Analytics & Information Management

Ծառայություններ

Վերլուծաբանության և տեղեկությունների կառավարում

Այս բարդ մարտահրավերների ամենակարևոր պատասխանները թերևս թաքնված են ձեր տվյալների մեջ։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կողմնորոշվել իրենց տիրապետած տվյալների վիթխարի քանակության մեջ, հայտնվում են վերևում։ Սակայն ինչպես հասցնել այս ամենը մի աշխարհում, որտեղ տեղեկությունների քանակը երկու տարին մեկ կրկնապատկվում է։ Դելոյթի վերլուծաբանության և տեղեկատվության կառավարման (ՎՏԿ) ոլորտի փորձը կօգնի քողազերծել և երևան հանել տվյալների անհամար քանակության մեծ թաքնված արժեքը։ Մեր միջազգային թիմը տրամադրում է ռազմավարական ուղղորդում և ներդրման ծառայություններ՝ ընկերություններին տարաբնույթ աղբյուրներից ստացված տվյալների կառավարմանը և դրանք գործողությունների վերածմանն աջակցելու նպատակով, որոնք կարող են նպաստել գործոնահեն որոշումների կայացմանը և մրցակցային առավելությունների խթանմանը։ Մեր փորձն իր մեջ է ներառում բիզնեսի վերաբերյալ գիտելիքների, տվյալների կառավարման, տեխնոլոգիաների և հաջորդ սերնդի վերլուծաբանության ու տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ մեծածավալ տվյալների, ամպային տեխնոլոգիաների հնարավորությունների ողջ տիրույթը։

Դելոյթը կարող է բազմաթիվ տեխնոլոգիական լուծումներ իրականացնել։ Մենք առաջարկում ենք նաև լուծումներ, որոնք լիովին համապատասխանում են ձեր գործունեության ոլորտին։

Insurance analytics

We help our clients with challenges related to big data analytics and processing by developing focused analytical models and improving performance by utilising analytical tools.

Tech Trends 2016

Tech Trends 2016

Innovating in the digital era

Today’s CIOs – across industries, geographies, and company sizes – have the opportunity to shape tomorrow for every corner of their organization by transforming “business as usual” – imagining the future, while responsibly getting there from the realities of today.

Deloitte’s seventh annual Tech Trends report identifies eight trends that are likely to disrupt businesses in the next 18-24 months – from blockchain to augmented reality, the Internet of Things, socially responsible applications of technology and more.

Tech Trends 2016

Big data and analytical models in logistics and SCM

Present-day supply chains are becoming more and more complex and multidimensional. They require analysis of an ever-increasing flow of data to ensure the effective use of resources and expand capabilities, as well as manage supply-chain risks. 

Big data and analytical models in logistics and SCM

Deloitte named a global leader in Business Analytics Services by Gartner

New York, NY, 20 October 2015 – For the second consecutive year Gartner, one of the world's leading information technology research and advisory companies, has named Deloitte member firms (Deloitte) global leaders in Business Analytics Services and positioned Deloitte highest in Ability to Execute. In the report entitled Magic Quadrant for Business Analytics Services, Worldwide, Gartner defines Business Analytics (BA) as services that “encompass decision management capabilities, analytics capabilities, and information management (IM) capabilities.”

Deloitte named a global leader in Business Analytics

Cloud technology for financial planning: quick and easy decision making

On 7 April 2015, a business lunch dedicated to financial planning and effective automation of planning models by corporate financial departments was held for retail and consumer goods companies in Deloitte’s Moscow office. The event was organized by Deloitte CIS and Anaplan. 

Cloud technology for financial planning: quick and easy decision making