Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Poreske novosti, novembar 2018.

U „Službenim novinama FBiH”, br. 89/18 od 09.11.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Zakon“). Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

U nastavku slijedi kratak prikaz novina koje donosi Zakon:

 • Primjena povoljnijeg prava za radnika moguća je samo ako to Zakonom o radu nije izričito zabranjeno;
 • Predviđena je obaveza poslodavca da proceduru prijema u radni odnos predvidi internim aktom;
 • Za organe vlasti i institucije sa javnim ovlaštenjima propisuje se obaveza povođenja procedure javnog oglašavanja za prijem u radni odnos;
 • Umjesto roka od 15 dana, poslodavac je odmah na početku rada dužan uručiti radniku fotokopiju prijave na obavezno osiguranje;
 • Omogućuje se duže trajanje godišnjeg odmora od 30 dana, ako je to određeno kolektivnim ugovorom;
 • Uvedena je odredba kojom se poslodavac ovlašćuje da definiše radni učinak (kao dio plaće) u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu;
 • Visinu najniže plaće propisuje Vlada FBiH, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem;
 • Usklađuje se član koji se odnosi na prestanak radnog odnosa penzionisanjem sa novim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • Radniku se umjesto mogućnosti nalaže obaveza da od poslodavca zahtijeva zaštitu prava iz radnog odnosa;
 • Vlada FBiH uvrštena je kao strana u kolektivnom pregovaranju (za Opći kolektivni ugovor);
 • Za zaključivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora sa poslodavcem koji je u vlasništvu Vlade FBiH, kantona, grada ili općine – zahtijeva se i njihova saglasnost;
 • Propisan je novi član koji reguliše zaključivanje granskih kolektivnih ugovora za: područja djelatnosti koja se finansiraju iz budžeta; javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina; privredna društva u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala;
 • Regulisana su prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije;
 • Umjesto zasebnog člana i novčane kazne, kažnjavanje poslodavca za neisplaćivanje plaće u propisanom roku uvršteno je u član sa svim ostalim prekršajima Zakona o radu.
 • U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi s ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno