deloitte legal terms

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Zadnja promjena: 4. travnja 2018.

Osim ovih web stranica, postoje i globalne web stranice i web stranice drugih država, regija ili sektora u okviru web stranica deloitte.com, koje su posebno označene u gornjem lijevom uglu.

Ovi Uslovi korištenja uređuju korištenje globalnih web stranica i web stranica određenih država, regija ili sektora unutar web stranica deloitte.com. Svi ti web sadržaji u daljem tekstu označeni su kao "ove web stranice".

Korištenjem ovih web stranica, prihvaćate ove Uslove korištenja. Ukoliko ih ne prihvaćate, molimo Vas da ne koristite ove web stranice i odmah ih napustite.

"Deloitteova mreža" odnosi se na Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), neke druge članice mreže DTTL, ili neko od njihovih povezanih lica.Globalne web stranice i web stranice određenih država, regija i sektora uređuju određena društva članice mreže DTTL.

Deloitte Bosna i Hercegovina, subjekti povezani pod krovnom firmom Deloitte Central Europe Holdings Limited mreže u Bosni i Hercegovini, uređuje ove ove web stranice. Iako se dio ovih Uslova korištenja može odnositi i na druga društva unutar Deloitteove mreže, ovi Uslovi korištenja su samo između vas i nas i ne odnose se na bilo koju drugo društvo u okviru Deloitteove mreže.

Pravna odgovornost

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne smijete mijenjati) sadržaj na ovim web stranicama, pod uslovom (a) da ga koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i (b) da svaka kopija sadržaja koju napravite mora imati obavijest o autorskim pravima ili druge napomene u vezi sa sadržajem ako to slučaj zahtjeva.

Nemate pravo kopirati ili koristiti software, vlasničke procese ili programe koji se koriste na ovim web stranicama.

Pregledavanjem ovih stranica pristajete ih koristiti u skladu sa važećim zakonima.

Korištenjem i pregledavanjem ovih web stranica saglasni ste da možemo koristiti Vaše osobne podatke u skladu sa našom Izjavom o privatnosti i Uslovima korištenja cookija.

Intelekutalno vlasništvo; Zabranjeno je korištenje Deloitteovog imena i logotipa

Ako nije drugačije naznačeno, sadržaj ovih web stranicama uređuje Deloitte Bosna i Hercegovina ili neka druga članica Deloitteove mreže.

Ove web stranice i njihov sadržaj zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima Sjedinjenih Američkih Država i/ili drugih država. Mi i naši davaoci licence zadržavamo sva prava koja nisu izričito dana ovim Uslovima korištenja.

Ako to ovim Uslovima nije izričito predviđeno, nemate pravo koristiti imena „Deloitte & Touche", logotip Deloitte, logotip Deloitte Touche Tohmatsu, kao ni ostalih registrovanih ili neregistrovanih oznaka Deloitteove mreže koji se pojavljuju na našim web stranicama. Spomenute nazive ili logotipe ne smijete koristiti u saopštenjima za javnost, reklamama ili na drugim marketinškim materijalima bez obzira da li su u pisanoj, elektornskoj ili nekoj drugoj formi, osim ukoliko nemate dozvolu u pisanoj formi od Deloitte Touche Tohmatsu ili njegovog predstavnika.

Oznake drugih entiteta na na ovim web stranicama pojavljuju se samo za potrebe identifikacije i ne ukazuju na to da su ti entiteti odobrili ove web stranice ili bilo što od njegovog sadržaja. Ovi Uslovi Vam ne daju nikakvo pravo na korištenje oznaka drugih entiteta.

Izjava i ograničenje odgovornosti

OVE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENE KAO ISKLJUČIVA OSNOVA ZA ODLUKE KOJE MOGU UTICATI NA VAS ILI VAŠE POSLOVANJE. PRIJE DONOŠENJA BILO KAKVE ODLUKE ILI PODUZIMANJA BILO KAKVIH RADNJI KOJE MOGU UTICATI NA VAŠE OSOBNE FINANSIJE ILI VAŠE POSLOVANJE, SVAKAKO ZATRAŽITE SAVJET KVALIFIKOVANOG PROFESIONALNOG KONSULTANTA.

OVI MATERIJALI I INFORMACIJE KOJE ONI SADRŽE, DANI SU TAKVIMA KAKVI JESU, A DELOITTE BOSNA I HERCEGOVINA NE DAJE NIKAKVU IZRIČITU NITI IMPLICITNU GARANCIJU U VEZI S MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE SADRŽE. BEZ OGRANIČAVANJA SPOMENUTOG, DELOITTE BOSNA I HERCEGOVINA NE GARANTUJE DA MATERIJALI ILI INFORMACIJE U NJIMA NE SADRŽE GREŠKE NITI DA UDOVOLJAVAJU SPECIFIČNIM KRITERIJIMA IZVEDBE ILI KVALITETE. DELOITTE BOSNA I HERCEGOVINA IZRIČITO SE OGRAĐUJE OD SVIH NEIZRAVNIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE KOJE SE ODNOSE NA UTRŽIVOST, VLASNIŠTVO, PRIMJERENOST ODREĐENOJ SVRSI, PRAVILNOST U ODNOSU NA ZAKONE, PROPISE I DRUGE AKTE, KOMPATIBILNOST, SIGURNOST I TAČNOST.

OVE MATERIJALE I INFORMACIJE KOJE SADRŽE, KORISTITE NA VLASTITI RIZIK I PREUZIMATE PUNU ODGOVORNOST I RIZIK ZA GUBITKE KOJI MOGU NASTATI NJIHOVIM KORIŠTENJEM. U VEZI S KORIŠTENJEM OVIH MATERIJALA I INFORMACIJA KOJE ONI SADRŽE, DELOITTE BOSNA I HERCEGOVINA NE SNOSI ODGOVORNOST NI ZA KAKVE POSEBNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI KAZNENE ODŠTETE, BILO PO UGOVORNOJ, ZAKONSKOJ GRAĐANSKOPRAVNOJ OSNOVI, KOJA UKLJUČUJE, ALI NE ISKLJUČIVO, NEHAJ, ILI PREMA NEKOJ DRUGOJ OSNOVI.

ODREĐENI LINKOVI NA OVIM STRANICAMA VODE NA SADRŽAJE KOJE UREĐUJU TREĆA LICA NAD KOJIMA NEMAMO KONTROLU, UKLJUČUJUĆI SADRŽAJ NA WEB STRANICAMA DELOITTE.COM I DRUGIM WEB STRANICAMA KOJE UREĐUJU DRUGE ČLANICE DELOITTEOVE MREŽE. NE OGRANIČAVAJUĆI VAŽENJE NITI JEDNE OD PRETHODNO NAVEDENIH ODREDBI, NE DAJEMO NIKAKVU EKSPLICITNU NITI IMPLICITNU IZJAVU, NITI GARANCIJU U VEZI TIH SADRŽAJA I WEB STRANICA.

NAVEDENE IZJAVE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI SE ODNOSE NE SAMO NA NAS, VEĆ I NA SVE DRUGE ČLANICE DELOITTEOVE MREŽE.

NAVEDENE IZJAVE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI VRIJEDE U NAJVEĆOJ MJERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, BILO DA JE RIJEČ O OBAVEZNIM ODNOSIMA, ZAKONSKIM ODREDBAMA ILI ODŠTETNIM ZAHTJEVIMA (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMAR) ILI DRUGIM OSNOVAMA.

Dodatni uslovi

Ukoliko je neki od navedenih Uslova korištenja nevažeći ili neprimjenjiv u nekoj nadležnosti, (i) onda će se on u toj nadležnosti ponovo protumačiti tako da se u najvećoj mogućoj mjeri ostvari njegova namjera, a ostali uslovi će biti u potpunosti važeći i primjenljivi, (ii) dok će ovi Uslovi korištenja i dalje u cijelosti biti važeći i primjenljivi u svim ostalim nadležnostima.

Imamo pravo u svakom trenutku, po vlastitom nahođenju, izmjeniti ove Uslove korištenja na način da ćemo te izmjenjene objaviti na linku Uslovi korištenja (tj. na ovoj web stranici koju trenutno gledate) ili na drugom mijestu. Te izmjene postaju važeće od trenutka objavljivanja, osim u slučaju da navedemo drugačije. Vaša je odgovornost da se, pregledavajući ovu stranicu, upoznate sa svim eventualnim izmjenama Uslova korištenja. Dalje korištenje ovih web stranica nakon izmjene Uslova korištenja smatramo kao prihvaćanje izmenjenih Uslova korištenja.