Posted: 27 Jan. 2021 2 min. read

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

Taxatie in de verschillende gewesten

Wanneer een echtgenoot eigen goederen met voorbehoud van vruchtgebruik schenkt aan zijn of haar kinderen, worden de kinderen in principe volle eigenaar ervan na het overlijden van de echtgenoot-schenker. Het vruchtgebruik van de geschonken goederen komt dus niet toe aan de langstlevende echtgenoot, tenzij de echtgenoot-schenker dit expliciet zou hebben voorzien in de schenkingsakte.

Omdat blijkt dat dit laatste soms vergeten raakt, heeft de wetgever nu voorzien in een wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik, voor schenkingen die onder het nieuwe erfrecht hebben plaats gevonden. Hierbij mogen we echter de fiscale repercussies niet uit het oog verliezen.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht ontvangt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de goederen die de schenker reeds had geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik.

Vereist is wel dat deze reeds de hoedanigheid van echtgenoot had op het ogenblik van de schenking, en dat de schenker nog titularis was van het vruchtgebruik op het ogenblik van zijn overlijden. Ook voor de langstlevende wettelijke samenwonende partner is voorzien in een wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik, weliswaar beperkt tot de gezinswoning.

In het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest geeft dit opvolgend vruchtgebruik geen aanleiding tot erfbelasting. In het Vlaams Gewest daarentegen is dit wel het geval, zelfs indien de langstlevende echtgenoot hier nog afstand van doet na het overlijden van de schenker.

Om deze nadelige fiscale gevolgen te vermijden, moet de overgang van vruchtgebruik aan de langstlevende zelf voorzien worden in de schenkingsakte en moet geopteerd worden om het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik geen doorgang te laten vinden. Dit laatste kan op twee manieren. Ten eerste kan de langstlevende echtgenoot van dit wettelijk opvolgend vruchtgebruik afstand doen tijdens het leven van de schenker (en dus niet pas na diens overlijden). Ten tweede kan de schenker het wettelijk opvolgend vruchtgebruik in zijn testament ook aan de langstlevende echtgenoot ontnemen.

Actualiteiten, januari 2021

In deze editie: Waarom de maatschap nog steeds relevant is en blijft | Het getrouw beeld van de jaarrekening 2020 | Brexit - Bewijs van oorsprong van goederen | Bonusbeleid - Goede afspraken maken goede vrienden | Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

More about author

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy