HR Transformation

Ծառայություններ

ՄՌ վերափոխում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործառույթի միջոցով արժեք ստանալու համար չկա մեկ միասնական ճանապարհ: Ոչ բոլոր ՄՌԿ նախաձեռնություններն են հանգեցնում փոփոխության: Սակայն բոլոր ՄՌԿ ներդրումները կարող են արժեքի ստեղծման ճանապարհ ստեղծել: Այստեղ է, որ Դելոյթի ՄՌԿ մասնագետները ապահովում են գերազանց ծառայություն՝ ստեղծելով բարձրարժեք ազդեցության ի հայտ բերման ուղղակի ճանապարհ: Ցանկացած ՄՌԿ փոխարկման նախաձեռնության հաջողություն ավելին է, քան կարողությունների կառուցումը և անդրադառնում է ունակությունների, արժանահավատության և տվյալ խմբի կարիքներին, ինչը թույլ է տալիս ստեղծել բիզնեսի համար մեծ ազդեցություն: Երեք տասնամյակ մեր մասնագետները խորությամբ ուսումնասիրել են ՄՌԿ գործառույթը: Մենք այսօրվա առաջնորդներն ենք, քանի որ միշտ մտածում ենք վաղվա մասին:

Any organization, whether in commercial or public sectors, is only as effective and successful as the people comprising its workforce. From the C-suite to the junior desks, Deloitte’s Human Resources Transformation services are designed to reimagine and revitalize how HR enables the organization and empowers its people.

Whether your enterprise is in business, industry, government, or higher education, our teams will work with you to develop and implement overarching global HR strategies to transform how HR delivers services to better support the enterprise and its people. This includes transforming HR operations and payroll with leading HR cloud technologies (Workday HR, SAP SuccessFactors, Oracle HR) and other analytic and mobile solutions that enhance service delivery, enable innovation, and reenergize the experience of the people you serve, from frontline staff to leaders, employees to gig workers, administrators and faculty to students.

Our industry-leading practitioners will give HR professionals the tools to build the capability, credibility and community to deliver high-impact results: streamlined services, seamless payroll and benefits delivery, and an engaged and motivated workforce.

Deloitte professionals never stop imagining the workforce of the future. We are the leader today because we are always thinking about tomorrow.

Explore additional resources

Employee Engagement 3.0 – From Feedback to Action

The employee engagement and feedback tools market has been explosive. As I wrote about in Feedback is the Killer App, giving employees the ability to express their opinions has transformed the world of management. CEOs and business leaders everywhere are now evaluated by their ability to keep employees happy.

Employee Engagement 3.0 – From Feedback to Action

Navigating the future of work

Can we point business, workers, and social institutions in the same direction?

What images does “the future of work” conjure up for you? In his 1930 essay, Economic possibilities for our grandchildren, John Maynard Keynes foretold a future of “technological unemployment” and 15-hour workweeks. We’ve long since given up on early 20th-century utopian visions of a leisure society in which machines do almost everything for us. But there’s no question that what we actually do these days is changing fast, and will continue to change.

Navigating the future of work

Headcount modelling

Optimisation tool

This publication covers the approach used to develop headcount models for companies in various industries handling a broad range of management tasks using headcount modelling, including examples of the tasks completed and results achieved.

headcount models for companies in various industries