Press releases

Regeerakkoord Nederland

2017-2021

Het nieuwe kabinet in Nederland streeft naar een nauwere samenwerking met de Caribische eilanden in het Koninkrijk. Daarbij verdienen de kernbeginselen integriteit en degelijk bestuur aandacht.

Verbondenheid en verantwoordelijkheid 

Het kabinet trapt af met het benadrukken van de diepgewortelde historische verbondenheid met de Caribische eilanden. “Onze verbondenheid vraagt om een constructieve samenwerking met Caribisch Nederland en de autonome landen binnen ons Koninkrijk.” Uit deze connectie vloeit samenwerking voort. De onzekere politieke situatie in sommige landen in Zuid-Amerika maakt samenwerking extra noodzakelijk. Samenwerking in het Caribische gebied met de Europese Unie en met internationale organisaties maakt een verdere positieve ontwikkeling van de Koninkrijksrelaties mogelijk.”

Maar samenwerking brengt ook verantwoordelijkheid met zich. De coalitiepartijen brengen naar voren dat er moet worden ingestaan voor verschillende grondbeginselen. In het bijzonder het waarborgen van integriteit van bestuur, rechtshandhaving en grensbewaking. “De raad van ministers van het Koninkrijk zal hier op basis van het Statuut voor het Koninkrijk op toe zien.”

 

Kustwacht 

In het regeerakkoord wordt ook aandacht besteed aan de Kustwacht. Het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht gaat over naar het ministerie van Defensie en wordt zodanig aangepast dat een goede taakuitoefening mogelijk is. Hiervoor is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar.

 

Bes-eilanden 

Tevens besteedt het regeerakkoord aandacht aan de bijzondere positie van de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba besproken. Er zullen verschillende maatregelen worden genomen, te weten:

  • Er ligt prioriteit bij het verbeteren van het economisch perspectief op de eilanden. Dit moet gerealiseerd worden door ‘versterking van de infrastructuur’ en het ‘terugdringen van armoede’.
  • Er is bij het kabinet draagvlak voor extra investeringen in de eilanden onder de voorwaarde dat ‘goed bestuur’ en ‘financiële verantwoording’ op een afdoende niveau is geborgd.
  • Het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt een ‘sterk coördinerende’ taak toebedeeld met een bijbehorend budget.

 

Tot slot wijdt het kabinet nog uit over het stemproces. Dit proces wordt aangepast zodat Nederlanders op de eilanden eenvoudiger hun kiesrecht kunnen uitoefenen.

 

Download versie Aruba hier.

Download versie Curaçao hier

 

Voor meer informatie met betrekking tot met name de fiscale aspecten van het regeerakkoord 2017-2021, kijk op onze website, of neem contact met ons op!

Did you find this useful?