Novosti

Novi model za obračun plata u 2022. godini

Izmjene i dopune Zakona o radu, izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i izmjene i dopune Zakona o doprinosima.

Poreske vijesti, januar 2022.

I. Izmjene i dopune Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srpske na 26. posebnoj sjednici, održanoj 14. decembra 2021. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21)

Član 120. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21) je izmjenjen na način da radnik ostvaruje pravo na bruto platu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Bruto plata sastoji se od osnovne plate i uvećanja plate propisanih ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, poreza na dohodak i doprinosa. Takođe, u Zakonu o radu vraća se pojam neto plate, na način da ista predstavlja razliku između gore navedene bruto plate na jednoj strani i poreza na dohodak i doprinosa na drugoj strani.

Međutim, iako se pojam neto plate vraća u pravni okvir Republike Srpske, poslodavci sa radnikom može samo ugovoriti platu u bruto iznosu. Tako je članom 271g. Zakona o radu propisano da su poslodavci koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu na iznos plate prije oporezivanja dužni da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, postojeće ugovore o radu usklade sa odredbama ovog zakona na način da postojeći iznos plate prije oporezivanja uvećaju za iznos doprinosa u skladu sa propisima o doprinosima koji su važili do 31. decembra 2021. godine.

Od ostalih izmjena Zakona o radu bitno je izdvojiti da je poslodavac od početka 2022. godine dužan uručiti pismeni obračun plate (platu listu), odnosno da je u slučaju ako isti to ne učini predviđena sankcija u vidu novčane kazne u iznosu od 2.000 do 12.000 KM. U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu izmjena Zakona o radu Ministar će donijeti Pravilnik o sadržini pismenog obračuna plate, kojim će se propisati sadržaj i forma istog.

Takođe, bitna izmjena odnosi se na utvrđivanje najniže plate, na način da je članom 123. stav (3) Zakona o radu propisano da se najniža plata koja se isplaćuje radniku uvećava po osnovu radnog staža. Na ovaj način je precizirano da najniža plata ne sadrži iznos minulog rada, odnosno da isti uvećava najnižu platu onih radnika koji su ugovorili iznos najniže plate.

II. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

Narodna skupština Republike Srpske na 26. posebnoj sjednici, održanoj 14. decembra 2021. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21).
Članom 13. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21 i 119/21) propisano je da poreska osnovica poreza na dohodak od ličnih primanja predstavlja zbir bruto ličnih primanja iz člana 11. stav 1. ovog zakona. Brisan je član 12. istog Zakona koji je propisivao da doprinosi plaćeni u skladu sa Zakonom o doprinosima priznaju se kao rashodi prilikom utvrđivanja dohotka od ličnih primanja. Prema tome, obračun poreza na dohodak će se od 1. januara 2022. godine vršiti na iznos bruto plate radnika, odnosno osnovica poreza na dohodak će biti ista kao i za obračun doprinosa.

S obzirom da je osnovica poreza na lična primanja uvećana, na način da se isti obračunavaju i plaćaju na bruto iznos ličnih primanja, zakonodavac je smanjio stopu poreza na dohodak od ličnih primanja sa 10% na 8%.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak osnovni lični odbitak je uvećan sa 8.400 KM na 12.000 KM na godišnjem nivou, odnosno sa 700 KM na 1.000 KM na mjesečnom nivou. Iznos ličnog odbitka za izdržavane članove uže porodice nije mijenjan, odnosno isti je ostao u iznosu od 1.800 KM godišnje po svakom izdržavanom članu.

Takođe, članom 11. Zakona o porezu na dohodak je precizirana definicija dohotka od ličnih primanja, a koja se odnosi na koristi iz radnog odnosa, na način da isti ne obuhvataju sljedeće:

  1. posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa,
  2. sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene i
  3. premije kolektivnog osiguranja koje za svoje radnike uplaćuje poslodavac za slučajeve povrede na radnom mjestu i pri dolasku na posao i odlasku sa posla.

U prelaznim odredbama Zakona o porezu na dohodak, u članu 72a. propisano je da će se na dohotke od ličnih primanja koji su ostvareni prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjivati odredbe zakona koji je bio na snazi posljednjeg dana u mjesecu za koji se isplaćuje dohodak od ličnih primanja. Drugim riječima, na lična primanja koja su ostvarena do kraja 2021. godine, a koja nisu isplaćena do tog datuma, neće se primjenjivati odredbe izmjena Zakona o porezu na dohodak, koje se primjenjuju od 1. januara 2022. godine, već odredbe Zakona koje su važile do kraja 2021. godine, bez obzira kada će navedena lična primanja biti isplaćena.

Članom 24a. navedenog Zakona propisano je da je mali preduzetnik dužan da do 10. u mjesecu podnese poresku prijavu za prethodni mjesec, u kojoj se iskazuje ukupno ostvareni prihod malog preduzetnika i obračunati porez na dohodak malog preduzetnika. Naime, članom 24. Zakona o porezu na dohodak bila je propisana obaveza plaćanja poreza od strane malog preduzetnika na ukupan mjesečni prihod do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, ali nije bila propisana obaveza podnošenja prijave za predmetnu obavezu.

Članom 25a. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća akontativno, mjesečno, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a na osnovu podataka iz godišnje poreske prijave za prethodnu poresku godinu. Ukoliko poreski obveznik planira da će u tekućoj godini ostvariti veći ili manji dohodak, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje akontacije poreza na dohodak u skladu sa planom. Poreski obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, osim malog preduzetnika, koji u toku godine započne obavljanje samostalne djelatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu sa procjenom prihoda i rashoda do kraja prve poreske godine, kao i procjenu mjesečne akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, najkasnije u roku od 30 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno od dana početka obavljanja djelatnosti.

Način obračun poreza na dohodak po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka se nije mijenjao, s tim da je kod navedenih prihoda stopa poreza na dohodak povećana sa 10% na 13%. Drugim riječima obračun poreza na dohodak u navedenim slučajevima vrši se na isti način kao i do kraja 2021. godine, odnosno poreska osnovica ne uvećava se kod istih za iznos doprinosa koji se plaćaju na pojedine kategorije navedenih prihoda.

III. Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Narodna skupština Republike Srpske na 26. posebnoj sjednici, održanoj 14. decembra 2021. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosma („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21).

Najznačajnija izmjena u Zakonu o doprinosima odnosi se na smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12% na 10,2%. Na ovaj način zbirna stopa doprinosa je smanjena sa 32,8% na 31%.

Slično kao kod izmjena Zakona o porezu na dohodak, prelaznim odredbama Zakona o doprinosima, u članu 31a. propisano je da će se na dohotke od ličnih primanja koji su ostvareni prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjivati odredbe zakona koji je bio na snazi posljednjeg dana u mjesecu za koji se isplaćuje dohodak od ličnih primanja. Drugim riječima, na lična primanja koja su ostvarena do kraja 2021. godine, a koja nisu isplaćena do tog datuma, neće se primjenjivati odredbe izmjena Zakona o doprinosima, koje se primjenjuju od 1. januara 2022. godine, već odredbe Zakona koje su važile do kraja 2021. godine, bez obzira kada će navedena lična primanja biti isplaćena.

IV. Najniža plata za 2022. godinu

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o najnižoj plati za 2022. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/22) u visini od 590 KM u neto iznosu

Kontakti:

Miroslav Džabić
Menadžer
mdzabic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 507

Žarko Mionić
Menadžer
zmionic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 500

Miroslav Brkić
Viši konsultant
mibrkic@deloittece.com
+ 387 (51) 224 992

Je li Vam ovo bilo korisno