Investment Management

Həllər

Sərmayələrin idarəolunması

Sərmayələrin idarəolunması sahəsində çalışan şirkətlərə xidmət göstərən qlobal lider olaraq, Deloitte-un sərmayələrin idarəolunması təcrübəsi yerli ofislər vasitəsilə qlobal resurslar və imkanlar təmin edir ki, bunun da nəticəsində hər bir müştərinin konkret bazar şəraiti və fəaliyyətinin idarəedilmə yolları barədə düzgün məlumatlar əldə etmək mümkündür.

           Sərmayələrin idarəolunması Xidmətləri:

 • Maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun auditi
 • Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarının (MHBS) qəbul edilməsi, eləcə də ümumi planın, təlim proqramlarının, tələb olunan resursların və maliyyə hesabatı sisteminin hazırlanması üzrə dəstək
 • Maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS), ABŞ-da Ümumi Qəbul edilmiş Mühasibat Uçotu Prinsiplərinə (ABŞ-da ÜQMUP) və ya digər beynəlxalq standartlara uyğun auditi (eləcə də İPO hazırlığı çərçivəsində)
 • Maliyyə hesabatlarının rüblük/yarımillik yoxlaması
 • Qiymətli kağızların buraxılması və yerləşdirilməsi, eləcə də tövsiyə məktublarının hazırlanması ilə bağlı xidmət
Audit

Daxili Audit

 • Daxili audit üzrə tam və ya qismən autsorsinq
 • Korporativ idarəetmə
 • Müəssisə risklərinin idarə olunması
 • İT sahəsində risklərin və nəzarət prosedurlarının qiymətləndirilməsi
 • Daxili audit departamentinin qurulması
 • Daxili audit departamenti üçün strateji inkişaf planının hazırlanması
 • Daxili audit departamentinin optimallaşdırılması
 • Daxili audit üzrə təlim sessiyaları
 • Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi ilə bağlı xidmətlər
 • Üçüncü tərəflərin müqavilə şərtlərinə əməl etməsi üzrə yoxlama və məsləhət xidmətləri

 

Müəssisə Risklərinin İdarə olunması

Texnologiyanın İnteqrasiyası ilə bağlı xidmətlər

Maliyyə təşkilatları üçün satış prosesinin optimallaşdırılması və avtomatlaşdırıılması: əlavə və çarpaz satışın artırılması

 • Kreditləşmə proseslərinin optimallaşdırılması və avtomatlaşdırıılması
 • Məlumatların təhlili və informasiyanın idarə edilməsi sisteminin tətbiqi üzrə xidmətlər 
 • İT layihə portfelinin idarə edilməsi və Proqrama Rəhbərlik Ofisinin təşkili
 • İT xidmətlərinin effektivliyinin artırılması və optimallaşdırılması
 • Ödəniş proseslərinin avtomatlaşdırılması

Strategiya və Əməliyyat Effektivliyi
 • Strategiyanın hazırlanması: Uzunmüddətli inkişaf prioritetlərinin müəyyən edilməsi, səhmdarlarının və baş rəhbərliyin fikirlərinin tətbiqi
 • Təşkilati model: Təşkilati strukturun optimallaşdırılması, yeni departamentlərin yaradılması, dəyişikliklərin tətbiqi
 • İşçilərinin sayının optimallaşdırılması: Hədəf işçi sayının müəyyən edilməsi, iş yükünün bölüşdürülməsi, fəaliyyət effektivliyinin müqayisəli təhlili 
 • ƏFG üzrə motivasiya sisteminin planlaşdırılması: Obyektiv mükafatlandırma meyarlarının hazırlanması, həvəsləndirici ödəmələrin müəssisənin maliyyə nəticələri ilə əlaqələndirilməsi
 • Xərclərin azaldılması: Satınalmanın optimallaşdırılması, biznes proseslərinin, infrastrukturun və təşkilati strukturun təkmilləşdirilməsi
 • Satış effektivliyinin artırılması: Vəzifələrin bölgüsünün, müntəzəm idarəetmə prosedurlarının optimallaşdırılması, balanslaşdırılmış motivasiya sisteminin tətbiqi
 • Biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsi: Proseslərin rasionallaşdırılması, uğursuzluq səylərin azaldılması, nəzarət sisteminin optimallaşdırılması, prosesyönümlü yanaşmanın tətbiqi
 • Layihənin idarə edilməsi üçün ofisin təşkili: Layihə vaxtının və büdcəsinin optimallaşdırılması, kompleks layihələrin və proqramların icrası ilə bağlı effektivliyin artırılması
 • Birləşmədən sonrakı İnteqrasiya Prosesi: hədəf əməliyyat modelinin tətbiqi, layihə inteqrasiyası ilə bağlı risklərin azaldılması, birgə fəaliyyət nəticələrinin əldə edilməsi
Konsaltinq

Əməliyyatlar üzrə dəstək

 • Satınalma üzrə ilkin yoxlama (“Alıcı tərəf”) 
 • Satış üzrə ilkin yoxlama (“Satıcı tərəf”)
 • Təchizatçılara dəstək
 • Danışıqlarla bağlı dəstək
 • Borcların resktrukturizasiyasına dəstək (Müstəqil Biznes Təhlilinin hazırlanması) 
 • Alqı-satqı Müqavilələrinin layihəsinin hazırlanmasına /təhlilinə dəstək
 • Kapital bazarı əməliyyatlarının təhlilinə dəstək (müfəssəl hesabat, dövriyyə kapitalı haqqında hesabat)

 

Məhkəmə proseslərinin araşdırılması və mübahisələrin həlli ilə bağlı xidmətlər

 • Saxtakarlıq halları və Mühasibat uçotu üzrə araşdırmalar
 • Rüşvətxorluq və korrupsiya ilə mübarizəyə dair xidmətlər
 • Mübahisələrin həlli ilə bağlı xidmətlər
 • Biznes-analitika xidmətləri
 • Kapital layihələri
 • Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizəyə dair xidmətlər
 • Saxtakarlıq risklərinin idarə edilməsi və qanunvericiliyə əməletmə ilə bağlı xidmətlər
 • Elektron araşdırma
 • Analitika

Qiymətləndirmə və maliyyə modelləşdirməsi

 • Biznesin qiymətləndirilməsi/dəyər təhlili
 • Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi
 • Alış qiymətinin bölüşdürülməsi və qeyri-maddi vəsaitlərin qiymətləndirilməsi
 • Maliyyə modelləşdirməsi
Financial Advisory

Beynəlxalq vergi

 • Müəssisələrin faydalı iş əmsalının artırılmasına, əməliyyat xərclərinin azaldılmasına və iqtisadi risklərin idarə olunmasına yönəlmiş beynəlxalq vergi planlaşdırması 
 • Xarici investisiyaların strukturlaşdırılması
 • Rasional vergitutma ilə bağlı beynəlxalq qrupun təşkilinə dair məsləhətləşmə 
 • Rusiyanın şirkətləri tərəfindən İPO/şəxsi yerləşdirmələr üzrə vergitutmanın optimallaşdırılması
 • Çıxış əməliyyatları üzrə strategiyaların planlaşdırılması 
 • Deloitte Qlobal Şəbəkəsinin dəstəyi ilə xarici vergi qanunvericiliyi ilə bağlı məsləhət xidmətləri
 • Beynəlxalq vergitutma hallarının, təlimlərin, konfransların, seminarların təmin edilməsi
 • Xarici yurisdiksiyalarda şirkətlərin yaradılması ilə bağlı dəstək (müvafiq yurisdiksiyaların hüquq firmaları ilə əməkdaşlıq edərək)

Vergi uçotu xidmətləri

 • Vergi qanunvericiliyinə əməletmə və vergi uçotu daxil olmaqla məsləhətləşmə (RMUS və MHBS və ya ABŞ-da ÜQMUP)
 • Şirkətin yerli standartlar əsasında hazırlanmış maliyyə hesabatlarının və tam vergi hesabatlarının hazırlanaraq vergi orqanlarına təqdim olunması
 • Maliyyə və ya vergi uçotu məqsədləri üçün mühasibat uçotu və vergi siyasətinin hazırlanması
 • İxtisaslı heyətin ezam olunması
 • Vergi uçotu və hesabatının təhlili. Maliyyə və vergi hesablarının bərpası
 • Kameral və səyyar yoxlamalar zamanı dəstək

 

Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə vergi 

 • Korporativ vergiqoyma və qanunvericiliyə əməletmə ilə bağlı xidmətlər
 • Vergi öhdəliklərinin daha yaxşı idarə edilməsi və pul vəsaitlərinin hərəkətinin artırılması üzrə strategiyalar ilə bağlı məsləhətləşmə
   

Vergi idarəçiliyi ilə bağlı məsləhətləşmə

 • Risk, strategiya və əməliyyatlar 
 • Müəssisədəki resursların planlaşdırılması (MRP) və vergi strategiyası 
 • Qanunvericiliyə əməletmə ilə bağlı xidmətlərin icrasına kənar resursların cəlb olunması
 • Qanunvericiliyə əməletmə prosesinin avtomatlaşdırılması
 • Vergi məlumatlarının təhlili
   

“Qlobal işəgötürən” xidmətləri

Rəhbər işçilərə ödənişlər:

 • Sifarişlə mükafatlandırma strategiyasının və həvəsləndirmə planının hazırlanması
 • Səhmdar konsaltinqi və investorlarla münasibətlər üzrə dəstək

 

Dolayı vergilər

 • Şirkətin biznes modelinin dolayı vergilər baxımından təhlili, risk sahələrinin müəyyən edilməs və dolayı vergi ödənişlərinin mümkün optimallaşdırılması
 • ƏDV geri ödəmələri iddia edilmə qaydaları barədə strategiyaların ətraflı təsviri və belə strategiyanın tətbiqinə dəstək
 • ƏDV və aksiz məsələləri ilə bağlı mümkün mənfi nəticələri nəzərə alaraq müqavilə üzrə razılaşmaların təhlili
 • Dolayı vergilərin kapitalın qurulması, biznesin yenidəntəşkili və ticarət güzəştləri kimi konkret əməliyyatlara və fəaliyyətlərə tətbiqi ilə bağlı cari məsləhət
Tədqiqat və İnkişaf və Hökumət Güzəştləri 
 • Potensial iddiaların reallaşdırılması üzrə ilkin qiymətləndirmə və təhlil
 • “Açar altında” təchizat əsasında vergi güzəştlərinin əldə edilməsinə və ya prosesin müxtəlif mərhələlərində dəstək:

  - İddia üzrə ərizələrin və yardımçı sənədlərin hazırlanması 

  - Qurumlarla danışıqlar

  - Müvafiq dövlət orqanları ilə müqavilələrin layihə versiyasının təhlili

 

 

Vergi
 • Korporativ hüquq üzrə məsləhət xidmətləri;
 • Dövlət tənzimləməsinin yüksək səviyyəsi ilə üzləşən müəssisələr üçün məsləhət xidmətləri;
 • Korporativ idarəetmə və hüquq;
 • M&A və yenidənqurma üzrə hüquqi dəstək;
 • IPO üzrə hüquqi məsləhət;
 • Bütün növ müqavilə formalarının hazırlanması və təhlili;
 • Əqli mülkiyyət məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmə; 
 • Maliyyə hüququnun bütün aspektləri üzrə məsləhətləşmə (eləcə də fond birjası, sığorta, bankçılıq və lizinq qanunvericiliyi, valyuta mübadiləsinin tənzimlənməsi)

Hüqüq xidmətləri

Back to Top