Novosti

Posljednje izmjene poreskih propisa

Poreske novosti, Mart 2013

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit Republike Srpske.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit Republike Srpske

U službenom glasniku Republike Srpske broj: 17 od 28. februara 2013. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit Republike Srpske (u nastavku „Pravilnik“) koji će se početi primjenjivati 8. marta 2013. godine.

Značajne izmjene i dopune su izvršene u sljedećim poglavljima Pravilnika:

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. glasnik RS“, br. 129/06, 110/07, 114/07, 62/08, 9/09, 122/10 i 73/11) riječi „Stalno mjesto poslovanja“ zamjenjuju se riječima: Poslovna jedinica stranog pravnog lica (u daljem tekstu: Stalno mjesto poslovanja)“.

*Svrha ove jezičke izmjene je usklađivanje odredbi Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit Republike Srpske sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS“, br. 100/11), i Zakon o dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Sl. glasnik RS“, br. 102/12), obzirom da su, pored pravnih, ispunjeni i tehnički uslovi za osnivanje i registraciju poslovne jedinice stranog pravnog lica na području Republike Srpske.

Dodaje se nova odredba koja obavezuje poreskog obveznika – pravno lice iz Republike Srpske ili poslovnu jedinica pravnog lica – koji zaključi ugovor o vršenju poslova sa nerezidentom, koji te poslove vrši putem stalnog mjesta poslovanja, da obavijesti Poresku upravu o zaključenju i bitnim elementima tog ugovora u roku od pet dana od dana njegovog zaključenja.

U Pravilniku su razrađene odredbe sadržane u izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Republike Srpske („Sl. glasnik RS“, broj 57/12) kojima su pripisana umanjenja poreske osnovice za ulaganja u proizvodnju koja se odnose na opremu, postrojenja i nepokretnosti, kao i ako poreski obveznik zaposli najmanje 30 novih radnika na neodređeno vrijeme.

U tom cilju su promijenjeni i Obrasci za prijavu poreza na dobit:

Umjesto Obrazca 1101 za godišnju prijavu poreza na dobit i Obrazca 1104 za prijavu akontacije poreza na dobit koristit će se novi obrasci 1101, 1102 i 1104.

Je li Vam ovo bilo korisno