Xəbərlər

Xəbərlər və Hadisələr

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 5 sentyabr 2019

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 12 iyul 2019-cu il tarixində “Azərbaycan Respublikasının İnzibati  Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Qanun  imzalanıb. Dəyişikliklər Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlıdır.

Dəyişikliklərə əsasən:

·  İşəgötürən tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma), həmin orqanın göndərişi ilə işə qəbul edilənlər, o cümlədən kvota üzrə işə qəbul edilənlər və işdən çıxarılanlar haqqında aylıq hesabatların təqdim edilməməsinə görə – üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

·  İşəgötürən tərəfindən yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və formada mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə daxil edilməməsinə görə – beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

·  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) göndərişi təqdim edildiyi gündən işəgötürən tərəfindən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində boş iş yerinin tutulub-tutulmaması ilə bağlı qərarın müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə işəgötürən  – üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, işəgötürənin təşəbbüsü ilə istehsalın səmərələşdirilməsi, əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi, müəssisənin ləğv edilməsi, işçilərin sayının və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq işçilərin sərbəstləşdirilməsinin işəgötürən tərəfindən müvafiq həmkarlar ittifaqı orqanlarına əvvəlcədən (azı 3 ay əvvəl) yazılı məlumat verilmədən və ya işçilərin hüquqlarının və mənafelərinin gözlənilməsi barədə onlarla danışıqlar aparılmadan həyata keçirilməsinə görə işəgötürən – beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 5 sentyabr 2019

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 23 avqust 2019

Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 iyul tarixli, 313 nömrəli Qərarı ilə Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta (MDSS) və işsizlikdən sığorta (İS) haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları təsdiq edilmişdir.

Vergi ödəyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra üç il müddətində ondan düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyasının məbləğinin qaytarılmasını və ya digər vergilərin, faizlərin maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini, yaxud vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilməsini vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra beş il müddətində tələb etmək hüququna malikdir.

Sığortaedən ondan düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş İS haqlarının və hesablanmış faizlərin məbləğinin qaytarılmasını və ya İS haqlarını ödəməkdən yayınma və İS qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilmiş inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini, yaxud sığortaedənin razılığı ilə İS ilə bağlı sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilməsini hesabat dövrü qurtardıqdan sonra beş il müddətində tələb etmək hüququna malikdir.

Yuxarıda qeyd olunmuş müddətlə bağlı müəyyən edilmiş məhdudiyyət MDSS haqlarına, hesablanmış faizlərə və MDSS qanunvericiliyinin pozulmasına görə müəyyən olunan maliyyə sanksiyalarına münasibətdə tətbiq edilmir.

Büdcəyə artıq ödənilmiş MDSS haqları və onlara aid faizlər, maliyyə sanksiyaları İS haqları və İS haqları üzrə hesablanmış faizlərə görə borcların ödənilməsinə yönəldilə bilər, və əksinə, artıq ödənilmiş İS haqları və onlara aid faizlər MDSS haqları, MDSS haqları üzrə faiz və maliyyə sanksiyalarına görə borcun ödənilməsinə yönəldilə bilər.

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə artıq ödəmələrin MDSS və İS haqları üzrə borc məbləğləri ilə əvəzləşdirilməsinə, MDSS və IS haqları üzrə artıq ödəmələrin vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borc məbləğləri ilə əvəzləşdirilməsinə yol verilmir.

Vergi orqanları artıq ödənilmiş vergilər, MDSS və İS haqları, hesablanmış faizlər və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları ilə bağlı büdcəyə artıq ödəmələrin qalan məbləğlərinin vergi ödəyicisinin və ya sığortaedənin yazılı ərizəsinə əsasən 45 gün müddətində qaytarılmasını təmin etmək məqsədilə nəzərdə tutulmuş qaydada rəy tərtib edirlər.

Faydalı keçid: http://www.e-qanun.az/framework/2658

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 23 avqust 2019

Yeni nəsil kassa-aparatlarının tətbiqi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmalı olan “Nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqi Qrafiki”nin təsdiq edilməsi haqqında Qərarına uyğun olaraq, e-kassaların istifadəsi və istismarı ilə bağlı dörd mərhələdən ibarət olan keçid başlanılıb.

Həmçinin bildirmək istərdik ki, 1 avqust 2019-cu il tarixində yeni “Nəzarət-kassa aparatlarının istismarı Qaydaları” təsdiq olunmuşdur.

E-kassa vasitəsi ilə keçirilən əməliyyatlar barədə məlumatlar, onların emalı, saxlanılması və real vaxt rejimində Vergilər Nazirliyinin informasiya sistemləri bazasına ötürülməsi təmin ediləcəkdir.

E-kassaya keçidin məlumatların real vaxt rejimində ötürülməsi, yeni çek formalarının tətbiqi və təhlil imkanları kimi üstünlükləri olacaqdır. Bundan əlavə, yeni çek formasının üzərində QR kod (unikal identifikator) qeyd ediləcəkdir. QR kod istehlakçılara qanunvericilikdə müəyyən edilmiş ƏDV məbləğinin qaytarılması imkanını da yaradacaqdır.

Yeni nəsil nəzarət kassa-aparatını əldə etmək üçün vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmiş e-kassa operatoruna müraciət edib şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi, VÖEN-i və ticarət obyektinin kodunu təqdim etməlidir.

Daha ətraflı məlumat üçün https://e-kassa.gov.az saytından istifadə edə bilərsiniz.

Yeni nəsil kassa aparatlarının tətbiqi

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 18 iyun 2019

Mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin pozulmasına görə cərimələrin tətbiqi

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyətə dair dəyişikliklər (“Dəyişikliklər”) edilmişdir.  Dəyişiklliklərə görə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə aşağıda sadalanan cərimələrin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, Dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 3 may 2019-cu il tarixində imzalanmış və 14 iyun 2019-cu il tarixində dərc edilərək qüvvəyə minmişdir.

1.  Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməli olan digər hesabat və məlumatların hazırlanması, təqdim olunması, dərc edilməsi, o cümlədən hesabatlarda və qanuna əsasən tələb olunan digər məlumat formalarında informasiya və göstəricilərin əks etdirilməsi, həmçinin uçot sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar qanunla müəyyən edilmiş qaydaların pozulmasına, habelə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılmamasına görə -

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

2.  “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotu subyektlərində mühasibat uçotunun aparılması məqsədi ilə mühasibat uçotu subyektinin rəhbəri tərəfindən müvafiq struktur bölmənin yaradılmamasına və ya müqavilə əsasında sahibkarlıq subyektləri cəlb edilməklə, mühasibat uçotu xidmətinin göstərilməsinin təşkil edilməməsinə görə -

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

3.  Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri tərəfindən peşəkar mühasib olmayan şəxslərin baş mühasib vəzifəsinə təyin edilməsinə, habelə peşəkar mühasib olmayan şəxslərə baş mühasib vəzifələrinin icrasının həvalə edilməsinə görə -

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.”

Əlavə olaraq Dəyişikliklərə görə, yuxarıda 3-cü bənddə göstərilən mühasibat uçotu subyektlərin baş mühasibləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 25 oktyabr 2018-ci il tarixli 464 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş aşağıdakı müddətlər və ardıcıllığa uyğun olaraq peşəkar mühasib sertifikatını əldə etməli və müvafiq olaraq peşəkar mühasib statusuna sahib olmalıdırlar.

•    İllik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

•    İri sahibkarlıq subyektlərinin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

•    Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

•    Qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

•    Büdcə təşkilatları üzrə:

o   mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

o   yerli xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək.

Yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklərdən də aydın olduğu kimi, müvafiq cərimələr ilə üzləşməmək üçün mühasibat uçotunun aparılması, müvafiq uçotun aparılması üçün lazımı təşkilatı bölmənin yaradılması və ya müqavilə əsasında sahibkarlıq subyektləri cəlb edilməklə mühasibat uçotu xidmətinin təşkil edilməsi və müvafiq qanunvericiliyə görə lazım gəldiyi təqdirdə peşəkar mühasiblərin cəlb edilməsi məsələləri qurumlar tərəfindən daim diqqətdə saxlanılmalıdır.

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 18 iyun 2019

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 3 iyun 2019

Peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili, imtahanların keçirilməsi və peşəkar mühasib sertifikatı almış şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları  

Nazirlər Kabinetinin 22 may 2019-cu il tarixli, 237 saylı qərarı ilə “Peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili, imtahanların keçirilməsi və peşəkar mühasib sertifikatı almış şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Qaydalara əsasən, Azərbaycan Respublikasında peşəkar mühasib hüququnu əldə etmək üçün aşağıdakılar tələb olunur:

•     “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq peşəkar mühasiblər üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq sertifikata sahib olmaq;

•     peşəkar mühasib təşkilatının üzvü olmaq.

 

Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanı

Peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili və imtahanların keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) tərəfindən həyata keçirilir.

İmtahan iki mərhələdən ibarət olub, birinci mərhələsi mühasibat uçotu, ikinci mərhələsi isə büdcə, vergi, mülki və əmək qanunvericiliyi üzrə sualları əhatə edir. 

Sözügedən imtahanda iştirak etmək üçün namizədin iqtisadi sahədə orta ixtisas təhsili və bununla yanaşı mühasibatlıq sahəsində azı 5 (beş) illik iş stajına malik olması və yaxud ali təhsilli olması vacibdir.

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə peşəkar mühasib sertifikatını və ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə peşəkar mühasib sertifikatını əldə etmək üçün müraciət etmiş namizədlər aşağıdakı sertifikatlardan hər hansı birinə malik olduğu hallarda keçiriləcək imtahanın birinci mərhələsindən azad edilir:

•     İmtiyazlı və Sertifikatlaşmış Mühasiblər Assosiasiyasının (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants) FR “Financial Reporting” imtahanını müvəffəqiyyətlə keçməsi barədə sənədə və ya “DipIFR” sertifikatına;

•     İmtiyazlı İdarəedici Mühasiblər İnstitutunun (CİMA -Chartered Institute of Management Accountants) F2 “Advanced Financial Reporting” sertifikatına;

•     Sertifikatlaşmış İctimai Mühasib (CPA - Certified Public Accountant) təşkilatının sertifikatına;

•     İmtiyazlı Mühasiblər Assosiasiyasının sertifikatına;

•     Serifikatlı Maliyyə Menecerləri İnstitutunun sertifikatına (ICFM (Institute of Certified Financial Managers) – “Diploma in İFRS”.

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə – I və ya II səviyyə peşəkar mühasib sertifikatını əldə etmək üçün müraciət etmiş namizəd İctimai Sektor üçün İmtiyazlı Maliyyə və Mühasibatlıq İnstitutunun (CIPFA - Chartered Instıtute Of Publıc Fınance & Accountancy) sertifikatına malik olduğu hallarda keçiriləcək imtahanın birinci mərhələsindən azad edilir.

 

Peşəkar mühasib sertifikatının növləri

Müvafiq sertifikatlaşma imtahanından müvəffəqiyyətlə keçmiş şəxslərə aşağıdakı sertifikatlar verilir:

•     Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə peşəkar mühasib sertifikatı;

•     Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə peşəkar mühasib sertifikatı;

•     İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə – I səviyyə peşəkar mühasib sertifikatı;

•     İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə – II səviyyə peşəkar mühasib sertifikatı.

Təsdiq edilmiş qaydalarda, peşəkar mühasib sertifikatının yuxarıda qeyd edilmiş növlərini əldə etmiş şəxslərin hər sertifikata uyğun olaraq hansı təşkilatlarda baş mühasib vəzifəsini tuta biləcəyi öz əksini tapmışdır.

 

Sertifikatın qüvvədə olma müddəti və qiyməti

Peşəkar mühasib sertifikatının qüvvədə olma müddəti beş ildir.  Peşəkar mühasib kimi fəaliyyətini davam etdirmək istəyən şəxs peşəkar mühasib sertifikatının qüvvədə olma müddətinin sonuncu ilində növbəti sertifikatı almaq üçün Mərkəz tərəfindən keçirilən imtahanlarda iştirak etməli və yenidən peşəkar mühasib sertifikatı almalıdır. Peşəkar mühasib sertifikatı alaraq, fəaliyyətə başlayan şəxs sonradan iki dəfə eyni standart üzrə sertifikat aldıqda, sonuncu sertifikat şəxsə ömürlük verilir və həmin şəxs sertifikatda qeyd olunan standart üzrə peşəkar mühasib kimi fəaliyyətini davam etdirməsi üçün hər hansı imtahana cəlb olunmur. 

İmtahan mərkəzləşdirilmiş qaydada ödənişli əsaslarla Mərkəz tərəfindən Bakı şəhərində və ya regionlar üzrə keçirilir. İmtahanın hər bir mərhələsi üçün ödəniş məbləği 50 manat müəyyən edilir. İmtahanın birinci mərhələsindən azad edilən namizədlər imtahanın yalnız ikinci mərhələsi üçün ödəniş edir.

 

Peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi müddətləri və ardıcıllığı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 25 oktyabr 2018-ci il tarixli 464 nömrəli qərarı ilə “Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri tərəfindən peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi müddətləri və ardıcıllığı” aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir.

•     İllik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

•     İri sahibkarlıq subyektlərinin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

•     Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

•     Qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

•     Büdcə təşkilatları üzrə:

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

yerli xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 3 iyun 2019

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 19 fevral 2019

Neft-qaz və qeyri-dövlət sektorunun meyarları

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 56 nömrəli qərarı ilə neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları təsdiq edilmişdir. 

Meyarlar ilə əlavə edilmiş qərarda tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 11 yanvar 2019

Azərbaycan Respublikasına idxal edilən energetik içkilər, elektron siqaret üçün maye və tütün məhsullarının idxalı üzrə aksiz dərəcələri və idxal rüsumları müəyyən edildi!

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 2018-ci il 30 noyabr tarixli Qanunda yer alan yenilikliklərdən  biri də aksiz vergisi tətbiq olunan malların siyahısına energetik içkilərin və elektron siqaretlər üçün mayenin əlavə olunmasıdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı 5 saylı qərarı ilə İdxal olunan bu cür məhsullara münasibətdə aşağıdakı dərəcələrlə aksiz vergisi müəyyən edilmişdir:

Məhsulun adı

Aksiz dərəcəsi

alkoqolsuz energetik içkilər

1 litr üçün 3,0 manat

alkoqollu energetik içkilər

1 litr üçün 2,0 manat

elektron siqaretlər üçün maye

 

1 litr üçün 20,0 manat

tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar, o cümlədən tərkibində tütün əvəzləyicisi olan siqarlar

1 ədəd üçün 1,0 manat

tərkibində tütün olan siqarillalar

1000 ədəd üçün 20,0 manat

tərkibində tütün olan siqaretlər

1000 ədəd üçün 28,0 manat

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan siqarillalar

1000 ədəd üçün 28,0 manat

 

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı 4 saylı qərarına əsasən yuxarıda sadalanan məhsullar üzrə gömrük idxal rüsumları da müəyyən edilmişdir. Qərara əsasən alkoqolsuz və alkoqollu energetik içkilərin hər litri üçün müvafiq olaraq 0.3 və 2.0 ABŞ dolları, elektron siqaretlər üçün mayenin 1 kq-ı üzrə isə 1 ABŞ dolları gömrük rüsumu tətbiq ediləcəkdir.

Diqqətinizə çatdırırıq ki, energetik içkilərin tərifi və xarakteristikası Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 1 sentyabr 2015-ci il tarixli 150111500005 saylı qərarında öz əksini tapmışdır.

Qeyd edək ki, hər iki Qərar 2019-cu il fevral ayının 11-dən etibarən qüvvəyə minəcəkdir.

Qərarlarla daha ətraflı tanış olmaq üçün aşağıdakı linklərə daxil ola bilərsiniz.

1.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

2.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

3.  Dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 1 sentyabr 2015-ci il tarixli 150111500005 saylı qərarı

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 11 yanvar 2019

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 25 dekabr 2018

Sahibkarlıq subyektlərinin müəyyən edilməsi üzrə meyarlar

Məlum olduğu kimi Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş son dəyişikliklərə əsasən sahibkarlıq subyektləri mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə bölünür.  Adı çəkilən qanuna əsasən, sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.  Qeyd edək ki, konkret sahibkarlıq subyektinin hansı kateqoriyaya aid edilməsi onlar tərəfindən mühasibat uçotunun hansı qaydada aparılması, vergi güzəştlərinin əldə edilməsi və s. hallarda əhəmiyyət kəsb edir.

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə 21 dekabr 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında 556 saylı qərar qəbul edilmişdir.  Qərara əsasən mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsünün meyarları aşağıdakı kimi müəyyən olunmuşdur:

Sahibkarlıq subyektlərinin ölçülərinə görə

İşçilərin orta siyahı sayı (nəfər)

İllik gəliri (min manat)

Mikro sahibkarlar

1-10

≤ 200

 

Kiçik sahibkarlar

11-50

200 < illik gəlir ≤ 3,000

 

Orta sahibkarlar

51-250

3,000 < illik gəlir ≤ 30 000

 

İri sahibkarlar

251-dən yuxarı

30,000 < illik gəlir

 

Konkret sahibkarlıq subyektinin hansı kateqoriyaya aid edilməsi aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçirilir:

·       İllik gəlir müəyyən edilərkən həm sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir, həm də satışdankənar gəlirlər nəzərə alınır.

·       İşçilərin orta siyahı sayı və ya illik gəlir meyar göstəricilərindən daha yüksək olanı nəzərə alınır.

·       Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektlərinin konkret kateqoriyaya aid edilməsi üçün onların dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən 1 il müddətində işçilərin say göstəricisi əsas götürülür.

Mühasibat uçotu sahəsində mövcud tələblər, habelə ayrı-ayrı sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə 2019-cu ildən tətbiq edilməsi gözlənilən yeniliklərlə bağlı həmçinin aşağıdakı bülletenlərimizlə tanış olmağı tövsiyə edirik:

1.    Vergi Məcəlləsinə Dəyişikliklər

2.    Mühasibat uçotu və hesabatlılıq barədə yeni tələblər

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 25 dekabr 2018

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 24 dekabr 2018

Sosial Sığorta haqqında qanuna dəyişikliklər

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 2018-ci il 30 noyabr tarixli Qanun (bundan sonra “Qanun”) 21 dekabr 2018-ci il tarixdə dərc edilmişdir. Qanun 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minəcəkdir.

Qanunda nəzərdə tutulan yeniliklər bir qədər öncə haqqında məlumat verdiyimiz vergi qanunvericiliyinə edilən əhəmiyyətli əlavə və dəyişikliklərlə uyğunluq təşkil edir.  Hər iki blok qanunvericilik aktlarına edilmiş əlavə və dəyişikliklərə nəzər saldıqda vergi və digər icbari ödənişlərin toplanmasına nəzarətin gücləndirilməsi, vergi orqanlarına bununla əlaqədar olaraq əlavə səlahiyyətlərin verilməsi, ümumilikdə kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə aparılmasının gücləndirilməsi tendensiyaları müşahidə olunur.

Bu buraxılışımızda, Qanunda  təsbit edilən əsas əlavə və dəyişikliklər ümumiləşdirilərək diqqətinizə çatdırırq.

 

 

Sosial sığortaya dair qanunda dəyişikliklər

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 7 noyabr 2018

Peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsinin müddətləri müəyyən edildi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 oktyabr 2018-ci il tarixli 464 nömrəli qərarına əsasən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri tərəfindən peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi müddətləri və ardıcıllığı aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

1. illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

2. iri sahibkarlıq subyektlərinin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

3. paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

4. qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

5. büdcə təşkilatları üzrə:

5.1. mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

5.2. yerli xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 7 noyabr 2018

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 1 oktyabr 2018

2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal Ödənişlərin Genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər

Prezident İlham Əliyev "2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı"-nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Görüləcək tədbirlər arasında sadələşdirilmiş vergi sisteminin tədricən ƏDV sistemi ilə əvəzləşdirilməsi və ƏDV dərəcəsinin diferensiallaşdırılması qeyd edilir.

Proqram çərçivəsində təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli keçid mexanizminin hazırlanması ilə yanaşı müxtəlif sektorlar və ölçüsündən asılı olaraq təsərrüfat subyektləri üçün mərhələli yanaşma planının tərtib edilməsi nəzərdə tutulur. Keçid prosesi başa çatdıqdan sonra ƏDV-nin diferensiallaşdırılması məsələsinə baxılacaqdır. Bu yanaşma nəticəsində sadələşdirilmiş vergi rejimindən ƏDV sisteminə keçid prosesi irəliləyəcəkdir. 

Bundan əlavə, proqramda bütün vergi ödəyiciləri üçün “Vahid Mühasibatlıq Sistemi”-nin tətbiq ediləcəyi qeyd olunur. Bu məqsədlə, elektron mühasibatlığın istifadə imkanlarının genişləndirilməsinin  təşviq edilməsinə xüsusi önəm veriləcək və kiçik və orta ölçülü şirkətlərin yeni mühasibatlıq sisteminə rahat keçidini təmin etmək üçün mərhələli miqrasiya planı hazırlanacaqdır.

Prioritet məsələlər arasında sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün qeyri-formal məşğulluğun azaldılması istiqamətində də bir sıra önəmli tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Bu istiqamət üzrə işəgötürənlərin və işçilərin əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə həvəsləndirilməsi üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində aparılacaq tədbirlər arasında ölkədə tibbi sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üzrə müvafiq işlər görüləcəkdir.

Həmçinin proqramda qeyd olunur ki, qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda əmək müqaviləsi qeydiyyata alınmamış işçi sayının azaldılması üçün “minimum əmək” standartlarının yaradılması nəzərdən keçiriləcəkdir. Bu standartlarda konkret işlər üçün mövcud bazar şərtlərinə görə minimal əməkhaqqı, işin keyfiyyəti, istifadə edilən texnologiyalar müvafiq dövlət institutlarının rəyi nəzərə alınmaqla müəyyən ediləcəkdir.

