Početak primjene u BiH od 01.01.2021.

Novosti

MLI novosti:

Početak primjene u BiH od 01.01.2021.

Početak primjene MLI u BiH

Počevši od 01.01.2021. godine, Multilateralna konvencija (MLI)* je stupila na snagu u odnosu na BiH.

Time je došlo do modifikacije Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTT) koje je zaključila BiH:

  • ako je i druga država ugovornica pristupila MLI;
  • ako je DTT obuhvaćen MLI za obje države ugovornice;
  • ako je MLI stupio na snagu u obje države ugovornice.

To konkretno znači da se od 01.01.2021. godine modificiraju DTT koje je BiH zaključila sa: Albanijom, Belgijom, Finskom, Irskom, Jordanom, Katarom, Kiprom, Nizozemskom, Poljskom, Slovačkom, Slovenijom, Srbijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenim Kraljevstvom.

Da bi se moglo zaključiti o kojoj modifikaciji je riječ za pojedini DTT, potrebno je uzeti u obzir i odredbe MLI koje reguliraju početak primjene u odnosu na pojedine poreze, kao i notifikacije (obavještenja) i rezerve ugovornih jurisdikcija.

* Puni naziv konvencije je Multilateralna konvencija o provedbi mjera za sprečavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na porezne ugovore.

Prečišćeni tekst DTT sa Slovenijom

MLI ne obavezuje države ugovornice na pripremu i objavu „prečišćenog teksta“ DTT koji je modificiran MLI. No, veliki broj ugovornih jurisdikcija se odlučuje na pripremu i objavu „prečišćenog teksta“, za svrhu pojednostavljenog tumačenja odredbi DTT koje su modificirane MLI.

Takav primjer slijedila je i Slovenija. Naime, Ministarstvo finansija Slovenije objavilo je na svojoj web stranici „prečišćeni tekst“ MLI i DTT zaključenog s BiH.

Ako nije drugačije naznačeno u „prečišćenom tekstu“, odredbe MLI imat će efekat na DTT zaključen između Slovenije i BiH i to:

  • u odnosu na poreze obustavljene na izvoru (npr. porez po odbitku, porez na dohodak), na iznose plaćene ili pripisane nerezidentima, kada događaj koji daje pravo na te poreze nastane na dan ili nakon 01.01.2021. godine;
  • u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija (npr. porez na dobit), za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju na dan ili nakon 01.07.2021. godine.
Deloitte vam može asistirati da utvrdite da li će MLI imati efekta na vaše transakcije sa ranije spomenutim državama, te da se utvrdi pravilan porezni tretman.

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Je li Vam ovo bilo korisno