actualiteiten-2018

Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2018

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Accountancy  

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

juli 2018

Robotics binnen de finance organisatie
Anno 2018 zien we een grote diversiteit aan robots. Vooral in de industrie, waar hele productielijnen worden geautomatiseerd. Ook consumenten nemen steeds meer robots in huis zoals grasmaaiers en stofzuigers. Maar wat doen robots in een finance organisatie? En hoe kan u, als CFO, gebruik maken van Robotic Process Automation (RPA)?

Uw rekening courant verdient meer dan ooit aandacht
Bancaire intresten staan historisch laag!

De bedrijfsfiets. Een interessante verloningstechniek
Werknemers gebruiken voor hun woon- werkverplaatsingen steeds frequenter de fiets. Werkgevers kunnen hier handig op inspelen door hen als onderdeel van het verloningspakket een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen.

Binnenkort NV’s met één aandeelhouder en/of één bestuurder?
In navolging van de BVBA, die vandaag reeds door één persoon kan worden opgericht, waarbij de enig vennoot vaak ook enig zaakvoerder is, zal het binnenkort wellicht mogelijk worden om een NV op te richten met slechts één aandeelhouder en/of één bestuurder.

De btw- controles op vandaag
Het aantal btw-controles waarbij de btw-administratie een nieuwe en diepgravende aanpak introduceert (datamining, opvragen onderliggende stukken, gegevens kopiëren uit uw softwaresysteem) is fors toegenomen.

De maatschap wordt een boekhoudplichtige niet-anonieme onderneming
Door de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april 2018 zal elke maatschap bestempeld worden als ‘onderneming’.

Juni 2018

Het belang van strategische planning voor uw bedrijf
Een Europese studie van Deloitte bij familiebedrijven toont het belang aan van een goed onderbouwde strategie. 57 % van de respondenten gaf aan dat ze een formeel, gedocumenteerd strategisch plan hebben voor het komende jaar of de komende drie jaar, dat voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Financiering van kmo’s: “Wet Laruelle” bijgeschaafd
De wet van 21 december 2013 over de financiering van kmo’s, ook wel de “wet Laruelle” genoemd, werd eind 2017 aangepast. De evaluatie ervan had namelijk een aantal mogelijke verbeterpunten aan het licht gebracht.

Werknemers voordelig laten delen in de winst
Recent heeft de wetgever een nieuw systeem van winstparticipatie ingevoerd, waarbij het voor een onderneming mogelijk wordt om op een voordelige manier aan haar werknemers een deel van de winst na belastingen uit te keren als bonus, zonder dat zij aandeelhouders worden of enig stemrecht in de vennootschap verwerven.

De taal van uw factuur
Het taaldecreet verplicht bedrijven met een exploitatiezetel in Vlaanderen om hun in het Nederlands op te stellen. Zo niet is de factuur nietig.

Verkorte opzeggingstermijnen
Zoals reeds aangekondigd in het Zomerakkoord vorig jaar, worden de opzeggingstermijnen van werknemers met een beperkte anciënniteit ingekort.

De nieuwe erfwet wijzigt schenking tussen echtgenoten
Een schenking tussen echtgenoten maakt het mogelijk een tot uw eigen vermogen behorend goed aan uw huwelijkspartner te schenken. Deze schenking kan ook wederzijds zijn, waarbij elke partner een eigen goed aan de ander schenkt. Wanneer u het niet wenselijk acht om uw kinderen (nu reeds) te betrekken bij uw successieplanning, biedt deze planningstechniek een interessante oplossing.

mei 2018

Het cafetariaplan in opmars
Een flexibel verloningsbeleid wordt steeds populairder, ook binnen de kmo. En daar hebben ondernemingen goede redenen voor.

De management buy out: Een win-win oplossing?
De overnamemarkt blijft op volle toeren draaien. Hierbij neemt het belang van de Management Buy Out (MBO) duidelijk toe. Een MBO is een overnamestructuur waarbij een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt verkocht aan het management via een holding. Het management verwerft met steun van de verkopende aandeelhouder of een private equity partner de aandelen van de onderneming. Deze manier van werken biedt belangrijke voordelen met betrekking tot de snelheid en discretie van de transactie alsook de continuïteit van de onderneming.

Extra-legale pensioenopbouw nog interessant in 2018?
De hervorming van de vennootschapsbelasting zal ook een impact hebben op de extra-legale pensioenopbouw.

Wat met cateringkosten bij een klantenevenement?
Uw onderneming organiseert een klantenevenement waar ook hapjes en drankjes worden aangeboden. De vraag stelt zich naar de fiscale verwerking van deze kosten op vlak van btw en inkomstenbelasting.

Verbod op dubbele mandaten in het bestuursorgaan van uw vennootschap
Het verwachte nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal een verbod op dubbele mandaten invoeren.

De generatiesprong: Deel 2
De Vlaamse fiscus heeft de generatiesprong door verwerping fiscaal interessanter gemaakt. Op vandaag kan men een nalatenschap niet deels verwerpen. De generatiesprong door verwerping is dus een alles of niets verhaal. Vanaf 1 september 2018 voorziet het nieuwe erfrecht echter enkele nieuwe mogelijkheden om op flexibele wijze een generatiesprong te realiseren.

april 2018

Zijn de data van uw klanten, leveranciers en personeel reeds beschermd?
Op 25 mei van dit jaar treedt de nieuwe General Data Protection Regulation of ‘GDPR’ in werking. Een ‘hot topic’ in de media en tijdens netwerkmomenten, maar welke implicaties heeft de GDPR daadwerkelijk voor uw kmo en welke concrete acties kan/moet u in dit kader ondernemen?

De managementvennootschap, meer dan ooit relevant
Hoewel de tax reform van eind 2017 via een aantal compensatoire maatregelen de bedoeling had het gebruik van managementvennootschappen tegen te gaan, blijkt uit de feiten dat deze vennootschap meer dan ooit relevant is voor de opbouw en planning van uw persoonlijk vermogen. Deloitte Private ontwikkelde een unieke strategie om die vermogensplanning in realiteit om te zetten.

Mijn woning in de vennootschap: welk belastbaar voordeel?
Wanneer de vennootschap eigenaar is van een woning die ter beschikking gesteld wordt aan de bedrijfsleider of een personeelslid, is er sprake van een belastbaar voordeel van alle aard waarop personenbelasting verschuldigd is.

Onroerende verhuur: dan toch optie voor btw!
De regering heeft eind maart beslist om de professionele onroerende verhuur dan toch te onderwerpen aan btw, en dit in principe vanaf 1 oktober 2018. Ook de kortetermijnverhuringen zouden vanaf dat tijdstip onderworpen worden aan de btw-heffing.

De generatiesprong - deel 1
Eind vorig jaar werd de Vlaamse Codex Fiscaliteit op een aantal punten aangepast. De erfbelasting bij een generatiesprong door verwerping werd verlaagd. In dit nummer wordt ingegaan op de civiele en fiscale gevolgen van deze erfenissprong over de drie gewesten heen. In een volgend nummer lichten we de verschillende mogelijkheden toe die het nieuwe erfrecht vanaf 1 september 2018 voorziet om een generatiesprong te realiseren.

maart 2018

Duurzame afspraken maken goede vrienden, ook in familiebedrijven
Ondernemingen hebben niet alleen belang bij een op maat gemaakte fiscale, juridische en financiële begeleiding, ook het interrelationele aspect mag niet uit het oog worden verloren. Op die manier wordt de continuïteit van het (familie)bedrijf gevrijwaard.

