Novosti

Novi Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave

Poreske vijesti, maj 2024

Dana 03.05.2024. godine u “Službenim novinama FBiH”, broj 32/24 objavljen je Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave (u daljem tekstu: „Pravilnik“).

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja Porezne uprave (“Službene novine FBiH”, broj 54/03). Pravilnik je stupio na snagu 04.05.2024. godine, a primjenjuje se od 01.06.2024. godine.

Pravilnikom se uvode tri različite vrste poreznih mišljenja, a više o svakoj vrsti poreznog mišljenja i njihovim osnovnim karakteristikama, možete pročitati u nastavku.

1. Prethodno porezno mišljenje
 • mišljenje Porezne uprave za određenog poreznog obveznika koje utvrđuje porezne posljedice transakcije koja se nije dogodila, na koje se taj porezni obveznik ima pravo pozvati u postupcima i postupanju;
 • ima obavezujući karakter za organizacione jedinice Porezne uprave u vezi s poreznim obveznikom koji je tražio mišljenje;
 • odnosi se na onog poreznog obveznika koji je uputio zahtjev za prethodno porezno mišljenje, sve dok se ne izmijene okolnosti ili bilo koji drugi podaci od značaja, sadržani u zahtjevu;
 • može se odnositi i na prekograničnu transakciju*;
 • predstavlja poreznu tajnu;
 • neće biti izdato ako je u toku inspekcijski nadzor ili postupak pred drugostepenim organom ili sudom;
 • zahtjev se podnosi na obrascu koji je propisan Pravilnikom i može se odnositi samo na jedan konkretan problem / nejasnoću;
 • naknada za izdavanje iznosi 100 KM;
 • rok za izradu je 30 radnih dana, najduže do 90 radnih dana, a izuzetno može biti i duži od navedenih (do 30 radnih dana) u slučaju podnošenja zahtjeva za opće porezno mišljenje.

___
*Prekogranična transakcija

Ako se prethodno porezno mišljenje odnosi na prekograničnu transakciju (u skladu s definicijom iz Pravilnika), Porezna uprava primjerak mišljenja dostavlja drugoj državi putem Ministarstva. Primljeno porezno mišljenje od druge države je obvezujućeg karaktera i ima status porezne tajne.

 

2. Specifično porezno mišljenje
 • odgovor Porezne uprave koji je informativnog karaktera i nije obavezujući za organizacione jedinice Porezne uprave;
 • odnosi se na određenog poreznog obveznika koje taj obveznik može primijeniti;
 • može se odnositi i na porezni tretman transakcija koje su se dogodile (za razliku od prethodnog poreznog mišljenja);
 • zahtjev se podnosi u slobodnoj formi i može obuhvatiti više pitanja koja se odnose na jedan ili više problema / nejasnoća;
 • taksa za izdavanje iznosi 5 KM;
 • rok za izradu je 30 radnih dana, najduže do 60 radnih dana.

 

3. Opće porezno mišljenje
 • obraćanje Porezne uprave Federalnom ministarstvu finansija radi izdavanja općeg poreznog mišljenja koje predstavlja stav Ministarstva kada propisi jasno ne ukazuju kako postupiti u predočenoj poreznoj situaciji;
 • daje se u vezi s općenitom i hipotetskom situacijom;
 • objavljuje se na web stranici Ministarstva i Porezne uprave;
 • odnosi se na sve porezne obveznike koji se bave aktivnostima / obavljaju transakcije koje spadaju u djelokrug mišljenja;
 • rok za izradu je 30 radnih dana, najduže do 90 radnih dana.

 

Tekstu Pravilnika možete pristupiti putem sljedećeg linka: https://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/9850f-pravilnik-o-misljenjima-porezne-uprave.pdf.

Kontakti:

Muamer Hodžić
Viši menadžer
TLBPS
mhodzic@deloittece.com

Miroslav Džabić
Viši menadžer
TLBPS
mdzabic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno