Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Poreske novosti, Septembar 2013.

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku “FBiH”) broj 65/13 od 23.08.2013. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu dana 24.8.2013. godine (u nastavku „Zakon“).

Izmjenama i dopunama Zakona, ponovo su aktivirane odredbe o porezu na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću koje su bile brisane u odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, broj 7/13). Naime, u članu 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, broj 7/13) bilo je predviđeno da se odredbe koje se odnose na porezu na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću prestaju primjenjivati od dana stupanja na snagu Zakona o igrama na sreću, a najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kako po isteku perioda od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, broj 7/13) nije stupio na snagu Zakona o igrama na sreću, ponovo su aktivirane odredbe o porezu na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću koje su bile brisane.

Je li Vam ovo bilo korisno