Posted: 29 Mar. 2021 2 min. read

Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen

Eind 2020 werd het Tweede Charter met betrekking tot het betalingsuitstel van ondernemingskredieten aangekondigd.

Waar het initiële charter voorzag in maximaal 6 maanden betalingsuitstel van kapitaalaflossingen, creëert dit Tweede Charter de mogelijkheid tot 3 maanden extra uitstel; dit tot uiterlijk 30 juni 2021. Het toegekende totale betalingsuitstel voor een specifiek ondernemingskrediet kon nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Begin februari 2021 werd echter een Derde Charter uitgevaardigd. Aan bedrijven die reeds deze maximumgrens van 9 maanden hebben bereikt, wordt nu ook de mogelijkheid geboden om alsnog een bijkomend betalingsuitstel te bekomen tot 30 juni 2021 op voorwaarde dat ze ‘financieel gezond’ zijn.

Ondanks dit bijkomend uitstel komt het einde in zicht van een aantal federale/bancaire maatregelen die werden getroffen ter ondersteuning van de liquiditeit van bedrijven. Voor veel ondernemingen zal de liquiditeitsnood echter hoog blijven.

Anticiperen is bijgevolg de boodschap. Intern kan dit door het opstellen van een strategische en financiële scenarioplanning. Hierbij leidt een analyse van de beschikbare middelen alsook een strategische scan tot verschillende scenario’s binnen een 3-tal domeinen: strategische kostenbeheersing, cash- en werkkapitaalbeheer en toekomstig financieringsprofiel.

Deze bieden bovendien de nodige onderbouw voor het aangaan van gesprekken met financiers over nieuwe kredietvragen, het al dan niet aanpassen van bestaande afspraken en/of convenanten, etc. Finaal kunnen deze ook dienen als referentiepunt voor de periodieke rapportering, die nog meer dan anders de nodige aandacht vereist.

Tijdig en proactief ageren is meer dan ooit aan de orde gezien het op korte termijn aflopen van de maatregelen en de vaststelling in de praktijk dat het kredietverleningsproces steeds meer tijd in beslag neemt zowel bij de klassieke bancaire als de alternatieve financieringen.

Actualiteiten, maart 2021

In deze editie: Wat is uw digitale maturiteit? | Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed | UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert | Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk | Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen | Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?

More about author

Bruno Degrande

Bruno Degrande

Associate, Deloitte Accountancy

As an associate in the Deloitte Fiduciaire Kortrijk office, Bruno is responsible for the national team of ‘financial management services’ experts. This team is mainly occupied with drafting financial plans and budgeting, banking guidance and the process of consolidated figures. Next to this, he is dossier administrator for several SMEs from a wide range of sectors.