Risk Intelligent resources

Whitepapers, research and other resources to help on your journey towards becoming a Risk Intelligent Enterprise™.

Վերլուծական նյութեր

The Strategic Risk Quiz

A short, online benchmarking quiz, which allows you to compare your approach to strategic risk management to the overall respondent pool from the Exploring Strategic Risk survey.

Վերլուծական նյութեր

Aftershock

Following the latest global economic crisis, many business risks are still in a state of flux – and so are companies’ efforts to manage them, according to a new survey by Deloitte and Forbes Insights.

Ծառայություններ

Ռիսկերի գծով ծառայություններ

Դելոյթ ԱՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ռիսկերի հետ կապված ծառայություններն տրամադրում են լուծումներ ռիսկի վերլուծության և գնահատման, ռիսկերի հաշվառման վերաբերյալ:

Ծառայություններ

Regulatory and Compliance Program Services

The Regulatory and Compliance Program services provided by Deloitte member firms assist organizations in adapting to a changing regulatory environment.