Crisis Management

Unforeseen advantage

The next crisis that could threaten your company may already be taking shape, putting your reputation and business at risk. The Deloitte Center for Crisis Management helps clients uncover an unforeseen advantage by helping them prepare for, respond to, and emerge stronger from any major crisis.

Ծառայություններ

Կիբեռ-անվտանգության ծառայություններ

Դելոյթի Տեղեկատվության և Տեխնոլոգիաների ռիսկերի ոլորտում ունեցած փորձը օգնում է կազմակերպություններին հակազդել բիզնես  գործընթացների, տեխնոլոգիաների, գործառնական և ֆինանական ռիսկերին: 

Ծառայություններ

Ռիսկերի գծով ծառայություններ

Դելոյթ ԱՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ռիսկերի հետ կապված ծառայություններն տրամադրում են լուծումներ ռիսկի վերլուծության և գնահատման, ռիսկերի հաշվառման վերաբերյալ:

Հեռանկարներ

Dbriefs webcasts

Dbriefs Webcasts feature our professionals discussing critical issues that affect your business.

Հեռանկարներ

Դելոյթը սոցկայքերում

Կապ պահպանեք մեզ հետ LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, և այլ սոցկայքերում