գործիքներ - մաս 3 (Ապաճանաչում)

ՀՀՄՍ 2. Պաշարներ

ՀՀՄՍ 33. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ

ՀՀՄՍ 7. Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

ՀՀՄՍ 34. Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀՀՄՍ 8. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ

ՀՀՄՍ 36. Ակտիվների արժեզրկում

ՀՀՄՍ 10. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր

ՀՀՄՍ 37. Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ

ՀՄՍ 11. Կառուցման պայմանագրեր

ՀՀՄՍ 38. Ոչ նյութական ակտիվներ

ՀՀՄՍ 12. Շահութահարկեր

ՀՀՄՍ 40. Ներդրումային գույք

ՀՀՄՍ 16. Հիմնական միջոցներ

ՀՀՄՍ 41. Գյուղատնտեսություն

ՀՀՄՍ 17. Վարձակալություն

 
Did you find this useful?