Novosti

Нови модел за обрачун плата у 2022. години

Измјене и допуне Закона о раду, измјене и допуне Закона о порезу на доходак и измјене и допуне Закона о доприносима

Пореске вијести , јануар 2022.

I. Измјене и допуне Закона о раду

Народна скупштина Републике Српске на 26. посебној сједници, одржаној 14. децембра 2021. године усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 119/21)

Члан 120. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) је измјењен на начин да радник остварује право на бруто плату у складу са законом и колективним уговором. Бруто плата састоји се од основне плате и увећања плате прописаних овим законом, колективним уговором и уговором о раду, пореза на доходак и доприноса. Такође, у Закону о раду враћа се појам нето плате, на начин да иста представља разлику између горе наведене бруто плате на једној страни и пореза на доходак и доприноса на другој страни.
Међутим, иако се појам нето плате враћа у правни оквир Републике Српске, послодавци са радником може само уговорити плату у бруто износу. Тако је чланом 271г. Закона о раду прописано да су послодавци који са радницима имају закључене уговоре о раду на износ плате прије опорезивања дужни да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, постојеће уговоре о раду ускладе са одредбама овог закона на начин да постојећи износ плате прије опорезивања увећају за износ доприноса у складу са прописима о доприносима који су важили до 31. децембра 2021. године.

Од осталих измјена Закона о раду битно је издвојити да је послодавац од почетка 2022. године дужан уручити писмени обрачун плате (плату листу), односно да је у случају ако исти то не учини предвиђена санкција у виду новчане казне у износу од 2.000 до 12.000 КМ. У року од 60 дана од дана ступања на снагу измјена Закона о раду Министар ће донијети Правилник о садржини писменог обрачуна плате, којим ће се прописати садржај и форма истог.

Такође, битна измјена односи се на утврђивање најниже плате, на начин да је чланом 123. став (3) Закона о раду прописано да се најнижа плата која се исплаћује раднику увећава по основу радног стажа. На овај начин је прецизирано да најнижа плата не садржи износ минулог рада, односно да исти увећава најнижу плату оних радника који су уговорили износ најниже плате.

II. Измјене и допуне Закона о порезу на доходак

Народна скупштина Републике Српске на 26. посебној сједници, одржаној 14. децембра 2021. године усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, број 119/21).

Чланом 13. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, број 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21 и 119/21) прописано је да пореска основица пореза на доходак од личних примања представља збир бруто личних примања из члана 11. став 1. овог закона. Брисан је члан 12. истог Закона који је прописивао да доприноси плаћени у складу са Законом о доприносима признају се као расходи приликом утврђивања дохотка од личних примања. Према томе, обрачун пореза на доходак ће се од 1. јануара 2022. године вршити на износ бруто плате радника, односно основица пореза на доходак ће бити иста као и за обрачун доприноса.

С обзиром да је основица пореза на лична примања увећана, на начин да се исти обрачунавају и плаћају на бруто износ личних примања, законодавац је смањио стопу пореза на доходак од личних примања са 10% на 8%.

Измјенама Закона о порезу на доходак основни лични одбитак је увећан са 8.400 КМ на 12.000 КМ на годишњем нивоу, односно са 700 КМ на 1.000 КМ на мјесечном нивоу. Износ личног одбитка за издржаване чланове уже породице није мијењан, односно исти је остао у износу од 1.800 КМ годишње по сваком издржаваном члану.
Такође, чланом 11. Закона о порезу на доходак је прецизирана дефиниција дохотка од личних примања, а која се односи на користи из радног односа, на начин да исти не обухватају сљедеће:

  1. посебни љекарски прегледи по основу посебних прописа,
  2. систематски контролни љекарски прегледи за све запослене и
  3. премије колективног осигурања које за своје раднике уплаћује послодавац за случајеве повреде на радном мјесту и при доласку на посао и одласку са посла.

У прелазним одредбама Закона о порезу на доходак, у члану 72а. прописано је да ће се на дохотке од личних примања који су остварени прије ступања на снагу овог закона примјењивати одредбе закона који је био на снази посљедњег дана у мјесецу за који се исплаћује доходак од личних примања. Другим ријечима, на лична примања која су остварена до краја 2021. године, а која нису исплаћена до тог датума, неће се примјењивати одредбе измјена Закона о порезу на доходак, које се примјењују од 1. јануара 2022. године, већ одредбе Закона које су важиле до краја 2021. године, без обзира када ће наведена лична примања бити исплаћена.\

Чланом 24а. наведеног Закона прописано је да је мали предузетник дужан да до 10. у мјесецу поднесе пореску пријаву за претходни мјесец, у којој се исказује укупно остварени приход малог предузетника и обрачунати порез на доходак малог предузетника. Наиме, чланом 24. Закона о порезу на доходак била је прописана обавеза плаћања пореза од стране малог предузетника на укупан мјесечни приход до 10. у мјесецу за претходни мјесец, али није била прописана обавеза подношења пријаве за предметну обавезу.
Чланом 25а. Закона о порезу на доходак прописано је да се порез на доходак од самосталне дјелатности плаћа аконтативно, мјесечно, до 10. у мјесецу за претходни мјесец, а на основу података из годишње пореске пријаве за претходну пореску годину. Уколико порески обвезник планира да ће у текућој години остварити већи или мањи доходак, може поднијети захтјев за утврђивање аконтације пореза на доходак у складу са планом. Порески обвезник пореза на доходак од самосталне дјелатности, осим малог предузетника, који у току године започне обављање самосталне дјелатности, дужан је да поднесе пореску пријаву са процјеном прихода и расхода до краја прве пореске године, као и процјену мјесечне аконтације пореза на доходак од самосталне дјелатности, најкасније у року од 30 дана од дана уписа у регистар надлежног органа, односно од дана почетка обављања дјелатности.

Начин обрачун пореза на доходак по основу ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка се није мијењао, с тим да је код наведених прихода стопа пореза на доходак повећана са 10% на 13%. Другим ријечима обрачун пореза на доходак у наведеним случајевима врши се на исти начин као и до краја 2021. године, односно пореска основица не увећава се код истих за износ доприноса који се плаћају на поједине категорије наведених прихода.

III. Измјене и допуне Закона о доприносима

Народна скупштина Републике Српске на 26. посебној сједници, одржаној 14. децембра 2021. године усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о доприносма („Службени гласник Републике Српске“, број 119/21).

Најзначајнија измјена у Закону о доприносима односи се на смањење стопе доприноса за здравствено осигурање са 12% на 10,2%. На овај начин збирна стопа доприноса је смањена са 32,8% на 31%.
Слично као код измјена Закона о порезу на доходак, прелазним одредбама Закона о доприносима, у члану 31а. прописано је да ће се на дохотке од личних примања који су остварени прије ступања на снагу овог закона примјењивати одредбе закона који је био на снази посљедњег дана у мјесецу за који се исплаћује доходак од личних примања. Другим ријечима, на лична примања која су остварена до краја 2021. године, а која нису исплаћена до тог датума, неће се примјењивати одредбе измјена Закона о доприносима, које се примјењују од 1. јануара 2022. године, већ одредбе Закона које су важиле до краја 2021. године, без обзира када ће наведена лична примања бити исплаћена.

IV. Најнижа плата за 2022. годину

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о најнижој плати за 2022. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 1/22) у висини од 590 КМ у нето износу.

Контакти:

Мирослав Џабић
Менаџер
mdzabic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 507

Жарко Мионић
Менаџер
zmionic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 500

Мирослав Бркић
Виши консултант
mibrkic@deloittece.com
+ 387 (51) 224 992

Je li Vam ovo bilo korisno