Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

Poreske novosti, februar 2017.

U ovom izdanju: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH”, broj 11/17 od 15.02.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit („Pravilnik“).
Pravilnik je stupio na snagu 16.02.2017. godine, a najznačajnije izmjene koje donosi su sljedeće:

  • Usaglašena stanja dugovanja i potraživanja koja se podnose u svrhu otpisa i/ili ispravke vrijednosti potraživanja, trebaju biti u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji Federacije, a ne u skladu sa MRS/MSFI kako je to ranije bilo regulisano;
  • Stavke označene kao 1) Pozicija naziva Postrojenje i oprema, oznake AOP 011 i 2) Pozicija naziva Ukupna aktiva oznake AOP 067, ne zahtijevaju se kao obavezni dio Prijave porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810);
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811) umjesto podataka o investiciji treba sadržavati podatke iz Bilansa stanja - iznose tekuće i prethodne godine iz izvještaja Bilansa stanja;
  • Promijenjen je rok za dostavljanje Izjave pravnog lica u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku (Obrazac OP-820); umjesto do 10.-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, rok za podnošenje Obrasca OP-820 je 20.-ti u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;
  • Obrazac OP-820 treba biti ovjeren i od primaoca prihoda i krajnjeg korisnika i od nadležnog organa države ugovornice kojoj pripada pravo oporezivanja prihoda. Ukoliko nadležni organ države primaoca prihoda ne može ovjeriti Obrazac OP 820, porezni obveznik je dužan pribaviti potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana, te istu dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi FBiH zajedno sa Obrascem OP-820;
  • Obrasci: OP-820, POD 815, POD 816, POD 817, POD 818 i POD 819 se sačinjavaju u četiri primjerka - jedan se dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda;
  • Obrasci PE 806, PE 807 i PK 814 sačinjavaju se u dva primjerka: jedan se dostavlja Poreznoj upravi, a drugi ostaje poreznom obvezniku;
  • U slučaju Prijave poreza po odbitku za porezni kredit (Obrazac PK 814), porezni obveznik dužan je pribaviti u svojoj evidenciji dokaz o plaćenom porezu po odbitku van države BiH, odnosno ovjerenu prijavu poreza po odbitku nadležnog organa države ugovornice.


U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte: 

Je li Vam ovo bilo korisno