Human Capital

Ծառայություններ

Մարդկային կապիտալ

Բիզնեսով առաջնորդվող, մարդկանց կողմից առաջ մղվող

Բիզնեսի մարտահրավերներն այսօր հաղթահարվում են սեփական ուժերով․ գլոբալացումից մինչև թվայնացում, կանոնակարգումից մինչև նորարարություն, կազմակերպությունները հենվում են իրենց մարդկային կապիտալի վրա բիզնեսի արդյունքներ ապահովելու նպատակով: Դելոյթի մարդկային կապիտալի գծով ծառայությունները նպատակ ունեն հետազոտությունների, վերլուծաբանության, ոլորտի գիտելիքների հիման վրա օգնել մշակել և գործարկել ՄՌԿ գործառույթը, տաղանդների, առաջնորդության ներգրավումը, կազմակերպման և փոփոխությունների կատարման ծրագրերը, որոնք բիզնեսի զարգացմանը նպաստում են մարդկանց կատարողականի միջոցով:

Դիտել բովանդակությունը

Organizations are being challenged to innovate, digitize, maximize productivity, and create new value, all while reducing risk and contributing to society at a pace that is faster than ever. At the center of all of this is the work itself. When viewed as an outcome, rather than solely a series of processes, work becomes the primary driver of not only productivity, but also innovation, meaning and value.

Deloitte’s Human Capital professionals help organizations drive productivity, value and impact through the organization, the workforce, and HR. Our professionals leverage research, analytics, technology solutions and industry insights to help you:

  • Create an organization that is adaptable to change that can respond to the increasing need for transparency in the era of the Social Enterprise
  • Compose a workforce that drives productivity and value—today and in the future
  • Design all aspects of work in a way that allows the worker to find meaning in the work they perform.

Մեր ծառայությունները

Կազմակերպության փոխակերպում և կադրեր

Դելոյթի ԿՓԿ ծառայությունները առաջարկում են բիզնեսի կարիքներին ուղղված և տվյալների վրա հիմնված լուծումներ, որոնք փոփոխությունների փուլում հնարավորություն են տալիս ստեղծել գործուն ազդեցություն և կայուն արդյունքներ:

ՄԿ փոխակերպում

Դելոյթի ՄՌ փոփոխությունների ծառայությունները ռազմավարության, ամպային տեխնոլոգիաների, աշխատողների ներգրավման գործիքների, աշխատուժի պլանավորման և վերլուծաբանության միջոցով արժեք են հաղորդում բիզնեսին։

Ակտուարական, պարգևներ և վերլուծաբանություն

Դելոյթի ակտուարական և վերլուծաբանական ուղղությունը օգնում է բիզնեսներին ավելի լավ հասկանալ հաճախորդներին, նվազեցնել գործառնական ծախսերը և խթանել կատարողականությունը:

Explore additional resources

Employee Engagement 3.0 – From Feedback to Action

The employee engagement and feedback tools market has been explosive. As I wrote about in Feedback is the Killer App, giving employees the ability to express their opinions has transformed the world of management. CEOs and business leaders everywhere are now evaluated by their ability to keep employees happy.

Employee Engagement 3.0 – From Feedback to Action

Navigating the future of work

Can we point business, workers, and social institutions in the same direction?

What images does “the future of work” conjure up for you? In his 1930 essay, Economic possibilities for our grandchildren, John Maynard Keynes foretold a future of “technological unemployment” and 15-hour workweeks. We’ve long since given up on early 20th-century utopian visions of a leisure society in which machines do almost everything for us. But there’s no question that what we actually do these days is changing fast, and will continue to change.

Navigating the future of work

Headcount modelling

Optimisation tool

This publication covers the approach used to develop headcount models for companies in various industries handling a broad range of management tasks using headcount modelling, including examples of the tasks completed and results achieved.

headcount models for companies in various industries

Դիտել բովանդակությունը