Posted: 23 Feb. 2022 3 min. read

Duurzaamheid als sleutel tot financiering

Onder impuls van zowel de maatschappij als de wetgever, besteedt het brede financieringslandschap versneld verhoogde aandacht aan de duurzaamheid van de door haar gefinancierde projecten. Dit brengt voor ondernemingen bijkomende informatie- en/of rapporteringsverplichtingen met zich mee en bepaalt mogelijks mede de toegang tot financiering, alsook de prijszetting ervan. Het is zaak als bedrijfsleider hier rekening mee te houden bij het definiëren van uw strategie en het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Sustainable finance

Het Parijs-akkoord, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de Green Deal van Europa, … en de hieraan gekoppelde wetgeving (o.a. CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) nopen bedrijven tot verhoogde aandacht voor de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel, activiteiten en waardeketen.

Deze evolutie wordt versterkt door een shift in het gehele financieringslandschap. Onder wetgevende en maatschappelijke impuls, groeit immers de vraag naar informatie en rapportering hierover vanuit banken, vermogensbeheerders, family offices, mezzanine-instellingen, verzekeringsmaatschappijen, subsidie-organen, etc. Deze ontwikkeling gaat gepaard met wijzigingen inzake de toegang tot financiering, alsook de prijszetting ervan.

Onder de noemer Sustainable Finance wordt een brede waaier aan financieringsvormen opgezet die kunnen variëren naargelang de aard van de gefinancierde activa of activiteiten en het belang van het duurzaamheidsaspect in de financieringsvraag. De minimumverwachting is echter steeds dat elk bedrijf – al dan niet op termijn – voldoet aan een bepaalde vereiste op elk domein van de ESG-criteria: Environmental, Social en Governance.

Duurzaam én duurzaam

Bij Sustainable Finance vormt duurzaamheid een breed begrip. Zo omhelst deze het spectrum van licht groen (evolueren naar duurzaamheid) tot donker groen (specifieke duurzame investeringen).

Tevens kan dit type financiering “Green” (bv. voor hernieuwbare energie), “Social” (bv. bouw van scholen) of beide (bv. bouw van energiezuinige sociale woningen) zijn.

Waar de financiering gelinkt is aan een specifiek project (bv. gebouw) of activa (bv. zonnepanelen) spreken we van een Sustainability Loan. Van belang hierbij is dat het project of actief als dusdanig apart kan geïdentificeerd worden, vermits hieraan rapporteringsverplichtingen kunnen gekoppeld worden.

Minder specifieke financiering die betrekking heeft op de algemene business van de onderneming en waarvan bv. de rentevoet gekoppeld is aan het behalen van een aantal duurzaamheidsdoelstellingen, valt onder de noemer Sustainability-Linked Loan. Ook bij dit type financiering speelt het correct kunnen rapporteren omtrent deze duurzaamheidsdoelstellingen een belangrijke rol.

Toekomst?

Waar Sustainable Finance reeds sterk aanwezig is in de corporate markt, houdt ook de financieringsmarkt voor kmo’s steeds meer rekening met duurzaamheid als parameter voor toegang tot en prijszetting van deze financiering.

Een praktisch voorbeeld hiervan is het Welvaartsfonds (PMV) dat zich zowel richt op bedrijven in nood als op snelgroeiende ondernemingen. De slaagkans van de financieringsvraag bij dit fonds hangt steeds af van het duurzaam handelen – of het hier naartoe evolueren - van het bedrijf dat financiering zoekt. Concreet wordt dit handelen afgetoetst aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Actualiteiten, februari 2022

In deze editie: Duurzaamheid als sleutel tot financiering | Meer fiscaal voordelige overuren én relance-uren voor alle sectoren in 2022 | Nieuwe wetgeving moet paal en perk stellen aan exorbitante betalingstermijnen | Btw-wijzigingen in 2022 | Wat gebeurt er met mijn pensioenverzekeringen wanneer ik vroegtijdig overlijd?

Actualiteiten cijferbijlage, februari 2022

Download hier de cijferbijlage

More about the subject matter expert

Bruno Degrande

Bruno Degrande

Associate, Deloitte Accountancy

As an associate in the Deloitte Fiduciaire Kortrijk office, Bruno is responsible for the national team of ‘financial management services’ experts. This team is mainly occupied with drafting financial plans and budgeting, banking guidance and the process of consolidated figures. Next to this, he is dossier administrator for several SMEs from a wide range of sectors.