service operations

Ծառայություններ

Սպասարկման գործառնություներ

Հաճախորդները ակնկալում են որակ և արժեք իրենց բիզնեսի դիմաց, սակայն նրանց սպասումներն արդարացնելը կարող է լինել շատ տարբեր այն կազմակերպությունների համար, որոնք տրամադրում են ծառայություններ, այլ ոչ ապրանքներ:

Դելոյթի սպասարկման գործառնությունների մասնագետներն աշխատում են սպասարկող կազմակերպությունների և բազմաթիվ ոլորտների հետ՝ շահութաբերության մեծացման և բիզնեսի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: Մենք օգնում ենք բարելավել ձեր բիզնես մոդելի հիմնական տարրերը՝ վերլուծաբանությամբ և ոչ ստանդարտ մտածողությամբ ձեր սպասարկման որակը բարելավելու համար, միևնույն ժամանակ ստեղծելով արժեք ձեր կազմակերպության համար՝ պարզեցնելով գործընթացները, նվազեցնելով գործառնական ծախսերը և տեխնոլոգիական համակարգերը համահունչ դարձնելով գործառնական մոդելներին՝ մրցունակություն ապահովելու նպատակով:

Payments disrupted

European banks face significant risks in the retail payments market, as emerging fintech players and regulatory reforms pose new challenges. In this report, we explore the main scenarios which are likely to emerge and the strategies banks could follow to respond to market changes.

Payments disrupted

Taming Complexity with Analytics

Unnecessary complexity and unintended variability in business processes are pervasive challenges in large organizations. Even with large-scale ERP projects and huge investments intended to automate and standardize business processes, the problem persists and is increasing in scope and consequence. While the existence of the problem is widely accepted, determining precisely how, where, when, and why the complexity and variability are occurring has been difficult if not impossible.

Taming complexity

Global Powers of Retailing 2016

The 19th annual Global Powers of Retailing identifies the 250 largest retailers around the world based on publicly available data for fiscal 2014 (encompassing companies' fiscal years ended through June 2015), and analyzes their performance based on geographic region, product sector, e-commerce activity, and other factors. It also provides a look at the world's 50 biggest e-retailers.