VAT/GST automation

Rješenja

Registracija u sistem PDV u Bosni i Hercegovini

Kako postati obveznik poreza na dodatu vrijednost (PDV) u BiH?

Složenost poreznog sistema Bosne i Hercegovine (BiH) sa stanovišta direktnih poreza ogleda se u podjeli teritorije BiH na dva entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republiku Srpsku (RS), te Brčko Distrikt (BD).

Međutim, indirektni porezi su regulisani na nivou države BiH i obuhvataju:

 • porez na dodatu vrijednost,
 • akcize i
 • carine.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) je institucija nadležna za provedbu zakonskih propisa i politika indirektnog oporezivanja te za naplatu i raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

Registracija PDV obveznika

Redovna registracija

kod UIO podrazumijeva registraciju lica čiji oporezivi promet dobrima i/ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći iznos od 50.000 KM. Prema Zakonu o PDV u BiH, sva lica koja prvi put postaju ili mogu postati obveznici dužna su UIO podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20. u kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem su ostvarila ili je vjerovatno da će ostvariti promet dobara ili usluga u iznosu koji je veći od 50.000 KM. Rok za registraciju lica koja obavljaju oporezivi promet na teritoriji BiH u sistem PDV u BiH je 15 dana od dana prijema zahtjeva s potpunom dokumentacijom. Međutim, u u praksi PDV registracija može trajati duže od 15 dana.

Dobrovoljna registracija

Lice koje nije obavezno da se registruje za PDV, može podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju. U tom slučaju, obaveza plaćanja PDV za takva lica traje najmanje 60 mjeseci.

Registracija putem poreznog punomoćnika

Lica koja nemaju sjedište u BiH, a vrše promet dobara i usluga s mjestom oporezivanja u BiH dužni su se registrovati kod poreznog punomoćnika sa registrovanim sjedištem u BiH, pri čemu su obveznik i punomoćnik solidarno i pojedinačno odgovorni za PDV u BiH.

Dokumentacija potrebna prilikom registracije PDV obveznika

Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV, kao i lice koje podnosi zahtjev za dobrovoljnu registraciju, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar;
 • Uvjerenje ili potvrdu o registraciji izdatu od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH;
 • Ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;
 • Dozvolu za rad i prijavu boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice - stranog državljanina;
 • Punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO BIH, u slučaju odsustva odgovornog lica – stranog državljanina;
 • Pasoš za vlasnika i odgovorno lice –stranog državljanina i
 • Karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je otvoren transakcijski račun (za sve otvorene transakcijske račune).

U slučaju registracije poreznih punomoćnika, porezni obveznici dužni su obezbijediti sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o zastupanju s poreznim punomoćnikom i punomoć s podacima o nazivu, identifikacionom broju i mjestu prebivališta, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreznog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH;
 • Ugovor ili drugi dokument kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH;
 • Dokumente o upisu u registar domicilnog nadležnog organa (izvod iz sudskog/privrednog registra i uvjerenje o poreznoj registraciji), zvanično prevedene na jedan od službenih jezika u BiH i
 • Karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreznog punomoćnika lica koje nema sjedište u BiH, a preko kojeg će se vršiti prometi u vezi sa poslovnim transakcijama (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.
Osim prethodno navedenih dokumenata, lica koja podnose zahtjev za registraciju u sistem PDV dužna su uplatiti i sljedeće takse na jedinstveni račun trezora BiH:
 1. Taksu na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 10 KM;
 2. Taksu za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 10 KM;
 3. Taksu za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 20 KM.

Sredstvo obezbjeđenja za svrhe registracije

UIO u određenim slučajevima za svrhe registracije u sistem PDV može zahtijevati sredstvo obezbjeđenja.

Deloitte Vam može pružiti podršku prilikom registracije za PDV. Ukoliko ste zainteresirani za ovu uslugu, molimo da se obratite dolje navedenim kontakt osobama.

Kontakt

Emir Ibišević
Viši menadžer
Tel: + 387 33 277 560
Mob: + 387 61 396 047
Email: eibisevic@deloittece.com

Samir Hadžić
Menadžer
Tel: + 387 33 277 560
Mob: + 387 61 796 067
Email: shadzic@deloittece.com