HR Transformation

Ծառայություններ

ՄՌ վերափոխում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործառույթի միջոցով արժեք ստանալու համար չկա մեկ միասնական ճանապարհ: Ոչ բոլոր ՄՌԿ նախաձեռնություններն են հանգեցնում փոփոխության: Սակայն բոլոր ՄՌԿ ներդրումները կարող են արժեքի ստեղծման ճանապարհ ստեղծել: Այստեղ է, որ Դելոյթի ՄՌԿ մասնագետները ապահովում են գերազանց ծառայություն՝ ստեղծելով բարձրարժեք ազդեցության ի հայտ բերման ուղղակի ճանապարհ: Ցանկացած ՄՌԿ փոխարկման նախաձեռնության հաջողություն ավելին է, քան կարողությունների կառուցումը և անդրադառնում է ունակությունների, արժանահավատության և տվյալ խմբի կարիքներին, ինչը թույլ է տալիս ստեղծել բիզնեսի համար մեծ ազդեցություն: Երեք տասնամյակ մեր մասնագետները խորությամբ ուսումնասիրել են ՄՌԿ գործառույթը: Մենք այսօրվա առաջնորդներն ենք, քանի որ միշտ մտածում ենք վաղվա մասին:

Deloitte survey: Digital world of work is forcing companies to radically change organizational structure and talent strategies

Digital technology, changing workforce demographics and speed of innovation are causing companies to redesign organizational structure, evolve leadership models, and drive an employee-centric culture and experience.

talent strategies

Headcount modelling

Optimisation tool

This publication covers the approach used to develop headcount models for companies in various industries handling a broad range of management tasks using headcount modelling, including examples of the tasks completed and results achieved.

headcount models for companies in various industries

Shared service centers

We offer an integrated approach to the establishment, localisation and optimisation of processes to be transferred to a shared service center (SSC). When delivering SSC projects we take into account your specific accounting, tax, legal, technological and procedural issues.

Shared service centers

Integrated performance management

Our consultants have experience in the development and implementation of complex integrated performance management systems.

Integrated performance management

Performance management

In the modern, dynamic business environment, every company wants to make decisions as fast as possible based on precise, reliable information. A system of integrated performance management allows for greater control over business and also for fewer costs on processing the information needed to take decisions. Deloitte’s international experience can ensure the successful application of tried and tested methodologies to similar issues in any business.

Performance management