Risk Angles

Tough risk questions about the issues that matter

Risk is easy enough to understand at a high level, but once you zoom into the street level, it can be hard to know where to go or what to do. In Risk Angles, we attack risk at the issue level: Five questions to help raise your Risk Intelligence on a single pressing business issue.

Ծառայություններ

Ռիսկերի գծով ծառայություններ

Դելոյթ ԱՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ռիսկերի հետ կապված ծառայություններն տրամադրում են լուծումներ ռիսկի վերլուծության և գնահատման, ռիսկերի հաշվառման վերաբերյալ:

Ծառայություններ

Regulatory and Compliance Program Services

The Regulatory and Compliance Program services provided by Deloitte member firms assist organizations in adapting to a changing regulatory environment.