Usluge

Rješenja za područje zapošljavanja i mirovine

Savjeti za sutra

U turbulentnim vremenima za gospodarstvo kompanije moraju postati agilne i fleksibilne u korištenju ljudskih resursa da bi sačuvale konkurentnost. Kompleskni pravilnici, stalne promjene zakona i globalno poslovanje postavljaju sve češće izazove u upravljanju radnim odnosima i poštivanju zakona o radu. Deloitteove pravne usluge nude poslovnim subjektima savjete koji su im potrebni da bi donijeli odluke, bili u skladu s brojnim zakonskim obavezama i postupcima, da bi svoju izloženost spornim situacijama, uključujući i pravne sporove, sveli na minimum.

Radno pravo

Kompanije traže smjernice u pogledu mnogih pravilnika, politika i procedura za svakodnevno upravljanje zaposlenima da bi mogle osigurati neometan tijek poslovanja. Ta zadaća postaje sve kompleksnija u današnjem globalnom okružju u kojem se radnici mogu nalaziti bilo gdje u svijetu. Poslovni subjekti dužni su poštivati različite zakone i podzakonske akte koji reguliraju radne odnose, kao i kulturne norme i očekivanja. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pomažu klijentima u:

 • sastavljanju ugovora o radu i ugovora o pružanju usluga
 • ocjenjivanju radne uspješnosti, što uključuje i disciplinske mjere, privremeni prekid ugovora, izmjene ugovora i premještanje ili ustupanje radnika
 • otkazivanju ugovora
 • rješavanju problema povezanih s diskriminacijom i zlostavljanjem
 • izradi internih pravilnika i kodeksa ponašanja.

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u efikasnom upravljanju rizicima iz radnog odnosa i proaktivnom definiranju i poštivanju razboritih politika za upravljanje ljudskim resursima. Naši odvjetnici koji se bave radnim pravom imaju veliko iskustvo, i u nacionalnom i u internacionalnom radnom pravu, a upravo se zbog globalnog dosega razlikujemo od drugih. Deloitteov tim odvjetnika, u suradnji s Deloitteovim stručnjacima za poreze i ljudske resurse, nude tvrtkama zaokružena rješenja i smjernice.

 

Odnosi s predstavničkim tijelima radnika

Redovit i otvoren dijalog s predstavničkim tijelima radnika važan je za neometano odvijanje poslova. Kad organizacije trebaju provesti promjene koje će utjecati na postojeće uvjete rada te status pojedinaca ili cijelog kolektiva, važno je da budu dobro upoznate s pravima i obvezama poslodavca i posloprimca. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge surađuju s poslovnim subjektima u pitanjima:

 • predstavnika radnika, kroz osnivanje predstavničkih tijela, u kolektivnim pregovorima, upravljanju odnosima s radničkim predstavničkim tijelima i sindikatima, razumijevanja prava i obveza
 • kolektivnog pregovaranja, definirajući kolektivne pregovore i ugovore
 • strateških promjena koje utječu na radnike, dajući smjernice i savjete o strateškom pristupu promjenama na nacionalnoj i internacionalnoj razini
 • regulative u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pomažu tvrtkama upoznati se s njihovim obvezama u raznim zemljama u kojima posluju i proaktivno upravljati interakcijom s radničkim predstavničkim tijelima.

Radno pravo i restrukturiranje

Restrukturiranje poduzeća, kao što su spajanja, prijenos dijelova poslovanja te racionalizacija mogu stvoriti ogromne pritiske i izazove u području ljudskih resursa. Složenost pitanja i usklađenost sa socijalnim politikama znatno se povećava kad je riječ o restrukturiranju koje obuhvaća subjekte iz više zemalja ili reguliranih djelatnosti.

Deloitteovi pravni stručnjaci surađuju s klijentima kroz cijelu transakciju, od pomoći u donošenju strateških odluka do izrade potrebne dokumentacije. Možemo sudjelovati u pregovorima s nadležnim vlastima za radno pravo u mnogim zemljama. Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u pitanjima: 

 • definiranju privremenih vremenskih planova, komunikaciji u vezi s konzultacijama s predstavnicima radnika, pregovorima sa sindikatima i ministarstvima nadležnima za rad, kao i u izradi sve obvezne ili željene dokumentacije
 • preuzimanja i dubinske analize prodavatelja, zajedno s provjerom sukladnosti sa zakonskim propisima
 • programi zbrinjavanja radnika u slučaju gospodarski uvjetovanog otkazivanja ugovora o radu ili viška zaposlenih, uključujući planove zaštite radnika, provedbe procesa otkazivanja ugovora o radu, informiranja i konzultacija s predstavnicima radnika te interakcija s nadležnim vlastima za pitanje radnih odnosa.

Deloittovi odvjetnici surađuju s Deloitteovim stručnjacima za poreze, konzalting, računovodstvo, reviziju i financijsko savjetovanje da bi klijentima pružili cjelovite savjete prilagođene njihovim poslovnim potrebama i specifičnostima.

Naš tim za pravne usluge ima znatno iskustvo na prekograničnim poslovima ove vrste.

Nacionalno i internacionalno socijalno pravo

Rastuća razina nacionalnog duga i sve veći broj zakonskih odredaba i sudskih odluka posljednjih su godina potaknuli promjene u zakonima i programima koji reguliraju socijalna prava. Stvar dodatno komplicira činjenica da socijalna zaštita i sigurnost mogu biti osobno i emotivno obojena pitanja onim zaposlenicima koji se brinu oko prava na zdravstveno osiguranje i kvalitetu života nakon odlaska u mirovinu. Poslovni subjekti suočavaju se sa sve složenijom regulativom, koja može imati velik financijski utjecaj na subjekte.

Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima:

 • uslugama poštivanja međunarodnih propisa o socijalnoj zaštiti
 • savjetima u vezi s važećim zakonima
 • u pregovorima s nadležnim vlastima za pitanja socijalnog osiguranja
 • u sporovima po osnovi socijalnih doprinosa
 • u primjeni ugovora o socijalnoj zaštiti
 • savjetima o pravnim aspektima zdravstvenog osiguranja.

Uz davanje uputa u vezi s nacionalnim propisima, tu je i pomoć subjektima koji posluju internacionalno i moraju se baviti problemima iz domene socijalnog osiguranja kao posljedica globalnog poslovanja.

Mirovine i druge naknade

Privlačenje i zadržavanje vrhunskih talenata je visoko na ljestvici prioriteta većine poslovnih organizacija. Pored konkurentskih paketa naknada i nagrada za rad, uspješne tvrtke povisuju naknade svojih zaposlenih nadograđujući ih paketima pogodnosti, odnosno jednom od ili kombinacijom sljedećih pogodnosti: mirovinskim osiguranjem, programima dioničkih opcija za zaposlene, zdravstvenim osiguranjem i paketima za skrb i rekreaciju. Proteklih dvadesetak godina broj propisa koji reguliraju mirovinsko osiguranje i programe drugih oblika naknada bilježi stalan rast i sve su više tehničke naravi. Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u pitanjima: 

 • naknada za rad, tj. strukturiranju i izradi planova naknada za zaposlene
 • mirovina, tj. osnivanja mirovinskih programa, njihovog upravljanja, spajanja i restrukturiranja te ukidanja mirovinskih fondova i programa
 • naknada, tj. izrade programa kao što su programi zdravstvenog osiguranja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, dugotrajne njege i skrbi
 • sudjelovanje zaposlenika u dobiti, kroz izradu i upravljanje programima ove vrste
 • štednih planova za zaposlene, kroz strukturiranje i izradu planova
 • pitanjima koja proizlaze iz spajanja, preuzimanja ili restrukturiranja subjekata

Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u strateškom strukturiranju programa i smjernica u dijelu koji se odnosi na obvezne postupke te izradu pravne dokumentacije. U suradnji s poslovnim subjektima, pomažemo im privući i zadržati najbolje talente koristeći kvalitetno upravljane, troškovno isplative programe za mirovinske i druge naknade i pogodnosti.

Mobilnost i imigracija

Mobilnost zaposlenih u tvrtkama koje posluju globalno je među glavnim sastavnicama strateških planova poslodavaca. Potrebno je organizirati i koordinirati međunarodno ustupanje radnika, što uključuje i materijalne potrebe, pakete naknada za rad i pravne aspekte, i sve to treba se odvijati neometano i troškovno isplativo.

Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u pitanjima:

 • izrada politika međunarodne mobilnosti
 • sastavljanja ugovora o radu u inozemstvu i ugovora o ustupanju radnika
 • savjeta o socijalnom osiguranju
 • repatrijacije i prestanka rada na projektima/poslovima
 • Imigracijsko pravo:
  • preseljenje zaposlenih
  • zapošljavanje stranih radnika, uključujući pomoć u pribavljanju viza, radnih dozvola, dozvola za ulazak u zemlju, pribavljanja boravišnih dozvola i državljanstva
  • zastupanje pred lokalnim vlastima nadležnima za imigraciju.

Deloitteovi odvjetnici usko surađuju s kolegama koji se bave poreznim savjetovanjem i savjetovanjem u pitanjima ljudskog kapitala kako bi poslovnim subjektima dali smjernice koje su im potrebne za informirano donošenje i provođenje poslovnih odluka. Deloitte se izdvaja upravo po svojim kapacitetima i resursima te globalnom dosegu u pitanjima globalne mobilnosti radnika.

Ostavština i zaklade

Planiranje za budućnost je obilježje uspješnih organizacija i pojedinaca. Tako Deloitteovi pravni stručnjaci surađuju 

 • s vlasnicima privatnih tvrtki
 • bogatim pojedincima i obiteljima
 • korporacijama koje žele pokrenuti ili proširiti svoje dobrotvorne aktivnosti i ostavštinu.

Deloitteovi pravni stručnjaci pomažu klijentima u planiranju savjeta, definiranju ili mijenjanju uvjeta zaklada, prikupljanju uplata i davanju znatnih financijskih darova pojedincima, neprofitnim, dobrotvornim i drugim filantropskim organizacijama. Dobrotvornim organizacijama dajemo savjete u vezi s njihovim darovanjima i pomažemo im u snalaženju kroz razne oblike darovnica.

Deloitte i Deloitte pravne usluge tvore mješovite timove pravnika i poslovnih stručnjaka specijaliziranih za planiranje ostavštine, trgovačkih trustova, usluga privatnih tvrtki i poreza zavisno od specifičnih potreba i ciljeva pojedinaca i tvrtki.