Novosti

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u Federaciji BiH

Poreske novosti, Avgust 2014.

Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u Federaciji BiH, koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj: 66/14 od 15.8.2014. a stupa na snagu od narednog dana.

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata propisanih članom 1, paragraf 3 Zakona, odnosno članom 2a. Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (napominjemo da član 2a propisuje, između ostalog, da se pravo na otpis kamata na obaveze po osnovu javnih prihoda ostvaruje na osnovu zahtjeva koji je podnio porezni obveznik najkasnije do 30.6.2013. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH), te najkasnije do 31.12.2014. godine u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga, otpisat će se obračunata kamata.

Ako podnosilac zahtjeva izmiri glavni dug od 31.12.2014. do 30.06.2015. godine, otpisat će se obračunata kamata u visini od 50%.

Pod obračunatom kamatom podrazumijeva se kamata obračunata na nepravovremeno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno