Posted: 23 Jun. 2021 3 min. read

Enkele nuttige weetjes voor uw aangifte in de personenbelasting

U heeft nog tot 15 juli de tijd om uw aangifte in de personenbelasting (PB)
voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) elektronisch in te dienen.
Doet u echter beroep op een mandataris, dan is de deadline 21 oktober.

Opgelet! Ontving u een voorstel van vereenvoudigde aangifte waarvan de gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan moeten de nodige wijzigingen uiterlijk op 15 juli gemeld worden via Tax-on-web, zelfs al gebeurt dit door een mandataris. We raden u aan om dit voorstel kritisch na te kijken. Zo zal de mogelijkheid om via uw aangifte roerende voorheffing (RV) te recupereren op een eerste schijf van 800 EUR aan binnen- en buitenlandse dividenden per belastingplichtige niet automatisch opgenomen zijn. Dit is trouwens ook van belang bij de opmaak van een klassieke aangifte. Rekening houdend met een maximumtarief van 30 % RV, kunt u zo dus tot 240 EUR roerende voorheffing per belastingplichtige recupereren.

Vanaf aanslagjaar (AJ) 2021 is de leeftijdsgrens om te kunnen genieten van een belastingvermindering van 45 % voor bepaalde oppaskosten opgetrokken. Waar dit voorheen enkel mogelijk was voor kinderen jonger dan 12 jaar, kan dit nu voor kinderen jonger dan 14 jaar. Kinderen met een zware handicap moeten vanaf AJ 2021 jonger zijn dan 21 jaar. Voorheen was dit 18 jaar. Bovendien is het maximaal aftrekbaar bedrag per oppasdag en per kind verhoogd van 11,20 EUR tot 13 EUR. Voor AJ 2022 wordt dit bedrag trouwens nog verder opgetrokken tot 13,70 EUR. Bovendien kunnen voortaan ook uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen ingebracht worden.

De belastingvermindering voor giften van minstens 40 EUR aan erkende instellingen in 2020 werd tijdelijk opgetrokken van 45 % naar 60 %. Het maximumbedrag aan giften in functie van uw netto-inkomen is eveneens gestegen van 10 % naar 20 %. Uitzonderlijk komen ook giften in natura, die kaderen in de strijd tegen het coronavirus en die gebeurden in een bepaalde periode, in aanmerking voor dit belastingvoordeel. Het gaat onder andere om mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, testsets, computers voor afstandsonderwijs, …

De belastingvermindering voor de aankoop van dienstencheques is daarentegen gedaald van 30 naar 20 %. Het maximale bedrag dat per belastingplichtige per kalenderjaar in aanmerking komt voor deze vermindering is 1.520 EUR. U kan deze belastingvermindering optimaliseren door de aankoop van de cheques te verdelen. Heeft u in de eerste helft van dit jaar alle cheques op uw naam aangekocht, dan koopt u deze vanaf nu beter op naam van uw partner.

De vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend als coronasteunmaatregel, zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen*.
Voor het kalenderjaar 2020 gaat het om vergoedingen die betaald of toegekend zijn tussen 15 maart en 31 december.
U zal hiervoor normaliter een fiche 281.99 ontvangen. Deze inkomsten moet u niet opnemen in uw aangifte PB, maar worden wel vermeld op de berekeningsnota die u ontvangt bij uw aanslagbiljet.

* Voor het Vlaams Gewest gaat het o.a. om de coronahinderpremie, -compensatiepremie, -ondersteuningspremie. Voor het Brussels Gewest denken we bijv. aan de premie voor verplichte sluiting, compensatiepremie, … Voor het Waals Gewest gaat het bijv. om de ‘prime compensatoire’, ‘prime forfaitaire unique’, …

De federale coronatussenkomsten die u ontving, moeten daarentegen wel aangegeven en belast worden. Denk aan de tijdelijke werkloosheidsuitkering en het overbruggingsrecht. Het taxatieregime van deze vervangingsinkomsten varieert naargelang uw beroepsactiviteit. Indien u dergelijke inkomsten verkreeg in de loop van 2020, ontving u hiervoor een fiscale fiche, die u moet overnemen in uw aangifte PB. Zelfstandigen krijgen deze fiche van hun sociaal verzekeringsfonds op basis van hun statuut (bedrijfsleiders of verkrijgers van winsten of baten) in het inkomstenjaar 2019.

Een aantal zaken waaraan recent veel aandacht besteed werd in de pers, zullen pas een impact hebben vanaf aanslagjaar 2022. Het gaat concreet om de toekenning van een kadastraal inkomen aan uw buitenlandse onroerende goederen, de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekening en de belastingvermindering voor de kwijtschelding van huur. Voor deze laatste maatregel geldt o.a. als voorwaarde dat de kwijtschelding moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst die door de verhuurder uiterlijk op 15 juli bezorgd moet worden aan de daartoe bevoegde administratie.

Actualiteiten, juni 2021

In deze editie: Flexible verlonen | Enkele nuttige weetjes voor uw aangifte in de personenbelasting | Top 24 alternatieve verloningsvormen | Is uw archief aan een opruimbeurt toe? | Waarom een privé-clausule opnemen in uw schenking of testament? 

More about the subject matter expert

Henk Hemelaere

Henk Hemelaere

Partner, Deloitte Accountancy

Partner since 2004, Henk is the national leader of Tax and Legal Services of Deloitte Accountancy, employing over 120 professionals advising SMEs and family owned businesses. Initially he started as an accountant with Deloitte, before joining the Tax & Legal service line. Currently, Henk is a trusted advisor of a variety of family owned businesses, mainly active in manufacturing, construction & real estate and food industry. He gained extensive experience in accountancy and in tax structuring. Henk is also a member of the IAB (Instituut voor Accountants and Belastingsconsulenten). Furthermore, Henk is editor-in-chief of the biannual magazine Dialogue and other Deloitte Fiduciaire related publications.