Posted: 29 Sep. 2021 2 min. read

Twee maal successierechten betaald op buitenlands roerend vermogen?

Teruggave van de in het buitenland betaalde successierechten mogelijk

Aangezien elk land autonoom bepaalt waarop het successierechten heft, komt het vaak voor dat een bepaald goed in twee verschillende landen dreigt te worden belast. Zo zal een Belgisch rijksinwoner die overlijdt, zijn wereldwijd vermogen met successierechten in België belast weten.

Wanneer de nalatenschap een buitenlands onroerend goed omvat, zal ook het betrokken land veelal successierechten heffen. Daarom voorziet de fiscale regelgeving in België de mogelijkheid om de in het buitenland betaalde successierechten op onroerende goederen te verrekenen.

Er bestaat echter geen gelijkaardige verrekenmogelijkheid voor de eventuele in het buitenland betaalde successierechten op roerend vermogen (bv. banktegoeden). In haar arrest van 3 juni 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat hierdoor de Grondwet wordt geschonden. Het Hof ziet geen redelijke verantwoording waarom verrekening wel voorzien is voor onroerende en niet voor roerende goederen.

Het concrete gevolg van dit arrest is dat voor toekomstige nalatenschappen ook voor roerende goederen verrekening kan worden gevraagd van de in het buitenland betaalde successierechten.
Deze verrekening moet in Vlaanderen gevraagd worden binnen de vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de successierechten werden geheven. In Wallonië en Brussel geldt een termijn van twee jaar na betaling van de successierechten.

Voor nalatenschappen die reeds werden belast, kan nog verrekening gevraagd worden voor zover de hiervoor vermelde termijn van vijf/twee jaar nog niet is verstreken. In een recent standpunt stelt de Vlaamse Belastingdienst dat ze ook verrekening zal aanvaarden indien de termijn van vijf jaar wel reeds zou zijn verstreken, hetgeen ons logisch voorkomt.

Een gelijkaardig standpunt van de Waalse/Brusselse administratie is er echter (nog?) niet. Voor Waalse en Brusselse dossiers waarbij de termijn van twee jaar is verstreken, dient in voorkomend geval dan ook nader onderzocht te worden of er alsnog een verrekening kan gevraagd worden. 

Actualiteiten, september 2021

In deze editie: Credit management als motor voor duurzame groei | De sterke heropleving van de overnamemarkt | Mobiliteitsbudget 2.0 | Wijzigingen CO2-solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens | Twee maal successierechten betaald op buitenlands roerend vermogen?

More about the subject matter expert

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy