Ծառայություններ

Բանկային գործ և արժեթղթեր

Մեր փորձը ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում թույլ է տալիս հաճախորդներին առաջարկել հարմարեցված լուծումեր բանկային գործի և արժաթղթերի ոլորտում աշխատող կազմակերպություններին, որոնք բախվում են մեր օրերի գլոբալ շուկայի բարդ խնդիրներին: Մենք հասկանում ենք բոլոր խնդիրները, որոնց կարող եք հանդիպել Ձեր ճանապարհին: Մենք մշտապես տեղյակ ենք առկա խնդիրների ու միտումերի մասին և կարող ենք գնահատել դրանց հետևանքները Ձեր բիզնեսի համար:

Համատեղելով ոլորտի խորը գիտելիքները պրակտիկ փորձի հետ մենք առաջարկում ենք ծառայություններ, որոնք կոչված են լուծելու Ձեր խնդիրները: Մեր՝ ոլորտի խորը գիտելիքները ու պրակտիկ փորձը երաշխավորում են կարճ ժամկետում նպատակահարմար խորհուրդների տրամադրում այն մասին, թե ինչ է պետք հենց Ձեզ:

Բանկային գործի և արժեթղթերի գծով մեր ծառայությունները

 

 • Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների (IFRS) ներդրման գծով աջակվություն, որը ներառում է ընդհանուր պլանի նախագծում, վերապատրաստման ծրագրեր,  անհրաժեշտ ռեսուրսների պատրաստում  և ֆինանասական հաշվետվության համակարգի մշակում:
 • Ֆինանսական հաշվետվության աուդիտ ըստ Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների (IFRS), ԱՄՆ համընդհանուր ընդունված հաշվապահական սկզբունքների (US GAAP) կամ այլ միջազգային ստանդարտների (ինչպես նաև IPO նախապատռաստման  շրջանակներում):
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կիսամյակային կամ եռամսյակային վերանայումներ:
 • Արժեթղթերի տեղաբաշխմանը վերաբերող ծառայություններ, ներառյալ  հաստատման նամակների (comfort letters) պատրաստումը:

Աուդիտ

Ներքին Աուդիտ

 • Ներքին աուդիտի ամբողջական կամ մասնակի աութսորսինգ
 • Կորպորատիվ կառավարում
 • Կազմակերպության ռիսկերի կառավարում
 • ՏՏ ոլորտի ռիսկերի գնահատում և վերահսկման գործընթացներ
 • Ներքին աուդիտի գործառույթի  կառուցում
 • Ներքին աուդիտի գործառույթի  ռազմավարական ծրագրերի մշակում
 • Ներքին աուդիտի գործառույթի  օպտիմալացում
 • Ներքին աուդիտի վերապատրաստման նիստեր
 • Որակի գնահատման ծառայություններ
 • երրորդ կողմի Պայմանագրային պայմանների կատարման դիտարկում և խորհրդատվական ծառայություն

Ներքին Վերահսկողություն

 • Ներքին վերահսկողության համակարգի կառուցում
 • Ներքին վերահսկողության համակարգի օպտիմիզացում
 • Ներքին վերահսկողության համակարգի գործառնական արդյունավետության և մշակման ստուգում
 • Նախագծերի իրականացման ընթացքում վերահսկման  գործընթացների ներդրում Ֆինանսական գործառույթի վերափոխման և ՁՌԿ համակարգի ներդրման համար
 • Ներքին վերահսկողության վերապատրաստման ծրագրեր

 

Տեղեկատվության անվտանգություն

 • Կազմակերպության կողմից օգտագործվող տեղեկատվության հստակեցում
 • Տեղեկատվության հնարավոր արտահոսքի հավանականության և հետևանքների գնահատում
 • Առկա պաշտպանող գործիքների արդյունավետության գնահատում
 • Հնարավոր արտահոսքի դեպքում արձագանքի ռազմավարության մշակում
 • Տվյալների արտահոսքի կանխարգելման գործիքների ընտրության և իրականացման ընթացքում համագործակցություն

ՁՌԿ

Խորհրդատվություն…

Տեխնոլոգիաների ինտեգրման Ծառայություններ

 • Ֆինանսական կառույցների համար վաճառքի գործընթացի օպտիմալացում և ավտոմատացում
 • Խաչաձև վաճառք
 • Վարկավորման գործընթացի օպտիմալացում և ավտոմատացում
 • Տեղեկատվության վերլուծություն և տեղեկատվության կառավարման ծառայությունների մատուցում
 • ՏՏ նախագծի պորտֆելի կառավարում և ծրագրի ղեկավարման գրասենյակի հիմնում
 • ՏՏ ծառայությունների արդյունավետության բարելավում և օպտիմալացում
 • Վճարման գործընթացների ավտոմատացում

 

Ռազմավարական և գործառնական արդյունավետություն

 • Ռազմավարության մշակում. երկարաժամկետ զարգացման հնարավորությունների  բացահայտում, իրականացում բաժնետերերի և կառավարման մարմինների  տեսլականի իրագործում
 • Կազմակեչպչական կառուցվածքի մշակում/ձևավորում. կազմակեչպչական կառուցվածքրի օպտիմալացում, նոր գործառույթների ստեղծում, փոփոխությունների ներդրում
 • Մարդկային ռեսուրսների թվաքանակի օպտիմալացում. Աշխատողների նպատակային թվաքանակի հաստատում, աշխատանքի բաշխում, արդյունավետության համեմատական վերլուծություն
 • KPI մոտրվացիոն համակարգի ձևավորում. Օբյեկտիվ խրախուսման/պարգևատրման չափանիշների ձևավորում, խրախուսական վճարների փոխկապակցում կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների հետ
 • Ծախսերի նվազեցում. Գնման գործընթացների օպտիմալացում, բիզնես գործընթացների, Ենթակառուցվածքների և կազմակերպչական կառուցվածքների բարելավում
 • Վաճառքի արդյունավետության աճ. դերերի նպատակահարմար բաշխում,ընթացիկ կառավարման գործընթացներ, համակարգված մոտիվացման համակարգի ներդրում
 • Բիզնես գործընթացների բարելավում. գործընթացների անխափանություն, սխալների նվազեցում, կառավարման համակարգի օպտիմիզացում, գործընթացներին ուղղված մոտեցումների իրականացում
 • Ծրագրերի կառավարման գրասենյակի հիմնում. Ծրագրերի ժամկետների և բյուջեի նվազեցում, բարդ ծրագրերի իրակաացման որակի աճ
 • Հետտմիաձուլման  շրջանում ինտեգրացում. Թիրախային գործառնական մոդելի կիրառում, ծրագրի հնարավոր ռիսկերի նվազեցում, սիներգետիկ ազդեցություն

Խորհրդատվություն

Ֆորենզիկ և վեճերի կառավարում

 • Խարդախությունների և հաշվապահական ոլորտի ուսումնասիրություններ
 • Հակակոռուպցիոն ծառայություններ
 • Վեճերի կարգավորման ծառայություններ
 • Բիզնեսի հետազոտություններ
 • Կապիտալ ծրագրեր
 • Փողերի լվացման կանխարգելում
 • Խարդախությունների ռիսկի կառավարում և համապատասխանություն
 • Էլ. բացահայատումներ
 • Վերլուծաբանություն

 

Գնահատում և ֆինանսական մոդելավորում

 • Բիզնեսի գնահատում/արժեքի վերլուծություն
 • Հիմնական միջոցների գնահատում
 • Գնման գնի բաշխում և ոչ նյութական ակտիվների գնահատում
 • Ֆինանսական մոդելավորում

Ֆինանսական խորհրդատվություն

 

Հարկային հաշվառման ծառայություններ

 • Խորհրդատվություն, այդ թվում հարկային համապատասխանության և հաշվառման գծով (ՖՀՄՍ կամ US GAAP)
 • Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և հարկային մարմին ներկայացվող լիակատար հարկային հաշվետվությունների պատրաստում
 • Հաշվապահական կամ հարկային քաղաքականության մշակում ֆինանսական և հարկային հաշվառման նպատակներով
 • Որակավորված մասնագետների տրամադրում
 • Հարկային հաշվառման և հաշվետվությունների վերլուծություն: ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների վերականգնում
 • Կազմակերպության կաբինետային և տեղային ստուգումների ընթացքում աջակցություն

 

Կորպորատիվ հարկեր

 • Կորպորատիվ հարկերի և համապատասխանության ծառայություններ
 • Հարկային պարտավորությունների ավելի լավ կառավարման ռազմավարության և դրամական հոսքերի բարելավման գծով խորհրդատվություն

 

Հարկային կառավարման գծով խորհրդատվություն

 • Ռիսկեր, ռազմավարություն և գործառնություններ
 • Ձեռնարկությունների ռեսուրսների պլանավորում և հարկային ռազմավարություն
 • Հարկային համապատասխանության ծառայությունների աութսորսինգ
 • Համապատասխանության գործընթացների ավտոմատացում
 • Հարկային տվյալների վերլուծություն

 

Հարկային խորհդատվական ծառայություններ միաձուլումների և ձեռքբերումների գծով

1. Ծառայություններ գլոբալ գործատուներին

2. Գործադիր մարմինների վարձատրություն

 • Անուղղակի հարկեր
 • Հետազոտություններ և զարգացում և պետական խրախուսման միջոցներ
 • Իրավաբանական ծառայություններ

Հարկեր