Article

Voorgestelde wijzigingen Belastingwet BES

Tax Newsflash november 2016

In het voorstel van wet zijn twee wijzigingen aangebracht in de Belastingwet BES. De wijzigingen zijn van formele aard en zien op de mogelijkheden voor het opleggen van een vergrijpboete en de uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid.


De eerste wijziging betreft het introduceren van de mogelijkheid voor de inspecteur, om nadat een verzuimboete is opgelegd voor het niet of niet tijdig indienen van een aangiftebelasting, in bepaalde gevallen ook een vergrijpboete op te leggen. Omstandigheden die tot een vergrijpboete kunnen leiden zijn verklaringen van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige of van derden en boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, die later bekend zijn geworden of niet zijn onderzocht. De wijziging maakt het mogelijk om een aanvullende boete op te leggen indien er door genoemde gevallen een onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan en er sprake is van opzet of grove schuld.


De tweede wijziging ziet op de verruiming van de bestuurdersaansprakelijkheid. Op basis van de huidige wetgeving is er een beperkte reikwijdte en geldt de bestuurdersaansprakelijkheid uitsluitend voor de loonbelasting. In dit verband is voorgesteld de bestuurdersaansprakelijkheid uit te breiden tot alle belastingen, accijnzen en premies die verschuldigd zijn door vennootschappen, verenigingen en rechtspersonen. In het voorstel is invulling gegeven aan de aansprakelijkheid en zijn gevallen en omstandigheden opgenomen waar de aansprakelijkheid niet kan worden ingeroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lichamen met of zonder rechtspersoonlijkheid.


De bestuurdersaansprakelijkheid kan echter niet in alle gevallen worden ingeroepen. Bestuurders van een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid en bestuurders van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat niet volledig rechtsbevoegd is, zijn niet aansprakelijk voor zover zij bewijzen dat het niet aan hen te wijten is dat de belasting, premie of accijns niet is voldaan.


Bestuurders van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat volledig rechtsbevoegd is zijn niet aansprakelijk indien de betalingsonmacht van het lichaam tijdig en op juiste wijze aan de ontvanger is gemeld en aannemelijk is dat geen sprake is (geweest) van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de melding. Indien deze melding niet, niet tijdig, of niet op juiste wijze heeft plaatsgevonden, kan omkering van de bewijslast plaatsvinden en wordt vermoed dat de bestuurder aansprakelijk is, met dien verstande dat de bestuurder dit vermoeden kan weerleggen indien hij aannemelijk maakt dat het niet, niet tijdig, of niet op juiste wijze melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten is.


De genoemde wijzigingen zullen per 25 oktober 2016 van toepassing zijn.


Tot slot heeft de regering besloten de toepassing van de lagere tarieven van de algemene bestedingsbelasting (ABB) die van toepassing zijn in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius (de bovenwinden) nogmaals met een jaar te verlengen (4% diensten en 6% invoer en leveringen producent), ditmaal tot 1 januari 2018. Deze lagere tarieven zijn opgenomen in de Belastingwet BES en zijn lager dan de tarieven die van toepassing zijn op Bonaire (6% diensten en 8% invoer en leveringen producent).

Did you find this useful?