Posted: 29 Mar. 2021 2 min. read

Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?

Vele ondernemers hebben in de loop der jaren een rekening-courant vordering opgebouwd. Bij overlijden is hierop erfbelasting verschuldigd. Ook de aandelen van de vennootschap zijn onderhevig aan erfbelasting. Vaak stelt zich dan ook de vraag wat er best eerst wordt geschonken: de aandelen of de rekening-courant.

Er zijn vele invalshoeken om deze vraag te benaderen. Hier beperken we ons tot de fiscale invalshoek. In de drie gewesten geldt een gunstregime voor de schenking of vererving van aandelen van actieve familiale vennootschappen.

In het Waalse Gewest is dit gunstregime ook van toepassingen op rekeningen-courant, voor zover de schuldeiser ook aandeelhouder is en de uitgeleende gelden dienstig zijn voor de bedrijfsvoering. De toepassing van het gunstregime op rekeningen-courant is echter geplafonneerd tot maximaal het fiscaal gestort kapitaal van de betrokken vennootschap.

  Brussels Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Schenkbelasting aandelen 0 % 0 % 0 %
Schenkbelasting rekening-courant 3 % 3 % 0 % (onder plafond) / 3,3 % (boven plafond
Erfbelasting aandelen 3 % 3 % 0 %
Erfbelasting rekening-courant Gewone tarieven, oplopend van 3 tot 30 % Gewone tarieven, oplopend van 3 tot 27 % 0 % (onder plafond) / Gewone tarieven oplopend van 3 tot 30 % (boven plafond)


Aan de gunstregimes zijn specifieke voorwaarden verbonden, zowel op het moment van schenking of overlijden als tot 3 à 5 jaar erna (resp. Vlaams/Brussels en Waals Gewest).

Uit het schema hiernaast kunnen we volgende conclusies trekken:

  • In het Waalse Gewest is er geen fiscale drijfveer om aandelen te schenken, tenzij in functie van de periode van 5 jaar (voorwaarden die gelden na schenking/overlijden).
  • In het Brusselse en Vlaamse Gewest is schenken steeds interessanter dan erven.
  • Het verschil in tarief tussen erven en schenken is in alle gewesten het grootst voor een rekening-courant.

Een alternatief voor de schenking van een rekening-courant kan zijn om deze te incorporeren in het eigen vermogen (en dus in de waarde van de aandelen) van de vennootschap. Dit gaat echter ten koste van de flexibiliteit om de uitgeleende gelden terug te betalen.

Actualiteiten, maart 2021

In deze editie: Wat is uw digitale maturiteit? | Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed | UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert | Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk | Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen | Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?

More about author

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy