Novosti

Нови Закон о фискализацији у Републици Српској

Службени гласник Републике Српске“, број 15/22

Пореске вијести , март 2022.

Народна скупштина Републике Српске на 20. редовној сједници, одржаној 8. фебруара 2022. године усвојила нови Закон о фискализацији („Службени гласник Републике Српске“, број 15/22 – у даљем тексту: Закон). Ступањем на снагу наведеног Закона, престаје да важи Закон о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“, број 69/07, 1/11, 65/14, 21/15 и 58/19), с тим да су обвезници фискализације дужни ускладити своје пословање с Законом у роковима који ће бити прописани Правилником о динамици фискализације. Досадашњи обвезници фискализације, дужни су да до момента успостављања фискалне конекције са Пореском управом, према одредбама Закона, наставе да евидентирају сваки појединачни промет робе и услуга преко фискалне касе у складу са законом који је важио до ступања на снагу Закона.

Предлагач Закона је навео да је циљ доношења истог смањење сиве економије, замјена система фискализације који је застарио и који није компатибилан са постојећим рачунарским и софтверским системима, те смањење трошкова инспекцијског надзора од стране Пореске управе Републике Српске. За разлику од претходног законског рјешења, предвиђено је да се иницијални трошкови фискализације код обвезника финансирају из Буџета Републике Српске.

У односу на постојећи Закон о фискалним касама, гдје су у члану 5, истог прописане дјелатности које су ослобођене обавезе фискализације, Влада ће Уредбом одредити дјелатности које су ослобођене обавезе евидентирања промета путем електронског фискалног уређаја.

Закон је у року од шест мјесеци од његовог ступања на снагу предвидио доношење сљедећих подзаконских аката:

 1. Уредбу о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја
 2. Правилник о фискалном рачуну
 3. Правилник о одобравању оператера фискалног система
 4. Правилник о одобравању и употреби елемената електронских фискалних уређаја, као и регистру елемената електронских фискалних уређаја
 5. Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста продаје
 6. Правилник о извршењу мјере забране обављања дјелатности
 7. Правилник о динамици фискализације

Нови Закон о фискализацији представља унапређење још увијек постојећег модела фискализације, који се у Републици Српској примјењује од 2008. године, а који подразумијева синхронизацију података између фискалног уређаја и Пореске управе једном дневно путем ГПРС технологије. Нови систем фискализације заснива се на блокчејн технологији, те подразумијева да цјелокупан промет који се региструје у продаји у сваком тренутку буде евидентиран путем сталне интернет везе, у виду издатог QР кода. Уколико постоји прекид интернет везе, односно уколико иста није доступна на мјесту промета, обвезник фискализације доставља Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од пет дана од дана издавања фискалног рачуна. Нови Закон је у члану 5. прописао које елементе фискални рачун мора обавезно да садржи, а битно је нагласити да ће у односу на садржај постојећег фискалног рачуна, садржати и податке које се односе на износ попуста који је одобрен купцу.

Новим Законом је предвиђена могућност провјере фискалних рачуна од стране купаца и примаоца фискалних рачуна, на начин да се исти могу провјерити одмах након њиховог издавања, у смислу да ли су издати у складу са Законом. Провјера фискалних рачуна ће се детаљније уредити правилником о начину провјере фискалних рачуна.

Постојећи фискални уређај се заснива на заштићеној меморији и модулу за GPRS комуникацију, а наведена технологија и уређаји су заступљени на тржишту већ тридесетак година и сматрају се застарјелом, јер је производња таквих уређаја скупа, а могућности ограничене и нису прилагођене потребама данашњице. С друге стране, фискални уређаји нове генерације се заснивају на квалитетним и напредним сигурносним елементима и могућностима којима уређај располаже, а како је језгро система генерисање QР кода, који је изграђен од сигурносних елемената, ти елементи морају бити израђени по највишим свјетским стандардима.

Електронски фискални уређај састоји се од сљедећих елемената:

 • процесор фискалних рачуна,
 • безбједности елемент и
 • електронски систем за издавање рачуна.

Закон у члану 9. прописује да електронски фискални уређај може да користи:

 1. локални процесор фискалних рачуна, који омогућава издавање фискалних рачуна чак и у случају привременог или трајног прекида интернет везе, или
 2. виртуелни процесор фискалних рачуна, који се налази у Систему за управљање фискализацијом и који омогућава издавање фискалних рачуна искључиво кроз сталну интернет везу у реалном времену.

Обвезник фискализације је дужан да на сваком мјесту промета користи фискални уређај који посједује локални процесор фискалних рачуна, с тим да, на основу одобрења Пореске управе, може користити виртуелни процесор фискалних рачуна, у случају да није могуће користити локални процесор.

Закон је у члану 8. прописао постојање оператера фискалног система, гдје се исти дефинише као је једно или више привредних друштава одобрених од Пореске управе (уз испуњење прописаних услова), који је дужан да пореском обвезнику омогући усклађивање пословања са овим законом кроз процесе имплементације, одржавања и подршке електронских фискалних уређаја.

Поред оператера, Закон дефинише добављача електронског система за издавање рачуна као привредно друштво или предузетник, који обвезнику фискализације испоручује хардверско или софтверско рјешење потребно за рад електронског фискалног уређаја одобреног од Пореске управе.

Када су у питању казнене одредбе, слично као и код Закона о фискалним касама који се још увијек примјењује, поред новчаних казни, прописане су и казне које се односе на мјеру забране обављања дјелатности у случају када се не врши евидентирање оствареног промета, у трајању од 30 дана, односно 60 дана ако се поново изврши наведени прекршај у року од годину дана од извршења првог прекршаја.

Контакти:

Мирослав Џабић
Менаџер
mdzabic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 507

Жарко Мионић
Менаџер
zmionic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 500

Мирослав Бркић
Виши консултант
mibrkic@deloittece.com
+ 387 (51) 224 992

Je li Vam ovo bilo korisno