Een vastgoed gesplitst aankopen via uw vennootschap: Strengere fiscale regels
Wanneer uw vennootschap het vruchtgebruik aankoopt van een pand dat minstens voor een deel beroepsmatig wordt gebruikt, en u als bedrijfsleider de blote eigendom van dit pand verwerft, zal de fiscus strenger toekijken op de waardering van het vruchtgebruik.

Niet (voldoende) voorafbetalen wordt zwaarder belast
Uiterlijk tegen 10 april 2018 kan uw vennootschap haar eerste voorafbetaling doen van de verschuldigde vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019, tenminste als het boekjaar samenloopt met het kalenderjaar 2018.

Verscherpte btw-controles
Uit de praktijk blijkt dat de btw-administratie steeds meer gerichte controles uitoefent.

Cash for car-regeling goedgekeurd
De invoering van de mobiliteitsvergoeding volgens het ‘cash for car-principe’ is uiteindelijk goed gekeurd in de Kamer. Als de wet in het Belgisch Staatsblad is verschenen, zal de regeling van toepassing zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Klanten uitnodigen op een VIP- arrangement bij een wielerwedstrijd: Zijn de kosten aftrekbaar?
Nu de voorjaarskoersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Luik- Bastenaken-Luik eraan komen, kunt u (goede) klanten een plezier doen door hen uit te nodigen op een VIP-arrangement. Zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap en kan de betaalde btw worden gerecupereerd?

februari 2018

Haal als familiale kmo ook meer uit uw financiële administratie

Bij heel wat kmo’s besteedt de financiële afdeling veel manueel werk aan het verwerken van papieren documenten zoals aan- en verkoopfacturen, bankafschriften, de opmaak van rapporten, enz. Door digitalisatie stapsgewijs te omarmen, kunt u als bedrijfsleider meer waarde halen uit uw financiële administratie en ook naar een sterker controlegevoel toewerken. Maar hoe gaat u hiermee van start?

Moet u zich als bedrijfsleider dit jaar een loonsverhoging toekennen?

Om als vennootschap te kunnen genieten van het kmo-tarief in de vennootschapsbelasting, moet u zich als bedrijfsleider in 2018 zo mogelijk een hogere bezoldiging toekennen. Doet u dit niet, dan moet er ook een extra belasting betaald worden.

De erfovereenkomst: nieuw en belangrijk

Vanaf 1 september 2018 wordt het verbod om tijdens uw leven een overeenkomst af te sluiten over uw nog niet opengevallen nalatenschap versoepeld. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst sluit aan bij de bekommernis van vele ouders om in overleg met hun kinderen hun erfenis te regelen om zo mogelijke conflicten tussen de kinderen na het overlijden van de ouders te vermijden.

De nieuwe effectentaks toegelicht

Top 20 van de alternatieve verloningstechnieken.

januari 2018

Nog steeds beleggen via uw vennootschap?
Het Zomerakkoord wijzigt vanaf 2018 de spelregels die van toepassing zijn als u belegt via uw (familiale) vennootschap. Is het fiscaal gezien nog altijd interessant om te beleggen in aandelen via uw vennootschap?

Welke maatregelen hebben de eindmeet gehaald?
Eind december 2017 verschenen zowel de Programmawet, de wet houdende fiscale bepalingen als de wet op de hervorming van de vennootschapsbelasting in het Belgisch Staatsblad.
Bepaalde afspraken uit het Zomerakkoord werden geconcretiseerd. We geven een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen.

Het nieuwe erfrecht in de praktijk (Deel 2)
In ons vorig nummer hebben we aan de hand van een eerste reeks praktijkgevallen de toepassing van een aantal regels uit het nieuwe erfrecht geïllustreerd. Met een nieuwe reeks voorbeelden leiden we u door de overige bepalingen van het nieuwe erfrecht.

Voordeel van alle aard van een bedrijfswagen en verworpen uitgave

Een nieuw jaar: geïndexeerde grensbedragen aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)

Raadpleeg andere jaargangen van ons magazine Accountancy Actualiteiten
Did you find this useful?