Posted: 27 Jan. 2021 1 min. read

Bonusbeleid

Goede afspraken maken goede vrienden

Weldoordachte KPI’s vormen een fundamentele bouwsteen voor de creatie van een stevig loonhuis binnen uw onderneming. Ze zijn noodzakelijk om een goed kader te creëren voor het performance management, zowel op korte als lange termijn.

In onze vorige editie onderstreepten we reeds de noodzaak om KPI’s SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te formuleren. Daarnaast is een doordachte formalisering van het bonusbeleid eveneens onontbeerlijk. Indien de afspraken niet schriftelijk worden verankerd, bestaat er immers een groot risico op onduidelijkheid, wat zowel voor de werkgever als voor de werknemer een negatieve impact kan hebben.

Schriftelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid, maar ook flexibiliteit. Wil u zich als werkgever niet zomaar verbinden aan een bonusbeleid van onbepaalde duur, meldt dan duidelijk dat het huidige beleid geen verworven recht creëert in hoofde van de werknemer en u uw discretionaire bevoegdheid behoudt rond het al dan niet (jaarlijks) opzetten van een bonusplan. Gaat u voor een langetermijnbonusbeleid en wil u als werkgever via periodieke evaluatiemomenten de KPI’s bijwerken, voorzie dan in de mogelijkheid tot bijsturing in de bonusovereenkomst. Vermijd zo dat een werknemer die geconfronteerd wordt met een eenzijdige aanpassing van zijn/haar loonvoorwaarden, zich beroept op de regels van het impliciet ontslag om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een beëindigingsvergoeding te vorderen.

Een schriftelijk en duidelijk bonusbeleid dat zekerheid en voorspelbaarheid creëert, kan bovendien een extra stimulans vormen voor uw medewerkers om hun vooropgestelde doelen zelfs te overtreffen.

Actualiteiten, januari 2021

In deze editie: Waarom de maatschap nog steeds relevant is en blijft | Het getrouw beeld van de jaarrekening 2020 | Brexit - Bewijs van oorsprong van goederen | Bonusbeleid - Goede afspraken maken goede vrienden | Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

More about author

Valerie Devos

Valerie Devos

Director, Deloitte Accountancy

Valerie has over 19 years of experience in national and international Human Resources matters. She gives companies hands-on and accurate advice on employment law, social security tax and immigration. Within the Deloitte Private Tax & Legal Services, Valerie is responsible for the social law department and has a wide experience in structuring and optimising remuneration packages, the enrollment of HR policies and contracts, the elaboration of working time schemes, HR strategy and social security schemes.