Novosti

Usvajanje novog Zakona o carinskoj politici u BiH

Poreske novosti, Jul 2015.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 58/15 od 21.07.2015. godine objavljen je Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Zakon stupa na snagu 29.07.2015. godine, a primjenjivat će se od početka primjene provedbenog propisa čiji je rok donošenja 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona.

Odredbe Zakona koje regulišu postupak oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina primjenjivat će se od početka primjene uslova i postupka za ostvarivanje prava na oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina koje propisuje Vijeće ministara BiH, a čiji je rok donošenja 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona.

Nadalje, odredbe Zakona koje se odnose na ulaznu i izlaznu sažetu deklaraciju primjenjuju se od dana uspostavljanja adekvatnog informacionog sistema o čemu će Uprava za indirektno oporezivanje donijeti posebnu odluku koju će objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Pored toga što se donošenjem Zakona ispunjava obaveza postepenog usklađivanja carinskog zakonodavstva BiH s pravnim nasljeđem EU, bitne novine Zakona su (donji navodi su okvirni i ne predstavljaju citat Zakona):

  • uvodi se institut ovlaštenog privrednog subjekta, unutrašnjeg provoza, ulazne i izlazne sažete deklaracije, 
  • uvedene su nove povlastice (npr. oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH) te povlastice koje su usklađene s povlasticama propisanim u Evropskoj uniji (npr. obrazovni, naučni i kulturološki materijali, životinje pripremljene za laboratorijsku upotrebu u naučne svrhe, terapeutske supstance ljudskog porijekla, donirani instrumenti iz oblasti medicine, roba za žrtve nesreće, određena odlikovanja i priznanja, turistička informativna literatura itd, te su
  • jasnije definisane odredbe koje se odnose na kompenzatornu kamatu, zateznu kamatu te apsolutni rok zastare od 10 godina.  

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/Direct: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561| Mobile: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno