Article

Pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen.

Tax Newsflash juli 2016

Onlangs is door de Staten van Curaçao de Landsverordening Pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen aangenomen. De inwerkingtreding dient grotendeels nog bij Landsbesluit plaats te vinden en kan op onderdelen terugwerkende kracht hebben. In deze newsflash belichten wij op hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen.

Internationaal

Ten aanzien van de internationale informatie uitwisseling, zijn de artikelen omtrent de administratie-plicht gewijzigd.
Lichamen die binnen hun bedrijfsstructuur onderling rechtsverhoudingen overeenkomen, dienen extra informatie hierover op te nemen in hun administratie. Deze informatie moet voldoende zijn opdat de Inspecteur de zakelijkheid van overeengekomen voorwaarden kan beoordelen. Het niet voldoen aan de documentatieverplichting zal leiden tot een omkering van de bewijslast.

Met betrekking tot de inlichtingenverplichting ten behoeve van derden wordt als uiteindelijke gerechtigde aangemerkt, de natuurlijke persoon, die op basis van de statuten of op grond van een overeenkomst of anderszins, recht heeft op uitkeringen uit het eigen vermogen en een belang heeft van 25% of meer in het eigen vermogen.

Naast de discretionaire trust dient, ook voor de Stichting Particulier Fonds (SPF), niet de gegevens van de uiteindelijk gerechtigde maar van de inbrenger van het vermogen, te worden vastgesteld.

Algemene bepalingen

Naast het herstellen van enkele omissies wordt het weigeren een besluit te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit door de Inspecteur gelijkgesteld met een voor bezwaar vatbare beschikking. De bezwaartermijn voor deze gevallen vangt aan zodra de wettelijke termijn voor het nemen van een besluit is verstreken, dan wel, indien geen wettelijke termijn is gegeven, twee maanden na de datum van indiening van het verzoek. Het is dus zaak de termijnen goed in de gaten te houden.

Pensioen

Op basis van de huidige wetgeving is reeds belastingaftrek mogelijk voor premies voor een lijfrente of pensioenverzekering tot maximaal NAf 1.000. Om de opbouw van extra pensioen voor de oude dag te stimuleren wordt door de wetswijziging de maximale aftrek in tranches verhoogd. De maximale aftrek wordt NAf 1.500 in 2016, NAf 3.000 in 2017 en 2018 en NAf 5.000 vanaf 2019. Deze laatste verhoging kan echter met maximaal twee jaar worden uitgesteld.

In samenhang met deze verhoging wordt de mogelijkheid van banksparen voor de oudedag geïntroduceerd welke bedoeld is om, onder bepaalde voorwaarden, op een relatief eenvoudige manier een aanvullend pensioen op te bouwen. Voor banksparen dienen de stortingen bij een lokale bank op een geblokkeerde bankspaarrekening of beleggingsrekening te worden gedaan.

Een belangrijk voordeel is dat de spaartegoeden bij faillissement zijn veiliggesteld en ingeval van financiële krapte niet kunnen worden opgenomen, zodat er op de pensioendatum toch een extra oudedagsvoorziening beschikbaar is.

Fictief rendementsregeling

De winst uit aanmerkelijk belang in een N.A. B.V. wordt jaarlijks gesteld op 4% van de waarde welke aan het begin van het kalenderjaar in het economische verkeer aan de aandelen worden toegekend.

Met de voorgestelde wijziging wordt de waarde in het economische verkeer van de aandelen aan het begin van een kalenderjaar vermeerderd met de in het daaraan voorafgaande kalenderjaar gedane dividenduitkeringen. De voordelen (zowel vervreemdings- als reguliere voordelen) die gedurende het jaar worden genoten zijn natuurlijk nog wel belastingvrij.

Faciliteiten voor fusie, splitsing en omzetting

Het jarenlang toegepast beleid ten aanzien van de fiscale begeleiding van fusies, splitsingen en omzetting van vennootschappen, is gecodificeerd. De faciliteit is nu ook van toepassing voor passieve ondernemingen. Let op de faciliteiten zijn vooralsnog echter beperkt tot in Curaçao gevestigde ondernemingen.

Invorderingsrente

Momenteel worden voor de verschillende belastingmiddelen verschillende invorderingsrente percentages toegepast. Ook wordt door de Ontvanger geen of slechts ten dele invorderingsrente in rekening gebracht bij te late betaling van belastingschulden. Met de wijziging in de wet wordt een tarief van 3% (wettelijke rente) toegepast op belastingschulden van alle middelen.

Vrijstelling voor de omzetbelasting

In de omzetbelasting zijn enkele nieuwe vrijstellingen opgenomen. Het betreft, naast de prestaties aan, door of door tussenkomst van een LNG overslagstation, de levering binnen het heffingsgebied van goederen die nog niet in Curaçao zijn ingevoerd of hadden moeten worden ingevoerd.

Voorts worden het bestemmen van in eigen bedrijf vervaardigde goederen alsook de installatie van een LNG (Liquefied Natural Gas) overslagstation niet meer als een belastbaar feit voor de omzetbelasting aangemerkt.

Wijziging overdrachtsbelasting ten gunste van scheeptonnageregime

Door aanpassing van de verordening wordt de overdracht van alle schepen niet langer aangemerkt als een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Hierdoor wordt terzake de overdracht en verwerving van schepen en pleziervaartuigen, die staan of worden ingeschreven in het Curaçaose scheepvaartregister, geen overdrachtsbelasting geheven.

Inwerkingtreding

Op het moment is het nog onduidelijk wanneer de verschillende wijzigingen exact in werking zullen treden. De wijzigingen met betrekking tot de pensioenregeling zullen de dag na de datum van bekendmaking van de verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking treden. De inwerkingtreding van de maximale aftrek terzake de premies voor lijfrente en het banksparen is hiervoor aangegeven. Tot slot treedt de aanpassing van de fictief rendementsregeling per 1 januari 2017 in werking treden.

 

Click here for the English version. 

Did you find this useful?