Press releases

FATCA/CRS

Curaçao

Nederlands

Financiële instellingen hebben momenteel te maken met nieuwe wetgeving om internationale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Overheden willen op deze manier meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners ten aanzien van met name in het buitenland opkomende inkomsten. Zo hebben de Verenigde Staten reeds de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ingevoerd. Op basis van deze regelgeving worden financiële instellingen wereldwijd verplicht hun Amerikaanse klanten te identificeren en bepaalde gegevens te rapporteren aan de (lokale) belastingautoriteiten. Voor de US FATCA verplichting heeft Curaçao ook de nodige acties ondernomen, waaronder het op 16 december 2014 overeenkomen van een Intergovernmental Agreement Model I (IGA I) met de Verenigde Staten en het aanpassen van de lokale wetgeving om de informatie uitwisseling mogelijk te maken.

Op verzoek van de G20 is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Common Reporting Standards (CRS) in het leven geroepen. In overeenstemming met de FATCA dienen financiële instellingen op basis van de CRS hun klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij belastingplichtig zijn.

Curaçao is in dit verband een memorandum van overeenstemming (MOU) inzake de uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken in OESO en EU verband met Nederland overeengekomen. Het Memorandum duidt onder andere categorieën van inkomsten aan waarvoor de automatische uitwisseling van inlichtingen gaat gelden. Het betreft met name inkomsten uit onroerende zaken, dividenden, interest, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen met betrekking tot arbeid, directeursbeloningen en andere soortgelijke betalingen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en andere soortgelijke beloningen, betalingen aan studenten voor studie en opleiding, overige inkomsten, alsmede emigratiegegevens. Het memorandum biedt Curaçao de middelen om te kunnen voldoen aan de afspraken in het kader van de CRS, waarbinnen de automatische informatie uitwisseling vorm krijgt. Hiernaast faciliteert de MOU de rol van Curaçao als “Early Adopter” van de CRS om reeds met Nederland overeen te komen dat er automatische informatie uitwisseling gaat plaatsvinden. Dit Memorandum is op 18 september 2015 in werking getreden.

Curaçao heeft tevens op OESO niveau een Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA) getekend.

De regelgeving omtrent CRS treedt vanaf 2016 in werking, waarbij instellingen medio september 2017 over gegevens van 2016 moeten rapporteren.

Zowel de FATCA- als de CRS-regelgeving hebben invloed op onder andere het beleid, processen en systemen op het gebied van klantidentificatie, klantbeheer en rapportage van financiële instellingen.


Deloitte Dutch Caribbean beschikt over een internationaal netwerk van experts die een brede ervaring hebben met het bijstaan van financiële instellingen, zoals Private Equity fondsen, vastgoedfondsen, banken, vermogensbeheerders en verzekeraars op het gebied van FATCA en de CRS. De FATCA/CRS teams bestaan uit experts op het gebied van belastingen, Anti-Money Laundering (AML)/Customer Due Diligence (CDD), compliance en risico's.

Did you find this useful?