Novosti

Izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Poreske novosti, maj 2017.

U „Službenom glasniku BiH”, broj 33/17 od 09.05.2017. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Zakon“).

Zakon stupa na snagu 17.05.2017. godine, a primjenjuje se
danom početka primjene propisa iz člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, tj. danom početka primjene podzakonskog akta koji propisuje uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, a koji još uvijek nije donesen.

Zakonom se vrši usklađivanje člana 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 9/05, 35/05 i 100/08) sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15).

Oslobađanje od plaćanja PDV pri uvozu se ne primjenjuje na sljedeća dobra koja su oslobođena plaćanja carine:

  1. oprema koja predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću,
  2. oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost,
  3. roba za vojne i policijske snage i kazneno-popravne ustanove koju u potpunosti finansira donator,
  4. roba za deminiranje,
  5. roba za projekte obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine, ako je projekat usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i u potpunosti ga finansiraju donatori ili međunarodne banke za razvoj ili ga većim dijelom finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj, a manjim dijelom se finansira iz budžeta,
  6. oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva namijenjena zaštiti i spašavanju civilnog stanovništva.

Kao što smo naveli u Poreskim novostima iz jula 2015. godine, novim Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini proširena je lista dobara oslobođenih od plaćanja uvoznih dažbina u odnosu na ranije važeći Zakon o carinskoj politici, što se odnosi i na PDV pri uvozu.

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno