Rješenja

Posebna šema u građevinarstvu (PŠG)

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Zakon o PDV), Posebna šema u građevinarstvu se primjenjuje u slučajevima kada se obaveza plaćanja PDV kod prometa i dobara i usluga, koje su u vezi s izgradnjom nepokretne imovine, s prvog kooperanta (podizvođača) prenosi na glavnog izvođača radova.

Uslovi postojanja PŠG

PŠG postoji jedino ukoliko su kumulativno zadovoljena sljedeća dva uslova:

 • istovremeni promet dobara i usluga i
 • promet je nastao između glavnog izvođača i njegovog prvog kooperanta.

Obim PŠG

PŠG se odnosi na građevinske radove, koji obuhvataju:

 • usluge rušenja,
 • usluge na zgradama,
 • usluge na svim objektima, izgrađenim od građevinskog materijala, koji su izgrađeni na zemlji ili u zemlji ili alternativne usluge koje se obavljaju na objektima pomoću građevinske opreme (tj. na tunelima, mostovima, ulicama),
 • instalacija prozora i vrata, instalacija (pokrivanje) podova, liftova, pokretnih traka i sistema za grijanje,
 • • instalacija elemenata koji se ugrađuju na zgrade ili druge objekte (restorane, radnje, prozorska okna),
 • instalacija svijetlećih sistema,
 • čišćenje kojim se mijenja površina (npr. pjeskarenje)

te čija ukupna vrijednost (ne pojedinačna koju pruža kooperant) prelazi iznos od 25.000 KM.

Učesnici PŠG

 • Učesnici PŠG su kooperant i izvođač radova, koji su solidarno i pojedinačno odgovorni za plaćanje PDV, sve dok se ne primi dokaz da je fakturisani iznos PDV plaćen Upravi za indirektno oporezivanje (UIO).
 • Izvođač radova, koji zaključuje ugovor sa investitorom o izvođenju građevinskih radova na nepokretnoj imovini, angažuje kooperanta koji, osim što mu isporučuje dobra za potrebe izvođenja građevinskih radova, i sam pruža usluge u vezi s isporučenim dobrima, učestvujući na taj način u PŠG.
 • Glavni izvođači angažuju kooperante obično za izvođenje građevinskih radova te tako izvršene radove mjesečno fakturišu investitoru.
 • Prvi kooperant glavnog izvođača radova u projektu obračunava PDV na izvršeni promet dobara i usluga te ispostavlja fakturu glavnom izvođaču. Glavni izvođač vrši plaćanje PDV po PŠG UIO s pozivom na PDV broj kooperanta, priprema Izvještaj o PŠG koji zajedno s uplatnicom, kao dokazom izmirenog PDV po PŠG, dostavlja i UIO i kooperantu.
 • Na osnovu zaprimljenog Izvještaja od glavnog izvođača kooperant stiče pravo odbitka ulaznog PDV u PDV prijavi onog mjeseca za koji je PDV plaćen, pod uslovom da je uplaćen do isteka roka za predaju PDV prijava.
 • Glavni izvođač ima pravo odbitka ulaznog PDV u istom roku kao i njegov kooperant..

Rok za podnošenje Izvještaja o PŠG

Rok za podnošenje Izvještaja o PŠG UIO je do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, s tim da ukoliko rok pada na neradni dan, rok za podnošenje Izvještaja o PŠG se prenosi na prvi naredni radni dan.

Rok za plaćanje PDV obaveze po posebnoj šemi u građevinarstvu

Rok za plaćanje PDV obaveze po PŠG je 10. u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno rok za podnošenje PDV prijave.

Za više informacija slobodno se obratite dolje navedenim kontakt osobama.