Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2014

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Fiduciaire

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

December 2014

Het nummer van december 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Het familiaal charter, uw grondwet voor de toekomst

Een zorgvuldige bedrijfsleider doet aan corporate governance: hij zorgt voor een deugdelijk bestuur van zijn vennootschap. Maar er is meer! Er dient ook de nodige aandacht besteed aan de relatie tussen zijn bedrijf, de aandeelhouders en de familie.

De onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Als zelfstandige / bedrijfsleider is het belangrijk om uw gezinswoning te vrijwaren voor aanspraken van schuldeisers. Daartoe dient u een verklaring van onbeslagbaarheid af te leggen die door de notaris wordt opgenomen in een notariële akte.

In het kort

 • Interne pensioenvoorzieningen moeten geregistreerd worden
 • Uitonverdeeldheidtreding tussen vennootschap en vennoot: wijziging administratief standpunt
 • Bestuursmandaten van rechtspersonen vanaf 01/01/2015 onderworpen aan btw
 • Geen aftrekbeperking (meer) op doorgerekende autokosten

Vraag en antwoord

 • Wat is "prekadastratie" bij verkoop van onroerend goed?
 • Boete gekregen voor onvoldoende opleidingsinspanningen?

Private governance

 • Wees voorbereid: het nut van een volmacht


Gepubliceerd op 28/01/2015.

Download de bijlage in PDF

November 2014

Het nummer van november 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Uw intern bedrijfsproces wordt belangrijk bij btw-controles

De wetgever heeft sinds 2013 de elektronische facturatie versoepeld. In feite volstaat een akkoord tussen partijen en voor het overige moet elke belastingplichtige in staat zijn de echtheid van zijn in- en uitgaande facturen te kunnen aantonen ongeacht of deze op papier of elektronisch worden uitgereikt.

Toekomstige kosten nu al fiscaal aftrekken

Voor sommige kosten die in de toekomst zullen gemaakt worden, maar waarvan kan gesteld worden dat ze in het huidige boekjaar waarschijnlijk zijn op grond van bepaalde feiten, kan een provisie worden aangelegd (mits een aantal voorwaarden worden nageleefd).

In het kort

 • Regionale steunkaart 2014-2020 voor België goedgekeurd
 • Boetes bij laattijdige aanmelding van stopzetting activiteit
 • Voorschotfacturen: definitieve btw-regeling
 • Boek: Btw-toepassingen bij internationale handelingen door kmo’s - update

Vraag en antwoord

 • Wanneer is een voorziening voor bodemsanering mogelijk?

Private governance

 • Vlaams en federaal regeerakkoord: what’s up?


Gepubliceerd op 27/11/2014.

Download de bijlage in PDF

Oktober 2014

Het nummer van oktober 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

KMO Kompas 2014: Doorsnee kmo genereert op 10 jaar tijd amper bijkomende aandeelhouderswaarde

Voor deze 10de editie heeft Deloitte Fiduciaire de financiële gegevens van meer dan 560 ondernemingen over 10 jaar in kaart gebracht. De studie baseert zich bovendien niet alleen op “publieke” maar ook op “niet-publieke” gegevens, zoals omzet, aandeelhoudersleningen en de gedetailleerde opgave van fiscale en parafiscale lasten.

In het kort:

 • Nieuwe regels rond bijzondere RSZ-bijdragen op voertuigen
 • Nieuwe wet over onbekwaamheid biedt nieuwe perspectieven voor uw vermogensplanning
 • Tantièmes fiscaal aftrekbaar volgens Cassatie

Vraag en antwoord:

 • Btw-eenheid: registratierechten bij verkoop?
 • Kan/mag de gedelegeerd-bestuurder alleen tekenen?

Private governance:

 • Waardering van vruchtgebruik wettelijk geregeld

Gepubliceerd op 27/10/2014.

Download de bijlage in PDF

September 2014

Het nummer van september 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Is uw rapportering nog up-to-date?

Op regelmatige tijdstippen worden er binnen uw bedrijf rapporten gegenereerd. Hierbij kunt u zich twee vragen stellen.

De eerste winst komt uit een goed georganiseerde boekhouding

Een boekhouding is bedoeld om documenten te registreren. Logisch dat dit geordend gebeurt. Of soms niet? Een aantal praktische tips en tricks om deze tool efficiënter te maken.

In het kort:

 • Wijzigingen aan de opstalwet
 • Verkoop van verkoopfacturen als oplossing voor uw acute cashbehoefte
 • Papieren maaltijdcheques verdwijnen
 • Degressief afschrijven op verhuurde activa toch toegestaan

Vraag en antwoord:

 • Wat kan ik in mindering brengen van mijn belastingen in 2014?


Gepubliceerd op 30/09/2014.

Download de bijlage in PDF

Juli 2014

Het nummer van juli 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

De minderjarigheid van uw kinderen, geen reden om te wachten met uw vermogensrecht

Vermogen wegschenken is een eenvoudige en fiscaal voordelige manier van vermogensplanning. Op het weggeschonken vermogen zullen bij uw overlijden in principe geen dure successierechten verschuldigd zijn.

Internationaal contracteren: juridische aandachtspunten

Wanneer u zaken wil doen met het buitenland, dan zijn er een aantal punten waar u best rekening mee houdt. Het Belgische recht is immers niet altijd zonder meer van toepassing op uw overeenkomst, met alle gevolgen van dien. Hoe zit het trouwens met deze overeenkomst en/of uw algemene voorwaarden?

In het kort:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon voor bepaalde transportactiviteiten
 • WACC: Weighted Average Cost of Capital
 • Gespreide taxatie meerwaarden: herbelegging in verbouwings- en verbeteringswerken
 • Opeisbaarheid btw bij overheidsdiensten

Vraag en antwoord:

 • De gewenste begunstigde van uw levensverzekering?
 • Wat is een beding van aanwas?
 • Hoe is de taxatie bij een beding van aanwas?


Gepubliceerd op 15/07/2014.

 

Download de bijlage in PDF

Juni 2014

Het nummer van juni 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Legal office als flexibele oplossing voor debiteurenbeheer

Het evenwicht tussen het correct afdwingen van betalingen van klanten en een goede commerciële relatie is niet altijd evident. Achterstallige betalingen vormen steeds vaker de oorzaak van liquiditeitsspanningen en faillissementen.

De fiscus legt de spelregels vast van elektronische facturering

De FOD Financiën publiceerde de nieuwe circulaire aangaande de ‘elektronische facturering’. Deze licht in eerste instantie de voorwaarden toe om elektronisch te kunnen factureren en voorziet in uitgebreide aanbevelingen voor wat betreft de ‘bedrijfscontroles’ en het ‘betrouwbaar controlespoor’.

In het kort

 • Ontbinding en vereffening in één akte: wetgever verduidelijkt!
 • Uitbreiding doelgroepvermindering “eerste aanwerving”

Vraag en antwoord

 • Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek in 2014?

Private Governance:

 • Schenking roerende goederen in Wallonië verder vereenvoudigd


Gepubliceerd op 24/06/2014.

 

Download de bijlage in PDF

Mei 2014

Het nummer van mei 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Binnenkort ook toepassing van eigendomsvoorbehoud in geval van WCO van uw klanten

U hebt goederen geleverd aan een klant die zijn toevlucht neemt tot de bescherming onder de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). Welke voorzorgsmaatregelen bestaan er om u hiertegen te wapenen? Kan u bijvoorbeeld nog gebruik maken van een bedongen eigendomsvoorbehoud?

Fairness tax: plan uw toekomstige belasting

Vennootschappen die dividenden uitkeren moeten rekening houden met de fairness tax van 5,15%. De federale regering voert deze minimumbelasting in met ingang van aanslagjaar 2014 op dividenduitkeringen die niet of nauwelijks belast worden ten gevolge van de toepassing van de aftrek van vorige fiscale verliezen en/of de notionele intrestaftrek.

In het kort

 • Sinds 1 april 2014: wijziging vermelding rechtspersonenregister op alle documenten uitgaande van de vennootschappen
 • Administratie bevestigt toepasselijk tarief RV op voorschotten van een liquidatiebonus
 • Nieuwe strengere betalingstermijnen

Vraag en antwoord

 • Om RSZ-bijdrageverminderingen te kunnen genieten: is uw KBO up-to-date?
 • Bent u de vennootschapsbijdrage wel verschuldigd?

Private Governance:

 • Levensverzekeringen en successierechten


Gepubliceerd op 21/05/2014.

April 2014

Het nummer van april 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Een succesvol project: kwestie van controle en opvolging

Elke bedrijfsleider of manager streeft naar een zo hoog mogelijke marge op een project (of een productproces). Via projectcontrolling houdt u één en ander onder controle.

Investerings- en andere incentives in 2014 voor ondernemingen

In het kader van de economische relance heeft de fiscale wetgever een aantal maatregelen genomen die een stimulans kunnen betekenen voor ondernemingen die wensen te investeren, te innoveren of personeel tewerk te stellen.

In het kort

• Luxemburg en Cyprus op de OESO-lijst van belastingsparadijzen
• Tot 30 september 2014 de tijd voor de aanvraag tot btw-teruggaaf
• Outplacementbegeleiding: de invloed van het eenheidsstatuut

Vraag en antwoord

• Bent u een snelle groeier met internationale ambities?
• Heeft uw vennootschap een onroerend goed in Frankrijk?

Private Governance:

Is woonplaatsshopping voor een roerende schenking (nog) interessant?


Gepubliceerd op 29/04/2014.

 

Download de bijlage in PDF

Maart 2014

Het nummer van maart 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Owner buy out: de oplossing voor uw overnamevraagstuk?

Via een webshop kunt u meer kopers bereiken en uw afzetmarkt vergroten. U bent 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar voor uw klanten, terwijl de directe kosten van internetverkopen beperkt blijven. U denkt er dan ook aan zelf op de e-commerce kar te springen en een webshop te starten.

Een Copernicaanse revolutie in het Belgisch pandrecht?

Onze wetgever heeft het Belgisch pandrecht grondig door mekaar geschud door de wet van 24 juni 2013 en 11 juli 2013. Voor zakelijke zekerheden op roerende goederen zal een nieuw systeem in voege treden, dat de complexiteit van het huidige - verouderde - systeem zou moeten wegwerken.

In het kort:

 • Forfaitaire vergoeding telewerk
 • Vergeet niet de vrijwilligersattesten voor het boekjaar 31/12/2013 aan te vragen vóór 31/03/2014
 • Ken uzelf een tantième toe zonder sociale bijdragen

Vraag en antwoord:

 • Wat is self-billing?
 • Kent u de referentie CO2-uitstoot vanaf 01/01/2014?

Deloitte Private Governance:

 • Gelijktrekking van het schenkings- en successierecht voor niet-gemeenschappelijke kinderen?


Gepubliceerd op 18/03/2014.

Download de bijlage in PDF

Februari 2014

Het nummer van februari 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Owner buy out: de oplossing voor uw overnamevraagstuk

Owner buy outs (OBO) kennen een toenemende populariteit als transactiestructuur bij overnames van familiale ondernemingen. Hierbij kiezen koper en verkoper ervoor om samen een holding op te richten om de overname van de onderneming uit te voeren. De holding financiert de overname via de gelden vanuit kapitaal, bankfinanciering en mogelijk achtergestelde leningen die worden voorzien door de verkoper, ook een vendor loan genoemd.

Afschrijvingen: speciale gevallen

 • Afbraak van een gebouw
 • Bijkomende aankoopkosten
 • Degressieve afschrijving op vaste activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden
 • Activa in aanbouw
 • Afschrijvingen op immateriële vaste activa
 • Kunstwerken en antiek
 • Afschrijving niet prorateren in verkort boekjaar?
 • Afschrijving van vruchtgebruik
 • Inhalen van afschrijvingstekorten
 • Terugneming van afschrijvingen

In het kort:

 • 80 % vrijstelling doorstorting BV voor onderzoekers: nieuwe aanmeldingsprocedure
 • Kmo-financiering: een beperking van de wederbeleggingsvergoeding?
 • Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in België

Vraag en antwoord:

 • Wat met de facturatie van voorschotten vanaf 2014?

Private Governance:

 • Vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner in het Brussels gewest

Cijferbijlage februari 2014.


Gepbliceerd op 18/03/2014.

Download de bijlage in PDF

Januari 2014

Het nummer van januari 2014, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Is investeren in vastgoed een goede investering?

Als we deze vraag beantwoorden op het niveau van het investeringsproduct zelf, dan moeten we positief antwoorden. We leggen u uit waarom.

Hoe één is het eenheidsstatuut? De wet in een notendop

Op de valreep verscheen de Wet “betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen” in het Staatsblad.

In het kort:

 • Kwartaaldrempels btw verhoogd vanaf 01/01/2014
 • De vrijgestelde bedragen geïndexeerd voor 2014
 • Geen aanslag geheime commissielonen op restaurantkosten

Vraag en antwoord:

 • Het bodemattext is (nog) niet voorhandel: mag dan een compromis ondertekend worden?

Private Governance

 • Wettelijke terugkeer vrijgesteld van successierechten


Gepbliceerd op 21/01/2014.

Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?