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 5 iyul 2018

Vergilər Nazirliyində struktur dəyişikliyi

Vergilər Nazirliyinin mövcud strukturunda 2 iyul tarixindən qüvvəyə minən mühüm dəyişikliklər aparılmışdır.  Yeni yaradılmış bir sıra department və idarələr arasında mümkün korrupsiya elementlərinin qarşısının alınması və sahibkarlıq subyektlərindən daxil olan inzibati şikayətlərin həll edilməsi məqsədilə İnzibati şikayətlərin araşdırılması idarəsi təsis edilmişdir.

Bununla yanaşı, vergi yoxlamalarının səmərəlilik və keyfiyyət göstəricilərinin artırılması üçün Vergi auditi departamenti yaradılmışdır.

Yeni yaradılmış struktur bölmələrinin tam siyahısı ilə aşağıda təqdim edilmiş link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=metbuat&bolme=pressreliz&pid=1665&lang  

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 6 iyun 2018

“Mühasibat uçotu haqqında” Qanunda dəyişikliklər 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 4 may 2018-ci il tarixində “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb (“Qanun”). 

Dəyişikliklərə əsasən bütün mühasibat uçotu subyektləri Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) və qanunla müəyyən edilmiş uçot qaydalarına uyğun olaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməli və mühasibat uçotunu aparmalıdırlar. 

Bundan əlavə olaraq, Qanuna əsasən  MHBS tərcümə edilib dərc olunduqdan sonra Milli Mühasibat Uçotu Standartları ləğv olunacaqdır.  

03 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən “Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları”nın qüvvədən düşməsi ilə əlaqədar olaraq kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) subyektləri Qanuna əsasən öz seçimlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını KOS Subyektləri üçün MHBS-a və ya MHBS-a uyğun tərtib etmək hüququna malikdirlər.

Qanuna həmçinin bir neçə vacib yeni anlayışlar daxil edilmişdir.  Belə ki, imtahandan müvəffəqiyyətlə keçərək, peşəkar mühasib sertifikatını almış və peşəkar mühasib təşkilatının üzvü olan şəxslər Peşəkar mühasib adı qazanaraq fəaliyyət göstərə bilər.  

Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri peşəkar mühasiblər olmalıdırlar.

Qanunun 4.3.7 və 4.3.8 maddələrinə uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyi qeyri-kommersiya qurumu olan peşəkar mühasib təşkilatının akkreditasiya olunmasını həyata keçirir və peşəkar mühasib sertifikatı almış şəxslərin dövlət reyestrini aparır.  Sertifikatlar yuxarıda qeyd edilən qurumun təşkil etdiyi imtahandan müvəffəqiyyətlə keçdikdə beş il müddətində qüvvədə qalır. Sertifikatın etibarlılıq müddəti sona çatdıqda peşəkar mühasib yenidən imtahan verməlidir.  İki dəfə sertifikat aldıqda, sonuncu sertifikat şəxsə ömürlük verilir.

Bundan əlavə, Qanuna əsasən müəssisələr öz uçot siyasətini hazırlamalıdırlar.  Verilən anlayışa görə uçot siyasəti - maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı mühasibat uçotu subyektləri tərəfindən tətbiq edilən konkret prinsiplər, əsaslar, şərtlər və yanaşmalardır.

Mühasibat uçotu subyekti (kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri, investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri, habelə qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxsləri istisna olmaqla) tərəfindən Qanunda müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılmasına dövlət nəzarəti həmin subyektlərdə Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri və vergi yoxlamaları aparılarkən həyata keçirilir.

Maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə dərc etməli olan kommersiya təşkilatlarının siyahısını (Qanunun 12.2-ci maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla) Vergilər Nazirliyi ildə bir dəfə hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir.

Qanunda qeyd olunduğu kimi, kommersiya təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına təqdim etdikləri vergi hesabatları bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatlarını əvəz etmir. 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 13 iyul 2017

Topdansatış ticarət və istehsal fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 iyun 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası və “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası (birlikdə “Qaydalar”) təsdiq edilmişdir. Qaydalar 15 İyul 2017-ci il tarixindən qüvvəyə minir.

Qaydalara əsasən topdansatış ticarət və istehsal fəaliyyəti sahələrində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulur:

• Gəlirlərin və xərclərin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmaq

• Gəlirlərin, xərclərin və vergitutma obyektlərin və əmtəə-material ehtiyatların uçotunun aparılması, habelə uçot sənədlərinin tərtib edilməsi və saxlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, habelə onlara uyğun qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktlarının tələblərini yerinə yetirmək

• Vergi Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq, gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etmək 

• Bu fəaliyyətlə bağlı bütün əməliyyatların başlanmasını, gedişini və başa çatmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən uçot aparılmasını təmin etmək

Həmçinin, Qaydalarda topdansatış ticarət və istehsal sahəsinə aid aşağıda qeyd edilən məsələlər öz əksini tapmışdır:

• İstehsal ehtiyatlarının mədaxilinin sənədləşdirilməsi qaydaları

• Vergi uçotunda olmayan şəxslərdən alınmış malların sənədləşdirilməsi qaydaları

• İstehsal ehtiyatlarının əsas və köməkçi istehsal sahələrinə buraxılışının sənədləşdirilməsi qaydaları

• Hazır məhsulun anbara mədaxilinin və satışının /təqdim edilməsinin sənədləşdirilməsi qaydaları

• Vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və xərclərinin müəyyən edilməsi qaydaları

• Anbarlarda mal qalığının müəyyən edilməsi qaydaları

 

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair sazişlərin yeni inzibatçılıq qaydaları təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 12 iyun tarixli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı haqqında qaydalara (“İnzibatçılıq qaydaları”) dəyişikliklər təsdiq edilmişdir.  

İnzibaçılıq qaydalarına edilmiş dəyişikliklərə əsasən, qeyri-rezidentlər artıq bütün növ gəlirlər üzrə DTA formalarını elektron qaydada və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş formada vergi orqanına birbaşa və ya vergi agenti vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Qeyd edilən dəyişikliklərdən öncə vergidən azad edilmə və ya aşağı dərəcə ilə vergiyə cəlb edilmə ilə bağlı müraciət yalnız 4 gəlir növü (faiz, dividend, royalti və beynəlxalq daşıma) üzrə yalnız kağız daşıyıcı qaydasında edilməklə mümkün idi. Təqdim edilmiş dəyişikliklər vergidən azadolma və ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında bağlanılmış beynəlxalq müqavilələrin imtiyazlarından istifadə üçün əlverişli bir tətbiq prosesi təmin edir.  

İnzibatçılıq qaydalarına əsasən, daxil olmuş müraciətlərə vergi orqanı tərəfindən 20 iş günü ərzində baxılır. Daxil olmuş müraciətin araşdırılması üçün əlavə vaxt tələb olunduğu halda, səbəbi əsaslandırılmaqla, müraciətə baxılma müddəti 20 iş günündən artıq olmayan müddətə uzadıla bilər.

DTA formalarının doldurulması və İnzibatçılıq qaydaları haqqında məlumat aşağıdakı link vasitəsilə əldə edilə bilər:

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=beynelxalq&cat=12

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyul 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı təsdiq edilmişdir. 

Siyahıya 40 adda ölkə və ərazi daxil edilmişdir. 

Qeyd edək ki, güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli qanunun tətbiqi məqsədilə müəyyən edilmişdir. 

Bu siyahı aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunacaq: 

a) Vergi Məcəlləsinin 125.1.9-cu maddəsində qeyd olunan əlavə 10% ödəmə mənbəyində tutulan verginin tətbiqi; 

b) Vergi Məcəlləsinin 14-1-ci maddəsinə əsasən transfer qiyməti məqsədləri üçün idarə olunan 

əməliyyatların müəyyən edilməsi; 

c) Vergi Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən rezidentin güzəştli vergi tutulan ölkələrdən əldə etdiyi gəlirinin vergiyə cəlb olunması.

Güzəştli vergi tutulan yurisdiksiyaların tam siyahısı aşağıda tanış ola bilərsiniz:

1. Andorra

2. Anqila

3. Antiqua və Barbuda

4. Aruba

5. Antil Adaları (Niderland)

6. Baham Adaları

7. Bəhreyn

8. Bermud Adaları

9. Britaniya Vircin Adaları

10. Beliz

11. Barbados

12. Cəbəllütariq

13. Cersi

14. Dominika

15. Honkonq (Çin)

16. Kayman Adaları

17. Kuk Adaları

18. Kosta-Rika

19. Qernsi

20. Qrenada

21. Liberiya

22. Lixtenşteyn

23. Maldiv Adaları

24. Men Adaları

25. Marşal Adaları

26. Montserrat

27. Monako

28. Makao (Çin)

29. Nauru

30. Niue

31. Panama

32. Palau

33. Seyşel Adaları

34. Sent Kits və Nevis

35. Samoa

36. Sent Vinsent və Qrenadin

37. Sent Lusiya

38. Törks və Kaykos Adaları

39. Vanuatu

40. Vircin Adaları (ABŞ)

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 18 may 2017 :

Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 17 may 2017-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiq edib.  Qanun özündə bir neçə ciddi dəyişikliyi ehtiva edir.

“Publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir
Son dəyişiklikliyə əsasən “publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir.  Bundan əlavə publik hüquqi şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məhdudlaşdırılmışdır.

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları

Yeni qanun “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra və xüsusi olaraq da məsuliyyətə cəlb olunan tərəflərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmişdir. Beləliklə nağdsız hesablaşmalara dair normativ tələblərinin pozulmasına görə aşağıdakı vergi ödəyicilərinə aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin 40 faizə qədəri həcmində maliyyə sanksiyası tətbiq edilməsi planlaşdırılır:

• ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə - ödənişləri nağd qaydada həyata keçirən şəxsə;

• Əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatların ödənişlərini həyata keçirən şəxsə;

• Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadə edən (xərcləyənə) şəxsə;

• Nağd qaydada pul vəsaitini qəbul edən lizinq/kredit verən şəxsə;

• Nağd qaydada sığorta ödənişlərini edən və sığorta haqlarını nağd qaydada qəbul edən sığortaçıya və ya təkrarsığortaçıya;

• Dövlət orqanlarına, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, büdcə təşkilatlarına və publik hüquqi şəxslərə ödənilən xidmət haqları və digər yığımları nağd qaydada qəbul edən şəxsə;

• Stasionar telefon xidmətlərinin və kommunal haqları nağd qaydada qəbul edən şəxsə;

• Faizsiz pul vəsaitlərinin (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaları ödəyən və qəbul edən şəxslərə;

• Təhsil haqlarının və turagent haqlarını nağd qaydada qəbul edən şəxsə.

Aksiz vergisinə cəlb olunacaq yeni məhsullar

Xəz-dəri məmulatları da artıq aksiz vergisinə cəlb olunan mallar siyahısını daxil edilmişdir.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 21 aprel 2017:

İctimai iaşə və pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası (bir yerdə “Qaydalar”) təsdiq edilmişdir.

Qaydalara əsasən ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulur:

•Vergi Məcəlləsi uyğun olaraq gəlirlərin və xərclərin vaxtlı və dəqiq uçotunu aparmaq;

•Vergi Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq, gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etmək;

•bu fəaliyyətlə bağlı bütün əməliyyatların başlanmasını, gedişini və başa çatmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən uçot aparılmasını təmin etmək.

Həmçinin, Qaydalarda ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsinə aid aşağıda qeyd edilən məsələlər öz əksini tapmışdır:

•Malların mədaxilinin sənədləşdirilməsi, həmçinin vergi uçotunda olmayan şəxslərdən alınmış malların sənədləşdirilməsi;

•Malların təqdim edilməsi və ya məhsul istehsalında istifadəsi əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi;

•Gəlirlərin və xərclərin müəyyən edilməsi qaydaları;

•Anbarlarda mal qalığının müəyyən edilməsi qaydaları.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, mart 2017:

Transfer qiymətinə dair qaydalar təsdiq edildi

Vergilər Nazirliyi 27 yanvar 2017-ci il tarixində keçirilmiş kollegiyasında “Transfer qiymətlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqi qaydalarını” təsdiq edib.  Qaydalar 8 fevral 2017-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir.

Transfer qiymətinin tətbiq edilməsinin əsas məqsədi vergi ödəyicisi tərəfindən nəzarət olunan əməliyyatlar çərçivəsində təqdim edilən və ya alınan malların (işlərin, xidmətlərin) qiymətlərinin müqayisə edilən nəzarət olunmayan əməliyyatlar üzrə qiymətlərə uyğun olmadığı halda, həmin əməliyyatdan verginin vergi ödəyicisi və vergi orqanı tərəfindən transfer qiymətləri əsas götürülməklə yenidən hesablanmasıdır.

Transfer qiymətinə dair qaydalar

Vergi xülasəsi

Vergi xülasəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət mətbuatında işıqlandırılmış ən mühüm qanunvericilik dəyişikliklərini, təklifləri və hadisələri əks etdirən rüblük xəbər bülletenidir.

Did you find this useful?