Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Poreske novosti, Novembar 2015.

U „Službenim novinama FBiH“, broj 86/15 od 6.11.2015. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Zakon je stupio na snagu dana 7.11.2015.
Suštinske novine u Zakonu su:

  • odnosi se i na javne prihode koji se propisuju kantonalnim, kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave,
  • kamata koja je nastala po osnovu dospjelih prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom ako porezni obveznik obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije do 30.6.2017. godine,
  • u otpis kamata uključuju se i obračunate i doračunate zatezne kamate po sporazumu o odgođenom plaćanju i plaćanju na rate zaključenim između PU i poreznog obveznika, ali se ne isključuje obaveza plaćanja obračunatih troškova prisilne naplate,
  • ako podnosilac zahtjeva za otpis kamata izmiri obaveze glavnog duga do 31.12.2016. godine, otpisat će mu se obračunata kamata u cjelokupnom iznosu, a ako izmiri glavni dug u periodu od 1.1.2017. godine do 30.6.2017. godine, otpisat će se obračunata kamata u visini od 50%.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/Direct: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561| Mobile: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno