Novosti

Uputstvo o načinu pokretanja postupka zajedničkog dogovaranja u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi u Bosni i Hercegovini

Poreske novosti, mart 2017.

U ovom izdanju: Uputstvo o načinu pokretanja postupka zajedničkog dogovaranja u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi u Bosni i Hercegovini („BiH“)

Dana 22.12.2016. godine, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine je izdalo Uputstvo o načinu pokretanja postupka zajedničkog dogovaranja u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi na teritoriji BiH, broj 10-17-1-10432-2/16 („Uputstvo“).

Uputstvom je regulirano da ukoliko lice smatra da postupci jedne ili obje države ugovornica kao posljedicu imaju ili će imati oporezivanje koje nije u skladu sa odredbama predmetnog ugovora, tada lice može, nezavisno od pravnog lijeka predviđenog u unutrašnjem zakonodavstvu tih država, iznijeti svoj slučaj pred nadležni organ države ugovornice čiji je rezident ili, ako je njegov slučaj obuhvaćen članom 24. stav 1. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pred organ države ugovornice čiji je državljanin. Postupak se mora prijaviti u roku od tri godine od saznanja za postupak koji je doveo do oporezivanja protivnog odredbama ovog Ugovora.

U tom kontekstu, postupak zajedničkog dogovaranja, po zahtjevu osobe, sa drugom državom ugovornicom pokreće nadležno tijelo („Ministarstvo finansija i trezora BiH“), kada ocijeni da je zahtjev opravdan. Osoba će o postupanju nadležnog tijela biti obaviještena najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana prijema zahtjeva za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja.

Nadležna tijela, procedurom zajedničkog dogovaranja nastoje riješiti sve poteškoće ili sumnje u vezi sa tumačenjem predmetnog ugovora, te se mogu konsultirati s ciljem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu obuhvaćeni predmetnim ugovorom.

Instrukcija je stupila na snagu 22.12.2016. godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno